Genomförandet av undersökningen

THL genomför undersökningen i samarbete med Statistikcentralen och Ungdomsforskningsnätverket. För alkohol- och narkotikaundersökningen år 2022 har ett urval på 8 200 personer slumpmässigt valts ut ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland. Urvalet består av finländare i åldern 15–69 år.  För att undersökningen ska lyckas är det viktigt att alla de som slumpmässigt valts ut besvarar enkäten och att just dessa personer svarar, eftersom de som valts ut för undersökningen inte kan ersättas av någon annan person.

Insamlingen av material

Statistikcentralen samlade in materialet i september-december 2022. De personer som fått enkäten kan besvara den antingen elektroniskt eller via ett pappersformulär. I början av september 2022 skickade Statistikcentralen en broschyr om undersökningen och ett brev med det användarnamn och lösenord som behövs för webbformuläret. Om uppgiftslämnaren inte hade möjlighet att besvara enkäten elektroniskt, skickade Statistikcentralen frågeformuläret i pappersform och ett svarskuvert efter ett par veckor. 

Grund för behandling av uppgifter

Grunden för behandling av uppgifterna i alkohol- och narkotikaundersökningen är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (lagstadgad vetenskaplig undersökning) i enlighet med artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679. Behandlingen uppfyller också artikel 9.2 j i dataskyddsförordningen, enligt vilket behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1, på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt. 
Dataskyddsmeddelande (på finska)

Information om enskilda uppgiftslämnare framgår inte   

Statistikcentralen avlägsnar alla sådana uppgifter som gör det möjligt att identifiera uppgiftslämnaren innan materialet överlämnas till forskarna vid Institutet för hälsa och välfärd (THL). I denna form arkiveras materialet också i Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv vid Tammerfors universitet. De personer vid Statistikcentralen som behandlar informationen om uppgiftslämnarna har tystnadsplikt som regleras i lag. Forskarna får inte information om uppgiftslämnarens identitet. Resultaten rapporteras endast på allmän nivå till exempel i form av tabeller eller figurer. 

Rapportering av resultaten

Resultaten rapporteras i vetenskapliga forum och används i THL:s expertarbete. 

Utgående från alkohol- och narkotikaundersökningen rapporteras uppgifter om narkotikabruket i Finland också till Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA). 

Artiklar som bygger på tidigare alkohol- och narkotikaundersökningar och andra publikationer finns på sidan Publikationer.

EMCDDA (The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) 

Nätverket för ungdomsforskning (Nuorisotutkimusverkosto)

Statistikcentralen 

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv