Stressi, kehitys ja mielenterveys (TAM)

Kesto:

1.1.1983–

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Muualla verkossa:

Stressi, kehitys ja mielenterveys -hanke tutkii elämänkulkua nuoruudesta keski-ikään.

Äiti ja tytär.

Tutkimushankkeessa on seurattu vuodesta 1983 lähtien yhtä tamperelaista ikäkohorttia 16-, 22-, 32-, 42- ja 52-vuotiaana. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteina ovat mielenterveys ja elämänkulun muutosvaiheet ja niiden aikana ilmenneet valintatilanteet, joita ovat esimerkiksi opintoja ja ammatinvalintaa koskevat päätökset sekä perheen perustaminen. Kyseiset valinnat ja niihin linkittyvät myöhemmät elämänpolut ovat tutkimusten mukaan vahvasti yhteydessä ihmisten kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Lisäksi lapsuus- ja nuoruusiän kasvuolosuhteilla ja psykososiaalisella kehityksellä on tärkeä merkitys myöhemmälle terveydelle ja hyvinvoinnille.

Tutkimus on keskittynyt erityisesti eri elämänprosesseihin vaikuttaviin riski- ja suojatekijöihin. Tutkimusta ohjaava keskeinen kysymys on, miten voitaisiin tukea vaikeuksia kohdanneita ihmisiä, heidän kehitystään ja selviytymistään sekä ehkäistä hyvinvoinnin haasteita erilaisissa psyykkisesti kuormittavissa elämäntilanteissa. 

Miksi TAM? 

Tutkimusten mukaan lapsuuden ja nuoruuden kasvuympäristö ja olosuhteet luovat perustan aikuisiän terveydelle, hyvinvoinnille, elinympäristölle ja yhteiskunnalliseen asemaan. Syvempää ymmärrystä kuitenkin edelleen kaivataan siitä, miten ja miksi nämä yhteydet muodostuvat. 
Kohortti mahdollistaa elämänkulun tarkastelun useissa ikävaiheissa ja sen huomioimisen eri mielenterveys- ja hyvinvointiaiheiden tutkimuksessa. Tietoa elämän eri vaiheiden ja tapahtumien pitkittäisistä yhteyksistä terveyteen ja hyvinvointiin tarvitaan, jotta kuormittavien tekijöiden pitkittymistä ja kasaantumista voidaan ehkäistä. 

Hankkeen tavoitteet ja aihealueet 

Hankkeessa tutkitaan muun muassa

  • perhetaustaan, nuoruusikään, aikuistumisvaiheeseen ja aikuisuuteen liittyvien erilaisten riskitekijöiden yhteyksiä mielenterveyteen ja hyvinvointiin laajemmin 
  • mielenterveyden ja hyvinvoinnin ongelmilta suojaavia tekijöitä nuoren kehityksessä ja elämänkulussa. 

Tutkimuksen keskeisiä aihealueita ovat olleet seurannan kaikissa vaiheissa osallistuneiden

  • fyysinen ja psyykkinen terveys 
  • terveyskäyttäytyminen
  • elämäntilanne
  • psykososiaaliset voimavarat.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen tuloksia

Julkaisut

Yhteystiedot

 

Ajankohtaista

Julkaisu: Stress induced eating and drinking and their associations with weight among women and men during 30-year follow-up.
(Rosenqvist ym. 2023)

Julkaisu: Reciprocal associations between parenthood and mental well-being – a prospective analysis from age 16 to 52 years. 
(Grundström ym. 2023)

Uutinen: Ulkopaineita kokevat niin korkeasti kuin matalasti koulutetut. Koulutustausta vaikuttaa erityisesti miesten kehonkuvaan.
Linkki verkkouutiseen

Uutinen: Syöminen ja alkoholinkäyttö stressinhallinnan keinoina ovat yhteydessä nopeampaan painonnousuun elämän aikana.
Linkki verkkouutiseen

Uutinen: Vanhemmuudella positiivinen yhteys merkityksellisyyden tunteeseen keski-iässä. 
Linkki verkkouutiseen

Uutinen: Parisuhde tärkeä miesten itsetunnon ja masennuksen kannalta
Linkki verkkouutiseen