Hyvinvointi ja terveys jakautuvat epätasaisesti väestöryhmien välillä. Eriarvoisuuden vähentämisestä hyötyvät kaikki.

Päättäjänä voit vaikuttaa

Hyvinvoinnin eriarvoisuus on suurta. Se näkyy viime kädessä terveyseroina ja kunnissa kohonneina kustannuksina. 

Tutustu hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen keinoihin.

Julkaisut

Julkaisulistaus on väliaikaisesti poissa käytöstä.

Selaa julkaisuja Julkarista

Muualla palvelussa

  • HYTE-oppimisverkosto
    Tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja eriarvoisuuden vähentämisen ajankohtaisista asioista
  • Hyvinvointijohtaminen
    Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja alueiden yhteinen asia.
  • Sote-palvelujen johtaminen
    Sivuston kohderyhmänä ovat kunnalliset, alueelliset ja valtakunnalliset päättäjät ja vaikuttajat.

Muualla verkossa

THL:n tunnus
Tarjoaa tilasto- ja seurantatietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista alueittain ja väestöryhmittäin.
HYTE-verkoston logo
Tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja arviointia sekä edistää hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista alueilla ja kunnissa.

Aiheinfo

Hyvinvointi- ja terveyserot -sivusto on tarkoitettu päätöksenteon ja suunnittelun tueksi kunta-, alue- ja valtiotasolla. Kohderyhminä ovat johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt sekä eri hallinnonaloilla toimivat ammattilaiset.
THL tukee eriarvoisuuden vähentämistä tuottamalla aiheesta tietoa, toimintatapoja ja ratkaisuehdotuksia.