Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) 4.3-hankkeet

Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) erityistavoitteen 4.3 hankkeiden tavoitteena on parantaa erittäin heikkoa osallisuutta kokevien ihmisten asemaa yhteiskunnassa.

Tällä sivulla luomme katsauksen hankekentän ajankohtaiseen tilanteeseen. Löydät hankkeiden tarkat kuvaukset hanketietopalvelusta:
Eura2021.fi/hanketietopalvelu

Erityistavoite 4.3 ”Yhdenvertaiseen osallisuuteen” on osa Euroopan unionin Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -rakennerahasto-ohjelmaa ja sen toimintalinjaa 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi. Seuraa rahoitushakuja rahoittajan verkkosivulta.

Katsaus hankekentän tilanteeseen 29.4.2024 

Vuoden 2023 lopulla ja 2024 alkupuolella erityistavoite 4.3 on lähtenyt hyvin käyntiin Pohjois-, Itä- ja Etelä-Suomen alueilla. Länsi-Suomessa hankkeet ovat myös pääsemässä vähitellen käyntiin.

Vahvin painotus on työllisyyttä tukevissa toimissa. Myös syrjintää kokevia väestöryhmiä ja perheitä tuetaan hanketoiminnalla paljon. 

Sukupuolten tasa-arvoon ensisijaisesti keskittyviä hankkeita ei vielä ole, joskin monilla hankkeilla on tasa-arvoa edistäviä tavoitteita ja horisontaalisena periaatteena se on huomioitu useimmissa hankkeissa. 

Kansalaisjärjestöt ja ammattikorkeakoulut ovat tämänkin ohjelmakauden alussa aktivoituneet vahvasti hanketoteuttajina, kun taas esimerkiksi hyvinvointialueilla ei vielä ole paljoa hankkeita.  

Hankkeita on käynnissä tai alkamassa lähiaikoina yhteensä 150 sisältäen osahankkeet sekä koordinaatiohankkeet (Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio; Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio). Hankkeista 37 on ryhmähankkeita (kaksi osahanketta tai enemmän).

Katsaus hankekentän tilanteeseen päivitetään kaksi kertaa vuodessa. 

Katso kuviot liitteestä

Hankkeiden ja rahoituksen jakautuminen alueittain (tilanne 29.4.2024)

Hankkeet jakautuvat alueittain neljän rakennerahasto-ELY-keskuksen alle (Etelä-Suomessa Hämeen RR-ELY, Itä-Suomessa Etelä-Savon RR-ELY, Länsi-Suomessa Keski-Suomen  RR-ELY ja Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan RR-ELY). Valtakunnalliset ESR+ 4.3 -hankkeet sijoittuvat Hämeen RR-ELY:n alle.  

Käynnissä olevien hankkeiden suunniteltu rahoitus (EU ja valtio) on yhteensä 43 499 395 euroa. 

Hankemäärät ja suunniteltu (EU ja valtio) rahoitus alueittain

 • Etelä-Suomi 36 hanketta, 9,8 M€ 
 • Itä-Suomi 50 hanketta, 10,6 M€
 • Pohjois-Suomi 43 hanketta, 14,3 M€
 • Länsi-Suomi 9 hanketta, 1,9 M€
 • Valtakunnalliset 12 hanketta, 6,8 M€ 

Maakunnittain selkeästi eniten hankkeita on käynnissä Pohjois-Pohjanmaalla, yhteensä 31 kappaletta. Toiseksi eniten on Etelä-Savossa (21) ja kolmanneksi eniten Pohjois-Savossa (20). Valtakunnallisia hankkeita on 12. Lisäksi muutamat hankkeista toimivat ylimaakunnallisesti eli useammassa kuin yhdessä maakunnassa. Katso tarkka maakunnittainen jakauma liitteestä.

Hankkeiden päätoteuttajat, toimenpidekokonaisuudet ja kohderyhmät (tilanne 29.4.2024)

Eniten hankkeiden pää- ja osatoteuttajissa on kansalaisjärjestöjä (51 hanketta). Oppilaitokset, kuten ammattikorkeakoulut ovat toiseksi suurin toteuttajaluokka (42 hanketta) ja muut 3. sektorin toimijat (mm. säätiöt) ovat kolmanneksi suurin (26 hanketta). Toteuttajien joukossa on myös monia kuntia (16 hanketta) loppujen luokkien jäädessä toteuttajissa viiteen tai alle. Hyvinvointialueita on toteuttajina vain viidessä hankkeessa.   

Toimenpideluokittainen hankemäärä ja suunniteltu rahoitus (miljoonaa euroa)

 1. Vaikeimmin työllistyvien osallisuuden tukeminen 49 hanketta, 14,8 M€
 2. Nuorten osallisuuden, työ – ja toimintakyvyn sekä työllisyyspoluilla etenemisen tukeminen 20 hanketta, 5,3 M€
 3. Syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien ryhmien osallisuuden tuki 32 hanketta, 7,4 M€
 4. Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen 14 hanketta, 4,3 M€
 5. Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen ja ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisy 34 hanketta, 8,8 M€
 6. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen: ei hankkeita, 0 M€   

Toimenpideluokitus on Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaation luoma. Koordinaatio on jätetty pois luokituksesta.

Muutamissa hankkeissa, kuten SENSE of belonging (Hämeen RR-ELY) sekä Mies, lapsi ja vanhemmuus – MILAVA (Pohjois-Pohjanmaan RR-ELY), on vahva sukupuolten tasa-arvoa koskeva sisältö, mutta ne luokiteltiin tästä huolimatta kohderyhmänsä ja tavoitteidensa perusteella toimenpideluokkaan 5. 

Hankemäärät kohderyhmän mukaan

 • nuoret 47 hanketta  
 • maahanmuuttajat 43 hanketta
 • pitkäaikaistyöttömät 32 hanketta
 • osatyökykyiset 26 hanketta 
 • päihde- ja mielenterveyskuntoutujat 22 hanketta
 • perheet 19 hanketta
 • muut toimijat (kuten organisaatiot ja muut hankkeet) 23 hanketta

Kohderyhmätarkastelussa ryhmähankkeita tarkastellaan yhtenä hankkeena, koska kaikilla osahankkeilla ryhmähankkeen sisällä on sama hankekuvaus ja kohderyhmät. Hankkeella voi olla yksi tai useampi kohderyhmä.

RAHOITTAJA

Euroopan unionin osarahoittama. Euroopan unionin logo.