Väestön terveys ja hyvinvointi: seuranta ja ennakointi

Lapsi ja vanhus

Tavoitteena on seurata väestön terveyden ja hyvinvoinnin kehitystä ja muodostaa kokonaisvaltainen tilannekuva väestön terveydestä ja hyvinvoinnista hyödyntäen tutkittua tietoa sekä asiantuntijoiden arvioita mm.

  • väestörakenteen kehityksestä
  • sosioekonomisten erojen vaikutuksista ja muutoksista
  • sekä muista terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista yhteiskunnallisista tekijöistä.

Lisäksi tavoitteena on muodostaa erilaisiin skenaarioihin pohjautuvia ennusteita, joiden avulla voimme ennakoida väestön terveyden ja hyvinvoinnin kehitystä tulevaisuudessa.  

Väestön terveys ja hyvinvointi käsittää sairastavuuden sekä tarttumattomien että tarttuvien tautien osalta, toimintakyvyn, tapaturmat sekä hyvinvoinnin. On myös tärkeä seurata sairastavuuteen vaikuttavia elintapoja, biologisia ja elinympäristön riski- ja suojatekijöitä. Tilannekuvan muodostavat mm. erilaiset tautitaakkaa sekä siihen vaikuttavia tekijöitä kuvaavat indikaattorit. 

TKI-ohjelman tavoitteena on myös pitää yllä tilannekuvaa tarvittavasta tietopohjasta (rekisterit, väestötutkimukset, muut erillistiedonkeruut) seurannan pohjaksi ja ennakoida mahdollisia uusia tietotarpeita. Keskeisessä osassa ovat myös sekä tiedonkeruu- ja ennakointimenetelmien kehitys. 

Esimerkkejä TKI-ohjelman hankkeista

euCanSHare 

Euroopan unionin ja Kanadan yhteishankkeessa luodaan kansainvälinen tutkimusalusta sydän- ja verisuonitautien tutkimukselle. THL tarjoaa hankkeessa erityisosaamistaan mm. datan hallinnassa ja tilastotyökalujen kehittämisessä.

FINGER-tutkimushanke

Tutkimuksen päätarkoituksena on selvittää, voidaanko monipuolisella elintapaohjelmalla ehkäistä muisti- ja ajattelutoimintojen heikkenemistä ikääntyvässä väestössä. 

Pikkukeskosen terveys aikuisiässä (Pikku-K)

Monitieteisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten syntyminen hyvin pienenä keskosena (syntymäpaino alle 1500 g) vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin ja miten hyvin pienenä keskosena syntyneet sijoittuvat aikuisena yhteiskuntaan.

Väestön terveyden ja hyvinvoinnin seuranta

Tartuntatautien seuranta

Väestötutkimushankkeet, jotka hyödyntävät laaja-alaisia terveyttä ja hyvinvointia koskevia väestötutkimusaineistoja, kuten:

  • Terve Suomi -tutkimus tuottaa ajankohtaista tietoa Suomessa asuvien aikuisten terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista sekä niissä tapahtuneista muutoksista ja tulevasta kehityksestä.
  • FinTerveys-tutkimus, joka tuottaa ajankohtaista tietoa Suomessa asuvien terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä.
  • FINRISKI-väestötutkimus kroonisten tarttumattomien tautien riski- ja suojatekijöistä suomalaisessa väestössä.  
  • Terveys 2000–2011 -tutkimus suomalaisten terveydestä, toimintakyvystä ja hyvinvoinnista. 
  • FinSote-tutkimuksen avulla seurataan väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä tapahtuneita muutoksia eri väestöryhmissä ja alueittain. 
  • Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta. 

THL:n tutkimukset ja hankkeet aiheittain

Yhteystiedot

Kuva: tutkimusohjelmajohtaja Hanna Tolonen.

Hanna Tolonen | Asiantuntemus 
Tutkimusohjelmajohtaja
THL
puh. 029 524 8638
[email protected]