Turvalliset ja terveelliset elinympäristöt

Lapsia leikkimässä vesilammikon äärellä

Väestön terveyteen vaikuttavat yhteiskunnan rakenteiden ja yksilötason tekijöiden lisäksi useat ympäristötekijät. THL:ssä tehdään laaja-alaisesti tutkimusta ympäristötekijöiden vaikutuksista ihmisten terveyteen, sairauksiin ja hyvinvointiin.

Tuotamme tietoa ympäristöön liittyvien biologisten, kemiallisten, fysikaalisten sekä sosiaalisten ja psyykkisten tekijöiden terveysvaikutuksista ja keskinäisistä riippuvuuksista, ympäristöterveysuhkien ehkäisystä ja niihin varautumisesta.  

Ohjelmassa on neljä pääteemaa:  

  • Luonnollinen ympäristö -teema sisältää ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin aiheuttamien terveys- ja hyvinvointivaikutusten tutkimisen (ml. helteet ja lämpötilan nousu, talvien pimeneminen, ilmastotoimet, viher- ja vesialueet).
  • Rakennettu ympäristö -teema sisältää kaupungistumiseen ja rakennuksiin liittyvien terveys- ja hyvinvointivaikutusten tutkimisen (ml. ilmansaasteet, melu, sisäympäristöt, talousveden turvallisuus ja kemikaalialtistus).
  • Sosiaalinen ja psyykkinen ympäristö -teema sisältää elinympäristöjen sosiaalisten tekijöiden, kuten asuinalueen sosiaalisen aseman, turvallisuuden ja väkivallan aiheuttamien terveys- ja hyvinvointivaikutusten tutkimisen (ml. lähisuhdeväkivalta, tapaturmat).
  •  Ruokaympäristö -teema sisältää erilaisten ruokaan liittyvien ympäristöjen tutkimisen terveellisen ja kestävän ravitsemuksen näkökulmasta (ml. joukkoruokailut).

Esimerkkejä TKI-ohjelman hankkeista

Barnahus-hanke

Barnahus-hankkeessa tehostetaan lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseja sekä väkivaltaa kokeneiden lasten tukea ja hoitoa.

Improving Access to Services for Victims of Domestic Violence by Accelerating Change in Frontline Responder Organisations (IMPROVE)

IMPROVE-hankkeen tavoitteena on selvittää lähisuhdeväkivallan uhrien pääsyä avun piiriin samoin kuin mahdollisia esteitä avun saamiselle.

BEST-COST: Burden of disease based methods for estimating the socio-economic cost of environmental stressors

BEST-COST on kansainvälinen hanke, jonka päätavoitteena on kehittää ympäristöriskitekijöiden sosioekonomiseen kustannusarviointiin liittyviä menetelmiä.

E3 Excellence in Pandemic Response and Enterprise Solutions

The E3 -project will primarily study the different pathways of pathogens and viruses, virus control and detection methods that can be used to find solutions to keep indoor air clean and safe in offices, public spaces, and vehicles.

Hiukkaset, mikrobit ja kemikaalit – ilmanpuhdistimien vaikutukset altistumiseen kouluissa (HiMiKKo)

HiMikko -hankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka paljon ilmanpuhdistimet vähentävät sisäilman mikrobiologisia, kemiallisia ja hiukkasmaisia epäpuhtauksia alakouluissa.

Human exposomic determinants of immunemediated diseases (HEDIMED)

HEDIMED EU-hankkeessa tutkitaan ihmisen immunologisia, sairauksia aiheuttavia ja niitä ehkäiseviä tekijöitä. Nämä tekijät voivat olla sisäisiä, kuten perimä ja suoliston mikrobisto tai ulkoisia kuten ruokavalio, elinympäristön mikrobit tai altistuminen erilaisille kemikaaleille.

Ilmansaasteiden terveysvaikutukset alhaisilla suomalaisilla altistustasoilla - syntymätulemat, lapsuusiän astma ja kuolleisuus (APPEAL)

APPEAL-tutkimuksessa analysoimme annos-vastesuhteet eri lähteistä kotimaisista ja kaukokulkeumasta peräisin oleville hiukkasille ja tarkastellaan raskauden ja lapsuuden aikaisen altistuksen vaikutusta vastasyntyneiden ja lasten terveyteen sekä kuolleisuuteen.

Ilmastotuuppaus

Climate Nudge -hankkeessa kehitetään ilmaston tilaa parantavia ”tuuppauksia” ja tutkitaan niiden terveydellistä ja taloudellista vaikuttavuutta.

Leg4Life

Leg4Life-hanke on Helsingin yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja THL:n yhteishanke, jonka tavoitteena on edistää siirtymistä ilmastoneutraaliin ruokaketjuun.

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma 2018–2028 

Ohjelman tavoitteena on vähentää sisäympäristöön liittyviä terveys- ja hyvinvointihaittoja Suomessa mm. edistämällä ihmisen terveyttä ja hyvinvointia, ennaltaehkäisemällä haittoja ja panostamalla kokonaisvaltaiseen hoitoon ja tukeen.

Nordic Studies on Occupational and Traffic Noise in Relation to Disease (NordSOUND)

Pohjoismainen yhteistyötutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää ympäristö- ja työmelun terveysvaikutuksia aikuisväestössä sekä vaikutuksia lapsen sikiöaikaiseen kehitykseen.

THL:n tutkimukset ja hankkeet aiheittain

Yhteystiedot

Henkilökuva Jaana Halosesta.

Jaana Halonen | Asiantuntemus
Tutkimusohjelmajohtaja
THL
puh. 029 524 6100
[email protected]