Oikeudenmukainen yhteiskunta

Henkilöitä viivan molemmin puolin

Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus ovat pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusolettamia, mutta eriarvoisuutta esiintyy silti monella tavalla.

Eriarvoisuus ja eritoten sen lisääntyminen on uhka hyvinvointivaltion legitimiteetille, sosiaaliselle ja taloudelliselle kestävyydelle sekä terveydelle ja hyvinvoinnille.  

Taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta lähestytään usein tuloerojen ja pienituloisuuden kautta. Eriarvoisuus voi ilmetä myös syrjintänä esimerkiksi alkuperän, sukupuolen, iän tai vaikkapa terveydentilan perusteella. Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät ole saatavilla yhdenvertaisesti eri väestöryhmille tai eri alueilla.

Terveyden tasa-arvon näkökulmasta eriarvoisuus on sellaista terveyden vaihtelua, jonka voidaan katsoa olevan epäoikeudenmukaista ja myös vältettävissä.

Suomessa hyvinvointieroja esiintyy

 • elinoloissa
 • terveydessä
 • koetussa hyvinvoinnissa.
 • Hyvinvointierot ovat yhteydessä.

Hyvinvointierot ovat yhteydessä

 • sosioekonomisen asemaan
 • ammattiin
 • työttömyyteen
 • elintapoihin
 • sukupuoleen
 • etniseen taustaan.

Alueelliset terveyserot ovat sitkeässä eivätkä eri alueilla asuvien väestörakenteen erot selitä niitä kokonaan.  

Mahdollisimman oikeudenmukaisesti jakautunut terveys ja hyvinvointi on hyvän yhteiskunnan mittari. Riittävä toimeentulo, sosiaali- ja terveyspalvelut, turvallisuus ja resurssien reilu jakautuminen ovat hyvinvoinnin rakennusainetta. Terveys- ja hyvinvointierot johtuvat monista tekijöistä, joihin voidaan vaikuttaa valtakunnallisin ja alueellisin politiikkatoimin. Ilmastonmuutoksen edellyttämä vihreä siirtymä luo uusia haasteita terveyden ja hyvinvoinnin oikeudenmukaiselle jakautumiselle väestössä, mutta myös suhteessa ympäristöön.  

TKI-ohjelman pääasialliset teema-alueet: 

 • alueelliset ja väestöryhmittäiset terveys- ja hyvinvointierot  
 • sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus   
 • yhdenvertaisuus, perusoikeuksien toteutuminen ja osallisuus  
 • erot palveluiden saatavuudessa, saavutettavuudessa ja laadussa 
 • vähemmistöjen ja erityisryhmien asema: erityisesti vammaisuus, kulttuuriset ja sukupuolivähemmistöt 
 • keinot eriarvoisuuden ja osattomuuden vähentämiseksi. 

Esimerkkejä TKI-ohjelman hankkeista

Hyvinvointi- ja terveyseroja käsittelevät tutkimus- ja kehittämishankkeet

Lisäksi ohjelman hankkeita ovat muun muassa:

INVEST – Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva

Suomen Akatemian lippulaivahankkeen tavoitteena on tasa-arvoisempi, ennakoivampi ja taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä hyvinvointimalli.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra

Hanke tuottaa tietoa heikoimmassa asemassa olevien osallisuudesta hyvinvointijärjestelmän täydentämiseksi ja uudistamiseksi.

THL:n tutkimukset ja hankkeet aiheittain

Yhteystiedot

Tuukka Tammi.

Tuukka Tammi | Asiantuntemus (englanniksi)
Tutkimusohjelmajohtaja
THL
puh. 029 524 8717
[email protected]