Lihavuuden ehkäisy

Lihavuuden ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen tarvitaan monien eri toimijoiden yhteistyötä. Tältä sivulta löydät tietoa eri toimijoiden keinoista edistää tervettä painoa, tukea painonhallintaa ja ehkäistä lihavuutta.

Kaaviossa on esitetty eri toimijat, joiden yhteistyöllä lihavuutta voidaan ehkäistä. Sisältö on luettavissa sivun tekstissä.

Päättäjät

Päättäjät voivat edistää lihavuuden ehkäisyä ensisijaisesti linjaamalla selkeitä tavoitteita ja toimia. Keinoina tässä ovat lainsäädäntö sekä säädökset ja suositukset. Tärkeää on myös seurata tehtyjen lainsäädännöllisten toimien sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista ja arvioida niiden vaikutuksia.

Terveydenhuollon ammattilaiset

Terveydenhuollon ammattilaisten on tärkeää tunnistaa ylipaino ja lihavuus ja ottaa ne oikein puheeksi hoitotyössä kohtaamiensa ihmisten kanssa. Elintapaohjaus on tärkeä keino edistää ja tukea terveellisiä elintapoja. Moniammatilliset hoitoketjut ja hoitopolut terveydenhuollossa varmistavat kokonaisvaltaisen ylipainon ja lihavuuden ehkäisyn ja hoidon.

Koulut ja varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa liikkuminen ja ulkoilu sekä varhaiskasvatus- ja kouluruokailusuositusten mukainen ruokailu auttavat lapsia omaksumaan terveelliset elintavat. Terveellisten elintapojen tulee näkyä niin opetuksen sisällöissä kuin arjen käytännöissäkin.

Liikuntatoimi

Kuntien liikuntatoimi voi edistää ja tukea asukkaiden liikunnallista elintapaa ja ehkäistä ylipainoa ja lihavuutta tarjoamalla asukkaiden käyttöön matalan kynnyksen liikuntapalveluita, liikuntaneuvontaa ja ryhmätoimintaa.

Yhdyskuntasuunnittelu

Yhdyskuntasuunnittelussa ylipainon ja lihavuuden ehkäisyn kannalta korostuvat kattava ja turvallinen kevyen liikenteen verkosto, lähi- ja luontoliikuntapaikat sekä matalan kynnyksen liikuntapalvelut. Turvallinen ja terveellinen ympäristö kannustaa liikkumaan ja huolehtimaan omasta terveydestä.

Järjestöt

Järjestöt tarjoavat eri ikäryhmille tietoa ja taitoja terveellisten elintapavalintojen tueksi. Järjestötoiminnassa korostuvat esimerkiksi matalan kynnyksen liikuntapalvelut, terveellistä ravitsemusta edistävä toiminta ja terveyden edistämishankkeet.

Muu koulutus

Eri alojen ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutukseen tulisi sisältyä terveyden edistäminen, ravitsemus- ja liikuntasuositukset sekä hoitosuositukset. Näin varmistetaan, että terveydenhuollon ja opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset sekä ruokahuollosta vastaavat tuntevat eri-ikäisten kansalliset ravitsemus- ja liikuntasuositukset, terveyspoliittiset ohjelmat ja painonhallintaan liittyvät suositukset. Ravitsemus- ja liikuntaohjauksen osaamiseen koulutuksessa tulee panostaa.

Elintarvike- ja ruokapalveluala

Elintarvikealalla on suuri vaikutus ihmisten ruokaa koskeviin päätöksiin ja valintoihin elintarvikkeiden tuotekehityksen sekä markkinoinnin kautta. Myös tuotteiden ja aterioiden ravintosisältömerkinnät antavat tärkeää tietoa ravitsemuksellisesta laadusta ja siten ohjaavat arkisia valintoja. Elintarvikealalla ja ruokapalveluilla on tärkeä rooli ravitsemussuositusten mukaisten elintarvikkeiden ja aterioiden tarjoamisessa.

THL koordinoi vuosina 2012–2018 Kansallista lihavuusohjelmaa "Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta". Vaikka ohjelma on päättynyt, toimintasuunnitelmiin kirjatut, toimijakohtaiset tavoitteet ja ehdotukset käytännön toimista ovat edelleen ajankohtaisia.
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta – Kansallinen lihavuusohjelma

Ravitsemussitoumus on suomalainen toimintamalli, joka auttaa ja kannustaa ruoka-alan toimijoita sekä sidosryhmiä parantamaan ruokavalion ravitsemuslaatua sekä edistämään ravitsemusvastuullisia toimintatapoja.
Ravitsemussitoumus

Materiaalia ja työkaluja