Mikrobilääkekulutuksen seuranta

Mikrobilääkkeiden käytöllä on merkittävä vaikutus mikrobilääkeresistenssin syntymiseen. Laajakirjoiset mikrobilääkkeet aiheuttavat elimistössä resistenttien mikrobikantojen valikoitumista ja lisääntymistä. 

Sairaaloissa mikrobilääkevalinnoilla voidaan vaikuttaa moniresistenttien mikrobikantojen yleistymiseen. Suurin osa mikrobilääkekulutuksesta tapahtuu kuitenkin sairaaloiden ulkopuolella. Tuotantoeläimillä käytetyt mikrobilääkkeet vaikuttavat myös osaltaan resistenssin kehittymiseen. 

Mikrobilääkekulutusta seurataan Euroopan tasolla 

Mikrobilääkekulutusta seurataan EU:ssa Euroopan tautikeskuksen ECDC:n koordinoimana. EU/EEA/EFTA-maat raportoivat vuosittain tiedot bakteeri-, sieni- ja viruslääkkeiden osalta. Ne muodostavat yhteisen ESAC-Net-seurantaverkoston. 

Kulutusseuranta perustuu kansallisiin myynti- ja korvaustilastoihin. Tieto kerätään erikseen sairaaloiden ja avosektorin osalta. Vertailuun käytetään väestöön suhteutettuja indikaattorilukuja. 

Niin kutsuttu “defined daily dose” (DDD), eli keskimääräinen aikuisen päiväannos, mahdollistaa eri lääkemuotojen ja lääkkeiden kulutuksen vertailun, kun niitä suhteutetaan väestöön: esimerkiksi DDD / 1000 asukasta / vuorokausi. 

Raporteista tietoa mikrobilääkekulutuksesta

ECDC julkaisee vuosittain yhteenvetoraportin ja ylläpitää tietokantaa, jonka avulla mikrobilääkekulutusta on mahdollista tarkastella maittain, alueittain ja lääkeryhmittäin. Tietoja on vuodesta 1997 lähtien. 

Lisäksi ECDC, Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA ja Euroopan lääkevirasto EMA ovat julkaisseet yhteisraportteja ihmisillä ja eläimillä raportoidusta mikrobilääkekulutuksesta ja -resistenssistä. Raportit perustuvat vuosina 2011–2015 kerättyyn seurantatietoon. Suomi osallistuu ESAC-Net-seurantaan.

Marraskuussa 2018 julkaistiin ensimmäinen kansallinen raportti, jossa esitetään katsaus Suomen mikrobilääkekulutuksesta vuosina 2010–2017 alueittain. 

Mikrobilääkekäytön yleisyyttä on kartoitettu kansallisesti myös hoitoon liittyvien infektioiden prevalenssitutkimusten yhteydessä. 
Video: Mikrobilääkekulutusseuranta ja alueellinen raportointi (YouTube)