Mikrobilääkeresistenssin tutkimusryhmä FiRe

FiRe – Finnish Study Group for Antimicrobial Resistance eli suomalainen mikrobilääkeresistenssin tutkimusryhmä on vapaaehtoisuuteen perustuva yhteistyöelin. Siihen kuuluvat suomalaiset kliinisen mikrobiologian laboratoriot ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

FiRe perustettiin vuonna 1992, ja sen ensimmäisiä tavoitteita oli yhdenmukaistaa diagnostisten bakteerilöydösten lääkeherkkyysmääritysmenetelmät Suomessa. 

FiRe-standardi valmistui vuonna 1996 ja on sittemmin ollut käytössä kaikissa FiRe-laboratorioissa. Standardi perustuu amerikkalaiseen CLSI:n (aiemmin NCCLS) herkkyysmääritysstandardiin. Vuonna 2011 kaikki FiRe-laboratoriot siirtyivät käyttämään eurooppalaista EUCAST-standardia.

FiRe tuottaa tietoa ja suosituksia 

FiRe:n ensisijaisena tehtävänä on tuottaa luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa kliinisesti tärkeimpien bakteerien lääkeresistenssin esiintyvyydestä Suomessa. 

Tästä resistenssidatasta kootaan vuosittainen Finres-raportti. FiRe raportoi invasiivisista potilasnäytteistä eristetyt löydökset ECDC:n EARS-Net -seurantaverkostoon tähdellä (*) merkittyjen bakteerien osalta. 

EARS-Net -tietokantaa voi vapaasti tarkastella ECDC:n verkkosivujen kautta. Mikrobilääkeresistenssin seurantatietoa Euroopan tilanteesta on saatavilla vuodesta 2005 lähtien. 

Tutkittavat bakteerit:

Streptococcus pneumoniae*
Streptococcus pyogenes

Escherichia coli*

Klebsiella pneumoniae*

Klebsiella oxytoca

Pseudomonas aeruginosa*

Staphylococcus aureus*

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Neisseria gonorrhoeae

Neisseria meningitidis

Enterococcus faecalis/faecium*

Acinetobacter*

Enterobacter cloacae

Toisena FiRe:n tärkeänä tehtävänä on kansallisten ohjeiden ja suositusten laatiminen ja ylläpito, esimerkiksi uusien resistenssiongelmien, kuten ESBL- ja CPE-bakteerien takia.

THL koordinoi FiRe-verkostoa 

FiRe:n muodostavat 21 suomalaista kliinisen mikrobiologian laboratoriota sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen bakteriologian yksikkö.
FiRe-laboratoriot 

Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa neuvottelu- ja koulutustapaamiseen. FiRe:n toimintaa johtaa kolmeksi vuodeksi valittu hallitus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) koordinoi FiRe-verkostoa ja tarjoaa sille sekä teknistä tukea että asiantuntijatukea. THL ylläpitää ja kehittää Finres-herkkyysmääritystietokantaa. 
FiRe:llä ei ole yhteistyösopimuksia teollisuuden kanssa. 

FiRe on saanut myös kehitysprojektirahaa vuosina 2009–2012 Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Tartuntatautien valvonnan määrärahasta.