Kiireettömien vastaanottoaikojen mittaaminen T3-luvun avulla

T3-lukua käytetään laajasti terveydenhuollossa mittaamaan kiireettömien vastaanottoaikojen saatavuutta ja hoitoon pääsyä. Laskentatapa otettiin käyttöön Suomessa osana Hyvä vastaanotto -hanketta vuosina 2012-2015.

T3 kertoo kiireettömien vastaanottoaikojen tarjonnan tilanteesta. Se auttaa tasapainottamaan vastaanottopalveluiden tarjontaa ja ennakoimaan kasvavaa vastaanottopalvelujen kysyntää.

Vuonna 2020 T3-luvun laskemisen suositusta päivitettiin osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Tavoitteena oli yhtenäistää T3-luvun laskentaa kansallisesti ja mahdollistaa sen käyttö organisaatioiden vertaiskehittämisen tukena hoitoon pääsyn ja palveluiden saatavuuden kehittämistyössä.

Suosituksen ovat laatineet THL:n kanssa yhteistyössä yliopistosairaaloiden perusterveydenhuollon yksiköiden ylilääkärit, kansanterveystyön johtajaverkoston edustajat ja Hyvä vastaanotto -hankkeessa keskeisesti mukana olleet toimijat.

Suosituksen sisältö

1. Taustaa

Perusterveydenhuollon toimintaympäristö on muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana merkittävästi. Vastaanottotoiminta on monipuolistunut ja digitalisaatio on muuttanut työtapoja. Terveyskeskuslääkärin työn painopiste on muuttunut osin itsenäisestä vastaanottotoiminnasta moniammatilliseksi tiimityöksi, jossa lääkärin lääketieteellinen osaaminen kanavoituu konsultatiivisen roolin kautta osaksi potilaan hoitoa. Monissa organisaatioissa on luovuttu hoidon tarpeen arvioinnista ja otettu käyttöön toimintamalleja, jossa hoito tai palvelu toteutetaan ensikohtaamisen yhteydessä.

Suositus on tarkoitettu sote-organisaatioiden työkaluksi ja hyödynnettäväksi T3-luvun mittaamisessa.

2. T3-luvun määritelmä

T3-luvulla tarkoitetaan samassa toimintayksikössä toimivien ammattilaisten ajanvarauskirjoilla kolmansien varattavissa olevien kiireettömien vastaanottoaikojen mediaania. T3 mitataan eri ammattiryhmille erikseen. Laskentaan kuuluvat myös yksittäiseen ammattilaiseen kiinnittymättömät huone- tai toimijakohtaiset kiireettömät vastaanottoajat.

3. Laskentaan kuuluvien kiireettömien ajanvarausaikojen kestot ammattiryhmittäin

Lääkärit

  • Kiireettömän ajanvarausajan laskennallinen minimikesto on 20 min

Hoitajat

  • Kiireettömän ajanvarausajan laskennallinen minimikesto on 30 min.

Fysioterapeutit

  • Kiireettömän ajanvarausajan laskennallinen minimikesto on 30 min.

4. Minimityöaika/viikko laskentaan mukaan otettavilla ammattilaisilla

Osa kiireetöntä vastaanottotoimintaa pitävistä ammattilaisista pitää vastaanottoa satunnaisesti tai vain muutamia tunteja viikossa muiden tehtävien ohella. Näiden ammattilaisten ajanvarausaikojen sisällyttäminen yksikön T3-luvun mediaaniin vaikuttaa kokonaislukua merkittävästi heikentävästi.

Asian selkeyttämiseksi suositellaan, että T3-ajan laskentaan sisällytetään kaikki säännöllisesti viikoittain vastaanottotoimintaa pitävät ammattilaiset, vaikka vastaanottoaikoja olisi vain vähän.

Säännöllisesti viikoittain vastaanottoa pitäväksi ammattilaiseksi tulkitaan työntekijä, jolla on viikoittain vähintään kolme kiireetöntä vastaanottoaikaa. Satunnaisesti vastaanottotoimintaa pitävien ammattilaisten sisällyttäminen T3-ajan piiriin on harkittava tapauskohtaisesti.

5. Kiireettömäksi luokiteltu etävastaanotto

Laskentaan kuuluvat myös kohdassa 3 kuvattujen määritelmien mukaiset etävastaanottoajat.

6. Laskentaan mukaan otettavat päivät

Laskentaan kuuluvat kaikki viikonpäivät, mukaan lukien viikonloput ja juhlapyhät.

7. Terveyskeskuksen erikoislääkärivastaanotot;

Terveyskeskuksen tiloissa/yhteydessä lähetteellä toimivien erikoislääkäripoliklinikoiden kiireetöntä ajanvaraustoimintaa ei lasketa toimintayksikön vastaanottopalveluiden T3-laskentaan mukaan. Jos T3-aikaa halutaan seurata erikoislääkärivastaanottojen osalta, lasketaan se jokaisen erikoisalakohtaisen vastaanoton osalta erikseen.

8. Walk-in-klinikat

Tilanteessa, jossa koko kysyntään vastataan reaaliaikaisesti potilaan ottaessa yhteyttä, T3 on käytännössä nolla eli sen laskeminen ei tuota lisäarvoa (T3=0) ja tämän vuoksi walk-in-klinikan vastaanottoajat eivät kuulu T3-laskennan piiriin.

Koska kuitenkin jo ensimmäisestä kontaktista alkava hoito on yleistymässä, suositellaan hoitoon pääsyn kokonaiskuvan saamiseksi seuraamaan, miten suuri osa kaikista kiireettömistä kontakteista sisältyy T3-laskentaan ja miten suuri osa hoituu muilla tavoin (esim. walk-in) vastaanotolla.

Lisätietoa

Anu Niemi
ylilääkäri
[email protected]

Muualla palvelussa