Saavutettavat palvelut

Asukkaat voivat kohdata monia esteitä tai kynnyksiä alueen palveluissa tai toiminnassa. On varmistettava, että kaikkien väestöryhmien on mahdollista hyödyntää palveluja yhdenvertaisesti ja että palveluja on tarjolla riittävästi suhteessa eri väestöryhmien tarpeisiin.

Saavutettavuus, yhdenvertaisuus ja saatavuus on tärkeää kytkeä hyvinvointialueen palvelustrategiaan.

Palvelujen saavutettavuuden tarkistuslista

Palvelujen edullisuus

Tarjoamalla joko maksuttomia, hyvin edullisia tai asukkaan maksukykyyn sidottuja palveluja voidaan varmistaa, etteivät asiakasmaksut estä palvelun käyttämistä.

Palvelujen ymmärrettävyys

Mitä paremmin palvelun asiakas ymmärtää palvelun tavoitteet, sitä todennäköisemmin hän sitoutuu toimintaan ja käyttää palvelua. Esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten perheiden osallistuminen palvelujen suunnitteluun ja henkilöstön kouluttaminen kulttuurisensitiiviseen työotteeseen voivat vahvistaa palvelujen ymmärrettävyyttä.

Palvelujen sijoittuminen

Palvelujen etäisyys asukkaasta tai aukioloajat voi vaikeuttaa palveluihin pääsyä. Esimerkiksi pienillä paikkakunnilla voi olla vaikeaa päästä palveluihin ilman autoa tai nuoren on hankala päästä palveluun, jos se on auki vain päivällä.

Kuljetukset, aukioloaikojen miettiminen yhdessä asukkaiden kanssa ja esimerkiksi kerran viikossa pienemmille paikkakunnille jalkautuvat palvelut edistävät kaikkien mahdollisuuksia saada tarvitsemaansa palvelua.

Rakennetun ympäristön esteettömyys

Esteetön ympäristö helpottaa kaikkien elämää, mutta on monille itsenäisen liikkumisen ja toimimisen edellytys.

Julkisissa tiloissa pyörätuolin käyttäjien esteettömyyteen vaikuttavat esimerkiksi rakennusten kynnykset, portaat, ovien leveys sekä se, pääseekö ulkoa sisälle luiskaa pitkin. Hissien käyttömahdollisuus myös apuvälineiden kanssa ja esteettömät WC:t ovat tärkeitä esteettömyyden varmistavia tekijöitä.

Lisätietoa julkisten rakennusten esteettömyydestä (Invalidiliitto)

Viestintä ja vuorovaikutus

Tieto palveluista tulee olla monikanavaista, jotta kaikki asukkaat saavat tarvitsemansa tiedon ja ylipäätään tietävät, mitä palveluita on olemassa.

Kaikki tieto ei voi olla saatavilla esimerkiksi pelkästään sähköisesti, sillä on ihmisiä, joilla ei ole mobiililaitetta, tietokonetta tai internetiä tai valmiuksia käyttää näitä. Esimerkiksi nuoret ovat myös usein ilmoittaneet, että koulun seinillä oleva tieto palveluista tavoittaa heidät parhaiten.

Tietoa ja palveluita kannattaa myös tarjota eri aistien välityksellä. Tulkkauspalvelu, selkokieli ja kuvalliset ohjeistukset edistävät yhdenvertaista tiedonsaantia. 

Palveluissa käytettävä kieli

Palveluissa käytettävän kielen tulee olla ymmärrettävää. Palvelun saavutettavuus edellyttää tulkkien tai etätulkkauksen käyttämistä aina, kun se on tarpeen. Palvelusta on myös tärkeää viestiä eri kielillä, jotta tieto saavuttaa kaikki asiakasryhmät.

Selkokieli on suomen kielen helpommin ymmärrettävä muoto. Se parantaa palvelun saavutettavuutta ja mahdollistaa palvelun käytön niille ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

Mahdollisuus käyttää palvelua erilaisissa asiointikanavissa

Palvelut ovat saavutettavia vain, jos asiakkaalle turvataan juuri hänelle sopivat kanavat käyttää palvelua. Toiselle saavutettavuutta parantaa mahdollisuus käyttää sähköisiä asiointikanavia, ja toiselle tärkeää on päästä asioimaan puhelimessa tai toimipisteessä.

Esimerkiksi takaisinsoittopalvelu ei palvele lainkaan kuulovammaisia henkilöitä. Soitto ajanvaraukseen taas voi olla hankalaa niin ikäihmisille, toimintarajoitteisille kuin kieltä osaamattomille henkilöille esimerkiksi siksi, että nauhoitetut näppäilykomennot kerrotaan liian nopeasti. Kaikista eniten palveluita tarvitsevat puolestaan tavoittaa usein parhaiten jalkautumalla heidän palveluihinsa.

Palvelujen sosiaalinen turvallisuus

Kaikki ihmiset eivät luota viranomaisiin ja palveluihin esimerkiksi syrjinnän pelon vuoksi. Taustalla voivat olla aiemmat huonot kokemukset. Siksi palveluissa tarvitaan henkilöstön osaamisen kehittämistä, saavutettavaa viestintää eri kielillä sekä sanoitusta siitä, kenelle palvelu on suunnattu.

Esimerkiksi sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille voi olla tärkeää tietää, että viranomaisen tarjoamissa palveluissa on osaamista sukupuolen moninaisuudesta. Nuorelle voi puolestaan olla helpompi kertoa rehellisesti tilanteestaan, jos esimerkiksi ei tarvitse pelätä oman päihteidenkäytön estävän palvelun saamista.

Palveluissa on suositeltavaa ottaa käyttöön turvallisemman tilan periaatteet. Esimerkki turvallisemman tilan periaatteista: 
Turvallisempi tila (Sinuiksi ry)

Kunnioittava ja yhdenvertainen kohtelu

Jokaisen ihmisen kunnioittava kohtaaminen on tärkeää, jotta palvelu on turvallinen. Yleistysten ja oletusten sijasta on tärkeä kysyä asiakkaalta hänen omista tavoistaan, arvoistaan ja kulttuuristaan. Kunnioittava kohtelu keskittyy ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja moninaisuuden kunnioittamiseen.