Mitä toimintakyky on?

.

Tämän sivun sisältö

Toimintakyky ICF-luokituksessa

Toimintakyvyn ulottuvuudet

Toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista – työstä, opiskelusta, vapaa-ajasta ja harrastuksista, itsestä ja toisista huolehtimista – siinä ympäristössä, jossa hän elää. 

Ihmisen toimintakyky on riippuvainen ympäristön myönteisistä tai kielteisistä vaikutuksista. Ihmisen toimintakykyä voidaan tukea ja arjessa selviytymistä parantaa

 • asuin- ja elinympäristöön liittyvillä tekijöillä
 • muiden ihmisten tuella 
 • erilaisilla palveluilla.

Toimintakykyä kuvataan myös tasapainotilana kykyjen, elin- ja toimintaympäristön sekä omien tavoitteiden välillä.

Toimintakykyä voidaan kuvata 

 • kansainvälisellä ICF-luokituksella (International Classification of Functioning, Disability and Health)
 • toimintakyvyn ulottuvuuksilla.

Toimintakyky ICF-luokituksessa

ICF-luokitus on toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus, joka perustuu biopsykososiaaliseen malliin. ICF kuvaa yksilön toimintakykyä kokonaisvaltaisesti dynaamisena tilana, joka koostuu terveydentilan sekä yksilön ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta. 

ICF kuvaa toimintakykyä kolmella tasolla: 

 • kehon rakenteina ja toimintoina
 • niiden varaan osittain rakentuvina suorituksina ja 
 • osallistumisena eri elämäntilanteisiin ja yhteisön elämään. 

Koska ICF on luokitus, se tarjoaa mahdollisuuden järjestää toimintakyvyn kuvauksen hierarkkisesti tarkasti määritettyihin pää- ja alaluokkiin.

ICF-luokitus ja sen käyttömahdollisuudet

Toimintakyvyn ulottuvuudet

Toimintakyky on moniulotteinen käsite, jota jäsennetään lukuisin eri tavoin. Toimintakyvyn ulottuvuudet kytkeytyvät toisiinsa, ympäristön vaatimuksiin ja edellytyksiin sekä yksilön terveydentilaan ja muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Usein käytetty tapa on jakaa toimintakyky seuraaviin ulottuvuuksiin (osa-alueisiin):

 • fyysinen toimintakyky 
 • psyykkinen toimintakyky
 • kognitiivinen toimintakyky 
 • sosiaalinen toimintakyky.

Hyvä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja niitä tukeva ympäristö auttavat ihmisiä voimaan hyvin, löytämään paikkansa yhteiskunnassa, jaksamaan työelämässä sekä selviytymään arjesta itsenäisesti. 

Fyysinen toimintakyky

Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen fyysisiä edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen tärkeistä arjen tehtävistä. Fyysisen toimintakyvyn kannalta tärkeitä elimistön fysiologisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi:

 • lihasvoima- ja kestävyys 
 • kestävyyskunto 
 • nivelten liikkuvuus 
 • kehon asennon ja liikkeiden hallinta 
 • sekä näitä koordinoiva keskushermoston toiminta.

Fyysinen toimintakyky ilmenee kykynä liikkua ja liikuttaa itseään. Myös aistitoiminnot kuten näkö ja kuulo luetaan usein kuuluvaksi fyysisen toimintakyvyn alueelle.

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen voimavaroja joiden avulla hän kykenee selviytymään arjen haasteista ja kriisitilanteista. Psyykkinen toimintakyky liittyy myös elämänhallintaan, mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin ja se kattaa tuntemiseen ja ajatteluun liittyviä toimintoja kuten: 

 • kykyä vastaanottaa ja käsitellä tietoa
 • kykyä tuntea
 • kykyä kokea ja muodostaa käsityksiä omasta itsestä ja ympäröivästä maailmasta
 • kykyä suunnitella elämäänsä ja tehdä sitä koskevia ratkaisuja ja valintoja.

Psyykkiseen toimintakykyyn kuuluvat myös persoonallisuus ja selviytyminen sosiaalisen ympäristön haasteista. Myös kyky tehdä harkittuja päätöksiä ja suhtautua realistisen luottavaisesti tulevaisuuteen ja ympäröivään maailmaan ovat osa hyvää psyykkistä toimintakykyä.

Lue aiheesta lisää Mielenterveys -aihesivustolta.
Mielenterveyden edistäminen
Mielenterveyshäiriöt

Kognitiivinen toimintakyky

Kognitiivinen toimintakyky on tiedonkäsittelyn eri osa-alueiden yhteistoimintaa, joka mahdollistaa ihmisen suoriutumisen arjessa. Kognitiiviset toiminnot ovat tiedon vastaanottoon, käsittelyyn, säilyttämiseen ja käyttöön liittyviä toimintoja ja niihin voidaan lukea esimerkiksi:

 • muisti
 • oppiminen
 • keskittyminen
 • tarkkaavaisuus
 • hahmottaminen
 • orientaatio
 • tietojen käsittely
 • ongelmien ratkaisu
 • toiminnanohjaus
 • kielellinen toiminta.

Lue aiheesta lisää Kansantaudit -aihesivustolta.
Muistisairaudet (Kansantaudit-sivusto)

Sosiaalinen toimintakyky

Sosiaalisen toimintakyvyn kokonaisuus muodostuu yksilön, sosiaalisen verkoston, ympäristön, yhteisön ja yhteiskunnan välisissä dynaamisissa vuorovaikutussuhteissa. Tämä toimintakyvyn osa-alue ilmenee esimerkiksi vuorovaikutustilanteissa, sosiaalisena aktiivisuutena ja osallisuuden kokemuksina ja se sisältää kaksi tarkasteltavaa ulottuvuutta:

 • ihminen vuorovaikutussuhteissaan
 • ihminen aktiivisena toimijana, osallistujana yhteisöissä ja yhteiskunnassa.