Oikeuslääketieteellisten aineistojen tutkimuskäyttö

Salassa pidettävien tietojen tutkimuskäyttö edellyttää aina lupaa.

Pääsääntöisesti lupaa THL:n aineistojen käyttöön haetaan sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findatalta, joka käsittelee lupahakemukset toisiolaissa (522/2019) säädetyllä tavalla. Poikkeuksena ovat THL:n sisäiset pelkästään THL:n rekistereihin kohdistuvat hakemukset, joiden osalta tietoluvan myöntää THL. 

Tälle sivulle on koottu ohjeet luvan hakemiseen oikeuslääketieteellisiin aineistoihin sekä oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen yhteydessä tapahtuvaan lääketieteelliseen tutkimus- ja/tai opetustoimintaan.

Tietoluvan hakeminen oikeuslääketieteellisiin ruumiinavausasiakirjoihin 

Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen asiakirjoja (ruumiinavauspöytäkirja, lausunto kuolemansyystä, tutkimustodistukset) voidaan hakemuksesta luovuttaa tieteelliseen tutkimuskäyttöön.  Asiakirjoihin kohdistuvia tietolupia myöntävät eri viranomaiset riippuen ajanjaksosta, jolloin aineisto on kertynyt.

  • Kansallisarkisto käsittelee tietolupapyynnöt, jotka kohdistuvat vuoden 2009 ja sitä vanhempaan aineistoon. 
  • Findata käsittelee tietolupapyynnöt, jotka kohdistuvat vuoden 2010 ja sitä uudempaan aineistoon.

Poikkeuksena ovat THL:n sisäiset pelkästään THL:n rekistereihin kohdistuvat hakemukset, joiden osalta tietoluvan myöntää THL.

Lisätietoa Kansallisarkiston aineistojen käyttämisestä
Lisätietoa Findatan tietolupapalvelusta

Tietoluvan hakeminen kuolintodistuksiin

Kuolintodistuksen tietoja luovutetaan hakemuksesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin.  

  • Vuosina 1936-1965 kuolleiden henkilöiden kuolintodistuksia säilytetään Kansallisarkistossa, joka huolehtii niihin kohdistuvasta tietopalvelusta ja käyttöluvista.
  • Tilastokeskus myöntää hakemuksesta käyttöluvat kuolintodistuksiin vuodesta 1966 lähtien.

Lisätietoa Tilastokeskuksen tietopalvelusta ja aineistojen käyttöluvista

Luvan hakeminen oikeuslääketieteellisten näyteaineistojen tutkimuskäyttöön

THL:ltä voi hakea lupaa oikeuslääketieteellisten näyteaineistojen lääketieteelliseen tutkimuskäyttöön. THL:n näyteaineistot koostuvat oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksessa kuolemansyyn selvitystä varten otetuista kudosnäytteistä sekä objektilaseista.

Oikeuslääketieteellisten ruumiinavausnäytteiden käyttö tieteellisessä tutkimuksessa on mahdollista, kun näytteiden riittävyys kuolemansyyn selvittämiseen on varmistettu eikä poliisi ole kieltänyt näytteiden käyttöä muuhun kuin kuolemansyyn selvittämiseen. 

Päätöksen THL:n hallinnassa olevien näyteaineistojen luovuttamisesta tieteelliseen tutkimukseen tekee oikeuslääkintäyksikön päällikkö. Päätös edellyttää toimivaltaisen eettisen toimikunnan puoltavaa lausuntoa.

THL:n hallintaan kuuluvat oikeuslääketieteelliset näyteaineistot vuodesta 2010 lähtien. Sitä aikaisempien näyteaineistojen käyttöluvista vastaavat aluehallintovirastot. THL:n lupaa haetaan oheisella kudoslupalomakkeella.

Lisätietoa AVI:n tietopalvelusta 

Luvan hakeminen oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen yhteydessä tapahtuvaan lääketieteelliseen tutkimus- ja/tai opetustoimintaan 

THL voi hakemuksesta myöntää luvan seuraaviin tarkoituksiin:

  • Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen yhteydessä tutkimus- ja/tai opetustarkoituksiin otettavat kudosnäytteet
  • Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen yhteydessä vainajalle tehtävät toimenpiteet

Kun ruumiiden elimiä, kudoksia tai soluja irrotetaan oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen yhteydessä käytettäväksi lääketieteelliseen tutkimukseen tai vainajalle tehdään oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen yhteydessä tutkimukseen liittyviä toimenpiteitä, tarvitaan toimivaltaisen eettisen toimikunnan puoltava lausunto sekä lupa THL:lta.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea myöntää hakemuksesta luvan ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteelliseen käyttöön.  Fimean lupa tarvitaan silloin, kun ruumiinavausten yhteydessä ruumiita käytetään taikka ruumiiden elimiä, kudoksia tai soluja irrotetaan lääketieteelliseen opetustoimintaan. Lupahakemuksen Fimealle laatii hakija yhdessä oikeuslääketieteellisestä ruumiinavaustoiminnasta vastaavan tahon eli THL:n kanssa.

Lisätietoa ja ohjeet käyttöluvan hakemiseen Fimealta

Perittävät maksut

Oikeuslääketieteellisiä näyteaineistoja koskevat lupapäätökset sekä oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen yhteydessä tapahtuvaa tutkimus- ja/tai opetustoimintaa koskevat lupapäätökset, mikäli niihin sisältyy näytteiden ottamista, ovat maksullisia (750 euroa). Muissa tapauksissa lupapäätöksistä ei peritä maksua.

Aikaisemmin myönnetyn luvan jatkamista tai tarkistamista tai tutkijaryhmän täydentämistä koskeva THL:n päätös maksaa 50 euroa.  

Luovutettavasta näyteaineistosta peritään lisäksi THL:n tai sen palveluntuottajan hinnaston mukainen maksu. Maksu määräytyy näytteiden poimintaan ja/tai aineiston käsittelyyn käytetyn työajan mukaan.

Tutkimus- ja/tai opetustoiminnan valmistelusta sekä toiminnassa avustamisesta peritään lisäksi THL:n aineistojen käytön hinnastoon perustuva maksu, joka määräytyy käytetyn työajan mukaan.

Lisäksi peritään mahdolliset näytteiden lähetykseen liittyvät kustannukset, materiaali- ja laitteiden käyttökustannukset sekä toimituskulut toteutuneen mukaisesti. Alustavaa maksuarviota ja laskutuskäytäntöjä voi tiedustella THL:n obduktiokoordinaattorilta. 

Oikeuslääkintäyksikön toimipisteiden yhteystiedot

Yleiset lupaehdot ja lomakkeen täyttöohjeet

Toiminnassa on noudatettava kudoslakia sekä kyseistä tapausta koskevan THL:n lupapäätöksen ehtoja.

Ennen hakemuslomakkeen täydentämistä on hyvä tutustua THL:n yleisiin lupaehtoihin ja hakemuslomakkeen täyttöohjeisiin. 

Yleiset lupaehdot ja lomakkeen täyttöohjeet

Hakemuslomake ja liitteet

THL:n lupaa haetaan edellä mainituissa tapauksissa oheisella kudoslupalomakkeella. Hakemukseen tai sen liitteisiin ei saa merkitä salassa pidettäviä tunnistetietoja (esim. tutkittavien henkilötietoja), vaan ne toimitetaan tietoturvallisesti erikseen sovittavalla tavalla lupapäätöksen saamisen jälkeen.

Tietosuojailmoitusta laadittaessa voidaan käyttää joko alla olevaa THL:n tietosuojailmoituslomaketta tai hakijan oman organisaation lomaketta. 

Lomakkeet

Hakemuksen toimittaminen

Allekirjoitettu lupahakemuslomake liitteineen toimitetaan THL:n kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)thl.fi.

Vaihtoehtoisesti hakemusasiakirjat voidaan toimittaa myös postitse. Jos hakemus toimitetaan postitse, papereita ei tule niitata yhteen. 

Postiosoite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Kirjaamo, PL 30
00271 Helsinki

Lisätietoa sivulta Tutkimuskäyttö ja tietoluvat

YHTEYSTIEDOT

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuslääkintäyksikkö

Aki Eklin
erikoissuunnittelija
Puh. 029 524 7934

[email protected]
kirjaamo(at)thl.fi