Influensaepidemin pågår fortfarande, vaccinets skyddseffekt är relativt god

Utgivningsdatum 19.2.2024 8.23 | Publicerad på svenska 19.2.2024 kl. 12.36
Nyhet

Influensaepidemin pågår fortfarande. Influensa har konstaterats på olika håll i Finland och i alla åldrar. Antalet influensafynd som rapporterats till registret över smittsamma sjukdomar har dock minskat. Majoriteten av de laboratoriebekräftade influensafynden är influensa A, men enstaka influensa B-infektioner har också rapporterats.

"Influensa A(H1N1)pdm09-viruset är för närvarande det dominerande viruset, men för dess del har epidemins topp passerats. Utifrån besök på hälsovårdscentraler på grund av sjukdomar som liknar influensa förekommer det ändå ännu influensaaktivitet i hela landet och i en del av landet är den fortfarande riklig", säger Niina Ikonen, ledande expert vid THL.

Vaccinationstäckningen bland äldre och barn är oförändrad

THL upphandlade1,7 miljoner doser inaktiverat VaxigripTetra-influensavaccin som injiceras för det nationella vaccinationsprogrammet för alla åldersgrupper och 100 000 doser Fluenz Tetra -nässprayvaccin med levande försvagade sjukdomsalstrare för 2–6-åringar. Inom den privata sektorn har det dessutom funnits tillgång till högdosinfluensavaccin. 

Fram till den 10.2.2024 hade sammanlagt drygt 1,7 miljoner influensavaccindoser dokumenterats i det Nationella vaccinationsregistret. Drygt två tredjedelar av dessa har getts inom den offentliga sektorn. Alla vaccindoser syns ännu inte i siffrorna i vaccinationsregistret på grund av tillfälliga dataöverföringsproblem.

Enligt uppgifter i vaccinationsregistret var influensavaccinationstäckningen den 9.2.2024 30 procent av 9.2.2024. Vaccinationstäckningen varierade något i olika åldersgrupper. Täckningen var 41 procent bland barn under 2 år, 29 procent bland 2–6-åringar, 8 procent bland barn i skolåldern (7–17 år), 22 procent bland personer i arbetsför ålder (18–64 år), 60 procent bland 65–79-åringar och 66 procent bland personer som fyllt 80 år.

"Vaccinationstäckningen är mycket förväntad. I äldre åldersgrupper har täckningen i allmänhet varit relativt hög jämfört med i yngre åldersgrupper. Influensavaccinationskampanjen under innevarande period riktades till småbarnsföräldrar, men det har inte skett några stora förändringar i barnens vaccinationstäckning under denna period", säger THL:s överläkare Hanna Nohynek.

Vaccinets skyddseffekt ganska bra

När det har samlats tillräckligt med laboratoriebekräftade observationer av influensa kan man göra preliminära beräkningar av vaccinens skyddseffekt genom att kombinera registeruppgifterna. Enligt dem är skyddseffekten av de influensavaccin som används under denna period mot laboratoriebekräftad influensa hos personer som fyllt 65 år relativt god, 54 procent. Till denna åldersgrupp hör cirka 1,3 miljoner människor. Även hos barn under 7 år är skyddseffekten relativt god, 45 procent. Totalt uppgår antalet till cirka 300 000.

I influensafall som vårdades på sjukhus var vaccinernas skyddseffekt något lägre: 41 procent bland personer som fyllt 65 år och något högre bland personer under 7 år, 63 procent.

"Influensavaccinens skyddseffekt är som förväntad. I allmänhet, när influensa A-viruset är det dominerande viruset, är de nuvarande vaccinens skyddseffekt måttlig särskilt hos äldre personer och avtar under säsongens gång. Hos barn har däremot skyddseffekten mot influensavirus varit och är även nu relativt god och försämras inte väsentligt i takt med att perioden framskrider", säger Nohynek.

Influensasäsongen fortsätter, så det lönar sig fortfarande att ta vaccinet om man ännu inte har fått det under denna säsong. Vaccinet är avgiftsfritt för barn, äldre personer och andra som hör till riskgrupperna. Välfärdsområdena informerar om varifrån man får vaccinet. 

Mer information

Aktuell influensaöversikt (THL, på finska)

Vad är influensa?  (THL)

Vaccin mot influensa (THL)

Influensavaccinationstäckningen (THL)

Hanna Nohynek (vaccinationer)
överläkare
THL
[email protected] 

Niina Ikonen (influensaläget)
ledande sakkunnig
THL
[email protected]
 

Huvudwebbplats Infektiotaudit ja rokotukset influenssa rokotukset