Elev- och studerandevård

Pojkarna springer på skolgården.

Elev- och studerandevården är arbete som utförs i skolor och läroanstalter för att främja, upprätthålla och skapa förutsättningar för elevens och den studerandes goda inlärning, psykiska och fysiska hälsa samt sociala välbefinnande.

Syftet med elev- och studerandevården är att främja välbefinnandet bland elever och studerande i hela skol- eller studiegemenskapen och -miljön, samarbetet med vårdnadshavarna samt elevernas och de studerandes delaktighet.

Målet är också att trygga ett individuellt, tidigt stöd till alla som behöver det.

Utbildningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet genomför elev- och studerandevården som ett planmässigt, sektorsövergripande samarbete. Detta görs tillsammans med eleverna eller studerandena, deras vårdnadshavare och vid behov med andra samarbetspartner.

Elev- och studerandevården indelas i gemensam respektive individuell elev- och studerandevård. Den gemensamma elev- och studerandevården är primär och förebyggande och omfattar alla. Den individuella elev- och studerandevården är förebyggande och stödjande.

En helhetssyn på elev- och studerandevården.

En helhetssyn på elev- och studerandevården.

Anordnande av elevhälsa

Utbildningsanordnaren ansvarar för att det för varje utbildningsanordnande utarbetas en elevhälsoplan för hur elevhälsoverksamheten ska genomföras, utvärderas och utvecklas. Planen ska utarbetas i samverkan med läroanstaltens personal, elevhälsotjänsterna, de studerande och deras vårdnadshavare. Utbildningsanordnaren ansvarar också för genomförandet av läroanstaltens elevhälsoplan.

Välfärdsområdet ansvarar för att ordna psykolog- och kuratorstjänster samt skol- och studerandehälsovårdstjänster för de studerande inom elevhälsan.

För ordnandet av de elevhälsotjänster som ett välfärdsområde ansvarar för ska välfärdsområdet ha en regional elevhälsplan. Den regionala elevhälsoplanen grundar sig på elevhälsoplaner som utarbetats av utbildningsanordnare inom välfärdsområdets område.

Avsnittets innehåll

Mer information