Stora skillnader mellan välfärdsområdena i genomförandet av hälsoundersökningar av barn i rådgivningsåldern och skolelever

Utgivningsdatum 21.2.2024 9.15 | Publicerad på svenska 21.2.2024 kl. 10.38
Nyhet

År 2022 genomgick i genomsnitt 49 procent av barnen i åldersklassen omfattande hälsoundersökningar vid barnrådgivningen och inom skolhälsovården.

De omfattande hälsoundersökningarna vid mödra- och barnrådgivningen omfattade nästan lika många barn som år 2021. Inom skolhälsovården försämrades omfattningen på de omfattande hälsoundersökningarna läsåret 2022–2023 jämfört med året innan. 

I den omfattande hälsoundersökningen ingår ett besök hos både en hälsovårdare och en läkare, och vårdnadshavarna bjuds alltid in till undersökningarna. En omfattande hälsoundersökning kan genomföras som separata besök hos hälsovårdare och läkare eller helt eller delvis tillsammans. 

En omfattande hälsoundersökning ordnas på rådgivningen när barnet är 4 månader, 1,5 år och 4 år samt inom skolhälsovården i årskurs 1, 5 och 8. 

Täckningen när det gällde de omfattande hälsoundersökningarna av barn i åldern ett och ett halvt år var 44 procent av åldersgruppen i hela landet. I Päijänne-Tavastland var täckningen 86 procent, i Västra Nyland 32 procent och i Helsingfors 25 procent av åldersgruppen. De övriga välfärdsområdena placerar sig mellan dessa. 

För den omfattande hälsoundersökningen i femte klass var täckningen 52 procent av åldersgruppen i hela landet. Bland välfärdsområdena var täckningen bäst i Kymmenedalen, 81 procent, och sämst i Mellersta Nyland, 6 procent. 

Noggrannheten och jämförbarheten i de rapporterade resultaten försämras av brister i registeruppgifterna till följd av byte av patientdatasystem i Vanda (fr.o.m. 2019), Kervo, Helsingfors och Grankulla (fr.o.m. 2021). 

En heltäckande helhetsbild av välfärdsområdenas situation fås först från uppgifterna för 2023 

"De förebyggande hälsotjänsterna för barn och familjer genomfördes i mycket varierande grad på barnrådgivningen år 2022 och inom skolhälsovården läsåret 2022–2023. Nu när välfärdsområdena som inrättades i början av 2023 ansvarar för att ordna tjänsterna är det viktigt att sträva efter att förbättra jämlikheten i tillgången till dem", resonerar utvecklingschef Sanna Nieminen och överläkare Marke Hietanen-Peltola vid THL.

"Först uppgifterna för 2023 berättar om den verkliga tiden för välfärdsområdena. Välfärdsområdena utför fortfarande många slags arbete för att förenhetliga dokumentationen och statistikföringen. I välfärdsområdena förenhetligas också klient- och patientdatasystemen och personalen utbildas i användningen av dem", fortsätter Nieminen och Hietanen Peltola.

Uppgifterna om skolelever hämtas läsårsvis 1.6–31.5. Moderskaps- och barnrådgivningens uppgifter hämtas enligt kalenderår.

Uppgifterna grundar sig på uppgifterna i THL:s vårdanmälningsregister inom den öppna primärvården (Avohilmo).  Även om uppgifterna ännu inte är helt heltäckande på regional nivå ger de ändå viktig information om i vilken riktning hälsoundersökningar genomförs i regionerna.

Läs mer

Många besök hos elevhälsotjänsterna – andelen elever och studerande som använder flera tjänster har ökat

Mer information

Läs mer om utfallet för hälsoundersökningar och andra besök inom mödraoch barnrådgivningen 2022 samt inom skolhälsovården under läsåret 2022–2023 (endast på finska)

Sanna Nieminen (mödra- och barnrådgivningen)
utvecklingschef
tfn 029 524 7355
[email protected]

Marke Hietanen-Peltola (skolhälsovården)
överläkare
tfn 029 524 7294
[email protected]

Raimo Mahkonen
specialplanerare
tfn 029 524 7669
[email protected]

Kaisa Pyrhönen
utvecklingschef
tfn 029 524 8421
[email protected]

 

Huvudwebbplats Lapset, nuoret ja perheet Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla tilastouutinen