Terveystarkastusten ja muiden käyntien toteumat äitiys- ja lastenneuvolassa vuonna 2022 sekä kouluterveydenhuollossa lukuvuonna 2022–2023

Hyvinvointialueiden välillä suuria eroja terveystarkastusten toteutumisessa

Laajojen terveystarkastusten toteutumisessa oli THL:n perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisterin (Avohilmo) mukaan puutteita lastenneuvolassa vuonna 2022 ja kouluterveydenhuollossa lukuvuonna 2022-2023. Avohilmo-tietojen mukaan laajojen terveystarkastusten kattavuus oli keskimäärin 49 prosenttia. Äitiys- ja lastenneuvolassa laajojen terveystarkastusten kattavuus pysyi vuonna 2022 lähes ennallaan verrattuna edelliseen vuoteen. Kouluterveydenhuollossa laajojen terveystarkastusten kattavuus heikkeni lukuvuonna 2022–2023 edelliseen vuoteen verrattuna.

Laajojen terveystarkastusten kattavuuksissa oli suuria eroja hyvinvointialueiden välillä. Puolitoistavuotiaiden lasten laajojen terveystarkastusten kattavuus oli koko maassa 44 prosenttia. Korkein kattavuus oli Päijät-Hämeessä (86 %) ja matalin Länsi-Uudellamaalla (32 %). Viidennen luokan laajan terveystarkastuksen kattavuus oli koko maassa 52 prosenttia. Hyvinvointialueista paras kattavuus oli Kymenlaaksossa, 81 prosenttia, ja heikoin Keski-Uudellamaalla, 6 prosenttia.

Lasten, koululaisten ja perheiden ehkäisevät terveyspalvelut toteutuivat vuonna 2022 ja lukuvuonna 2022-2023 hyvin vaihtelevasti vuoden 2023 alussa perustetuilla hyvinvointialueilla. Alueellinen yhdenvertaisuus ei näytä toteutuvan lakisääteisten äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon palvelujen saannissa. Tällöin myös ennalta ehkäisevä työ ja terveyden edistäminen jäävät toteutumatta. Tulosten tarkkuutta ja vertailtavuutta heikentää Vantaan (2019 alkaen), Keravan, Helsingin ja Kauniaisen (2021 alkaen) potilastietojärjestelmän vaihdoksesta johtuva rekisteritietojen puutteellisuus (kuvio 1).

Lataa koko tilastoraportti

istogrammi-kuvan mukaan 1,5-vuotiaiden lasten laajojen terveystarkastusten korkein kattavuus oli hyvinvointialueista Päijät-Hämeessä (86 %), matalin Länsi-Uudellamaalla (32 %)  ja Helsingissä (25 %) keskimääräisen kattavuuden ollessa 44 prosenttia koko maassa. Viidennen luokan laajan terveystarkastuksen kattavuus oli korkein Kymenlaaksossa, 81 prosenttia, heikoin Keski-Uudellamaalla, 6 prosenttia ja koko maassa 52 prosenttia.
Kuvio 1. Laajojen terveystarkastusten kattavuus (%) hyvinvointialueittain 1,5 -vuotiailla lapsilla vuonna 2022 ja 5.-luokkalaisilla lukuvuonna 2022-2023.

Koululaisten tiedot poimitaan lukuvuosittain 1.6.–31.5. Äitiys- ja lastenneuvolan tiedot poimitaan kalenterivuosittain.

Potilastietojärjestelmän vaihdoksesta johtuen seuraavien alueiden tiedoissa on laajempia puutteita: Vantaa (v. 2019 alkaen) Helsinki, Kerava ja Kauniainen (v. 2021 alkaen).

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Tilaston tiedot perusterveydenhuollon toiminnasta pohjautuvat Hoitoilmoitusrekisterin tietoihin. Tilasto sisältää tietoja lasta odottavien naisten sekä lasten ja nuorten terveyden edistämiseksi tehdyistä terveystarkastuksista.

Terveystarkastuksien ajankohdat ja sisällöt ohjeistaa Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (VNA 380/2009, nykyisin VNA 338/2011), joka tuli voimaan 1.7.2009. Terveystarkastuksia koskevat 9 ja 10 § tulivat voimaan 1.1.2011.

Tilasto perustuu palveluntuottajilta saatuihin tietoihin, jotka poimiintuvat potilastietojärjestelmistä päivittäin automaattisesti (Avohilmo-tiedot). THL tuottaa saaduista tiedoista raportointia verkkopalveluna.

Lähde

Terveystarkastusten ja muiden käyntien toteumat äitiys- ja lastenneuvolassa vuonna 2022 sekä kouluterveydenhuollossa lukuvuonna 2022–2023
Utfallet för hälsoundersökningar och andra besök inom mödraoch barnrådgivningen 2022 samt inom skolhälsovården under läsåret 2022–2023
Health examinations at maternity and child healt clinics in 2022 and in school health care in school year 2022–2023

Tilastoraportti 9/2024, 21.2.2024.
Terveystarkastusten ja muiden käyntien toteumat äitiys- ja lastenneuvolassa vuonna 2022 sekä kouluterveydenhuollossa lukuvuonna 2022–2023. THL.

Lisätietoja

Tilaston vastuuhenkilöt:

Kaisa Pyrhönen
avohilmo(at)thl.fi

Sanna Nieminen
[email protected]
puh. 029 524 7355

Marke Hietanen-Peltola
[email protected]
puh. 029 524 7294