THL: Lika tillgång till vård utan dröjsmål utgör grunden för social- och hälsovården

Utgivningsdatum 19.4.2024 10.19 | Publicerad på svenska 6.5.2024 kl. 11.25
Pressmeddelande

Lika tillgång till vård utan dröjsmål inom primärvården ska tryggas, anser THL. Regeringen meddelade på tisdagen som en del av sina beslut vid ramförhandlingarna att vårdgarantin för icke-brådskande vård inom primärvården lättas upp så att man måste få vård inom tre månader. För närvarande kan väntetiden vara högst 14 dygn.

"Om regeringens beslut leder till långa väntetider kan tillståndet för många patienter försämras så att det har bestående eller långvariga konsekvenser för arbets- och funktionsförmågan. Detta är mänskligt fel och ökar slutligen på samhällskostnaderna", säger THL:s generaldirektör Mika Salminen

Enligt THL ger lindringen av tidsfristerna för tillgången till vård en stark styrsignal från staten om att välfärdsområdena kan minska sina satsningar på att utveckla primärvården. De ändringar som föreslås kan i värsta fall skrota det tidigare arbetet med att flytta tyngdpunkten inom servicen från tung service till basnivå.

"I välfärdsområdena utförs redan ett utmärkt utvecklingsarbete. Till exempel har tillgången till primärvård förbättrats. En annan viktig sak är att trygga vårdens kontinuitet. Olika social- och hälsovårdstjänster borde fungera smidigt tillsammans. Vi hoppas att områdena får fortsätta sitt arbete i fred."

THL påminner om att de medborgare som är i den svagaste och mest sårbara ställningen omfattas av välfärdsområdenas tjänster. 

"Vårt servicesystems trovärdighet ur såväl patienternas som arbetstagarnas synvinkel förutsätter att man i Finland fortsätter att stärka en hälso- och sjukvård som betjänar människor jämlikt." 

En sänkning av dimensioneringen av vårdpersonalen kan lindra bristen på vårdare inom hemvården 

Vid ramförhandlingarna beslöt regeringen också att sänka personaldimensioneringen inom heldygnsomsorgen för äldre till 0,6 anställda per klient. För närvarande är den lagstadgade dimensioneringen 0,65 och enligt planerna borde den stiga till 0,7 från början av 2028. Ursprungligen skulle dimensioneringen ha varit 0,7 redan i förra december, men regeringen sköt upp ikraftträdandet redan tidigare. 

Enligt THL leder en sänkning av personaldimensioneringen inom heldygnsomsorgen för äldre inte automatiskt till att vårdkvaliteten försämras. Kvaliteten kan också säkerställas genom andra åtgärder, såsom genom att öka kunskaperna om vård i livets slutskede och olika mobila tjänster. En lättnad av dimensioneringen kan göra användningen av personalen mer flexibel.

"I fortsättningen borde klienternas behov styra enheterna för heldygnsomsorg mer. Det behövs mer personal till exempel i situationer där klienten får vård i livets slutskede eller behöver mångsidig rehabilitering", säger Sari Kehusmaa, ledande expert vid THL.

Minskningen av heldygnsomsorgens dimensionering kan dessutom förbättra möjligheterna att öka antalet vårdare inom hemvården för äldre, vars behov ökar mycket under de närmaste åren.
THL uppskattar att antalet personer som under de följande fyra åren behöver tjänster för äldre, såsom hemvård, gemensamt boende och vård dygnet runt, ökar med 33 000 stycken. 

"Först ökar behovet av hemvårdstjänster. Välfärdsområdena måste på kort tid kunna öka hemvårdens serviceproduktion betydligt jämfört med nuläget. Detta innebär att hemvårdens personalantal måste öka", konstaterar Kehusmaa. 

Höjning av momsen på sötsaker är ett steg i rätt riktning

THL anser det vara bra att man vid ramförhandlingarna strävade efter att beakta möjligheterna att främja hälsan med hjälp av beskattningen.

"Höjningen av mervärdesskatten på sötsaker är ett steg i rätt riktning. Vi hoppas att skattemodellen senare utvidgas till att utöver andra sockerhaltiga produkter även gälla produkter som innehåller mycket hårt fett och salt", säger THL:s överläkare Mikaela Grotenfelt-Enegren

I en omfattande, stegvis skattemodell skulle produkter som innehåller mindre socker, hårt fett och salt vara betydligt billigare än de produkter som innehåller mer socker, hårt fett och salt i samma produktgrupp.

"Detta skulle uppmuntra människor att göra hälsosammare val. Effekterna av sötsakernas momsförändring bör nu följas upp och utifrån resultaten bör man vidare överväga nya skattelösningar." 

Mer information:

Ställningstagandet: vårdgaranti (på finska)

Tillgång till vård inom primärvården (på finska)

Meddelande 8.2.2024: Antalet enheter som når upp till den lagstadgade personaldimensioneringen inom äldreomsorgen har fortsatt att öka – antalet klienter har hållits stabilt

Mika Salminen
generaldirektör
THL
tfn 029 524 6001

Sari Kehusmaa
ledande expert
THL
tfn 029 524 7914

Mikaela Grotenfelt-Enegren
överläkare
THL
tfn 029 524 8418

e-postadresserna har formen: [email protected]

Huvudwebbplats Ikääntyminen Sote-palvelujen johtaminen tutkimusohjelma1eriarvoisuus tutkimusohjelma2sote