Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa

Laatuseloste

Tilaston tietojen keruu perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annettuun lakiin (668/2008), tilastolakiin (280/2004), terveydenhuollon valtakunnallisia henkilörekistereistä annettuun lakiin (566/1989) sekä asetukseen terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (1671/1993).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on terveydenhuollon tilastoviranomainen ja tilastojen ylläpito on THL:n lakisääteinen tehtävä.

Tilastotietojen relevanssi

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyraportointi sisältää tiedot hoitoonpääsyn toteutumisesta määrättynä ajankohtana. Hoitoonpääsyraportointi käsittää hyvinvointialueiden ja muiden julkisten palveluntuottajien Terveydenhuoltolain 51§:n mukaisen perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoitoonpääsyn toteutumisen.

Tiedot kerätään perusterveydenhuollon avohoitoa tuottavilta palveluntuottajilta. Tietojen keruu on kaksiosainen. Hoitoonpääsyn odotusaikojen toteutumatiedot saadaan perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitustiedoista eli Avohilmosta. Yhteydensaantia sekä tietojen julkaisemista koskevat tiedot kerätään erillistiedonkeruuna hyvinvointialueilta kerran vuodessa. Vuonna 2023 tietoja ei kerätty hyvinvointialueiden aloittamisen vuoksi. Avohilmosta saatavat toteutuneiden käyntien odotusajat raportoidaan aluehallintovirastoittain, hyvinvointialueiden ja valtakunnallisten palveluntuottajien tasolla sekä lisäksi tarkempien toimipisteiden tasolla, jos tietoja on saatavilla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tuottaa hoitoonpääsyn toteutumisen valvontaa varten tarvittavat tiedot aluehallintovirastoille (AVI) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira). Tiedot ovat myös käytössä hyvinvointialueiden omavalvonnan ja seurannan välineenä. Lisäksi niitä käytetään hyvinvointialueiden väliseen arviointiin. Raportin pohjana olevan terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin tietosisältöä ja tiedonkeruuta sekä raportointia kehitetään yhteistyössä valvontaviranomaisten, tiedontuottajien ja käyttäjien kanssa.

Tilaston tietojen keruu perustuu lakeihin:

Menetelmäkuvaus

Hyvinvointialueiden hoitoonpääsytiedot poimitaan ja raportoidaan pääosin Avohilmon tiedoista. Osa tiedoista saadaan kerran vuodessa toteutettavasta erilliskyselystä: välitön yhteydensaanti ja hoitoonpääsyä koskevien tietojen julkaisu. Erilliskysely osoitetaan hyvinvointialueiden ja YTHS:n johtaville lääkäreille tai johtaville hammaslääkäreille. Kyselyn kysymykset on laadittu yhteistyössä valvontaviranomaisten ja STM:n edustajien kanssa.

Avohilmosta poimitut hoitoonpääsytiedot perustuvat terveydenhuollon julkisista toimintayksiköistä henkilötunnuksella saatuihin hoitoilmoituksiin, jotka kerätään päivittäin avohoitokäynneistä. Julkinen palveluntuottaja on velvollinen toimittamaan tiedot, vaikka palvelu olisi ulkoistettu. Raportilla käytetyt luokitukset sekä tiedonkeruun ohjeet on kuvattu terveydenhuollon hoitoilmoitusoppaissa, Koodistopalvelussa ja THL:n verkkosivuilla.

Avohilmosta saatavat hoitoonpääsytiedot perustuvat asiakkaan tai potilaan yhteydenottoon hyvinvointialueen tai muun palveluntuottajan palveluihin, terveydenhuollon ammattihenkilön tekemään yksilölliseen hoidon tarpeen arviointiin sekä sen perusteella tapahtuneeseen terveydenhuollon ammattihenkilön käyntiin ja näistä tehtyihin kirjauksiin. Raportointiin on otettu mukaan vain kiireettömät terveydenhuollon ammattilaisten käynnit ja etäasioinnit sekä niihin liittyvät hoidon tarpeen arvioinnit ja tarvittaessa ajanvaraus. Jos hoidon tarpeen arvioinnin tulosta ei ole kirjattu rakenteisesti oikealla tavalla potilastietojärjestelmään, sitä seuraavan käynnin tieto ei tule mukaan hoitoonpääsyn raportointiin.

Tietojen kattavuus

Tässä tilastoraportissa raportoidaan Avohilmon tiedonkeruuseen 21.11.2023 mennessä toimitetut tiedot. Hoitoonpääsyn enimmäisaikoja raportoitiin eri palvelumuotojen ja ammattihenkilöiden osalta entistä laajemmin. 

1.9.2023 voimaan tulleiden enimmäisaikojen raportointi edellytti, että palveluntuottajien potilastietojärjestelmissä oli käytössä voimassa oleva hoidon tarpeen arvioinnin tulosluokitus. Osassa palveluntuottajien käyttämistä potilastietojärjestelmistä voimassa olevaa hoidon tarpeen arvioinnin tulosluokitusta ei kuitenkaan vielä ollut käytössä lokakuussa 2023 tai näitä tietoja ei saatu Avohilmo-rekisteriin. 1.9.2923 voimaan tulleen lainsäädännön mukaisten hoitoonpääsyn enimmäisaikojen tiedot olivat siis vielä hyvin puutteellisia. Avosairaanhoidon osalta uuden lainsäädännön mukaisen hoidon tarpeen arvioinnin tulosluokituksen tietoja ei saatu kymmeneltä hyvinvointialueelta ja vankiterveydenhuollosta. Suun terveydenhuollon osalta uuden hoidon tarpeen arvioinnin tulosluokituksen tietoja ei saatu 16 hyvinvointialueelta, Helsingistä ja vankiterveydenhuollosta. Muilta hyvinvointialueilta tiedot saatiin osittain uudella ja osittain vanhalla hoidon tarpeen arvioinnin tulosluokituksella. YTHS tuotti hoitoonpääsytiedot uudella hoidon tarpeen arvioinnin tulosluokituksella.

Lisäksi tietoja puuttui palvelumuotokohtaisesti vaihdellen. Puutteet hoidon tarpeen arviointien tuloksissa tarkoittivat, ettei seuraavista enimmäisajoista saatu tietoja:

  • Perusterveydenhuollon lääkärin jatkohoidon toteutuminen 7 vuorokauden kuluessa
  • Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn 3 kuukauden enimmäisajan toteutuminen
  • Hammaslääkärin jatkohoidon toteutuminen 4 viikon kuluessa ensimmäisestä hoitoonpääsykäynnistä
  • Hammaslääkärin jatkohoidon toteutuminen 4 kuukauden kuluessa ensimmäisestä hoidon tarpeen arvioinnista
  • Perusterveydenhuollon erikoishammaslääkärin hoitoonpääsyn toteutuminen 3 kuukauden kuluessa.

Kahta viimeisintä enimmäisaikaa ei vielä lokakuussa 2023 raportoitu koko maan osalta, sillä kirjattuja käyntejä oli toteutunut vain muutamia.

Merkittävimmät tietopuutteet perusterveydenhuollossa mukaan lukien suun terveydenhuolto koskevat Vantaan tietoja keväästä 2019 alkaen ja Helsingin, Keravan sekä Kauniaisten tietoja keväästä 2021 alkaen. Näiden kuntien osalta tiedoissa on huomattavia puutteita Avohilmo-rekisteriin toimitettujen tietojen laadussa ja määrässä. Puutteet johtuvat potilastietojärjestelmän vaihtumisesta. Saatujen hoitoonpääsytietojen kattavuus on kuitenkin noin 70 prosenttia.

Lokakuussa 2023 toteutuneita perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn seurantaan kuuluvia käyntejä, joissa on mukana kaikki palvelumuodot (ei suun terveydenhuolto ja työterveyshuolto), yhteystavat ja ammatit, oli yli viiden prosentin kattavuudella kaikista vastaavista kiireettömistä käynneistä 19 hyvinvointialueelta 22 hyvinvointialueesta (86 %). Hoitoonpääsytietoja puuttui Kainuun, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueilta sekä Vankiterveydenhuollosta.

Avosairaanhoidon hoitoonpääsytietojen kattavuus eli hoitoonpääsykäyntien osuus kaikista kiireettömistä avosairaanhoidon lääkärin käynneistä lisääntyi 15 prosenttiyksiköstä 26 prosenttiyksikköön lokakuusta 2019 maaliskuulle 2023. Erityisen jyrkästi kattavuus parantui 1.9.2023 jälkeen uuden Terveydenhuoltolain voimaan tullessa, ollen lokakuussa 2023 30 prosenttia. Sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan avosairaanhoidon käynneillä hoitoonpääsytietoja kattavuus vastaavasti parantui yhdeksästä prosenttiyksiköstä 26 prosenttiyksikköön.

Avosairaanhoidon fyysisten lääkärikäyntien osalta hoitoonpääsytietoja oli alle viisi prosenttia Kainuun hyvinvointialueella. Yli viiden prosentin kattavuus saavutettiin 21 hyvinvointialueella ja Helsingissä (95 prosenttia). 

Suun terveydenhuollon hoitoonpääsytietojen kattavuus lisääntyi kahden vuoden aikana (3/2021–10/2023) hammaslääkäreillä kuusi prosenttiyksikköä 14 prosentista 20 prosenttiin, jonka jälkeen kattavuus heikentyi, ollen 2023 lokakuussa 18 prosenttia. Suuhygienistien hoitoonpääsytietojen kattavuus oli viimeisen neljän vuoden aikana 10–13 prosenttia.

Suun terveydenhuollossa hammaslääkärin hoitoonpääsykäyntien osalta alle viiden prosentin kattavuus oli vain Kainuun hyvinvointialueella. Yli viiden prosentin kattavuus saavutettiin 21 hyvinvointialueella ja Helsingissä (95 %). 

Pohjois-Savon hyvinvointialueelta puuttuvat suun terveydenhuollon osalta tiedot koko vuodelta 2023 muiden kuin Varkauden ja Joroisten osalta.

Vankiterveydenhuolto toimitti tietoja Avohilmo-rekisteriin vuodesta 2021 alkaen. Vankiterveydenhuollon hoitoonpääsytietojen kattavuus perusterveydenhuollon fyysisten avosairaanhoidon käyntien osalta oli seitsemän prosenttia ja suun terveydenhuollon osalta 15 prosenttia lokakuussa 2023.

Maahanmuuttoviraston terveydenhuolto toimitti tietoja Avohilmo-rekisteriin vuodesta 2023, mutta se ei kuitenkaan toimittanut hoitoonpääsytietoja vuonna 2023. 

Hoitoonpääsytiedoissa oli puutteita koskien digitaalista asiointia, asiakkaan sähköiseen ajanvaraukseen liittyviä käyntejä ja ostopalveluita. Näissä tilanteissa ei aina saatu yhteydenottojen tietoja, hoidon tarpeen arviointi puuttui tai hoidon tarpeen arvioinnin ja käynnin tietoja ei pystytty yhdistämään. Lisäksi hoitoonpääsytietojen tuottamisessa on potilastietojärjestelmäkohtaisia eroja.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsytiedot ovat kiireettömien avohoitokäyntien odotusaikojen toteumatietoja, jotka saadaan Avohilmosta. Avohilmosta saatavat tiedot ovat hoidon todelliset ja reaaliaikaiset toteutumisajat hyvinvointialueilla ja muiden julkisten palveluntuottajien palveluissa.

Kerran vuodessa tehtävä yhteydensaantia ja tietojen julkaisemista koskeva erillistiedonkeruu perustuu hyvinvointialueiden puhelinoperaattoriseurannasta saatuihin tietoihin ja johtavien lääkärien tai hammaslääkärien antamiin vastauksiin.

Tietojen oikeellisuuteen vaikuttaa se, miten oikein ja yhtenevästi ammattilaiset ovat kirjanneet ja tietojärjestelmätoimittajat ovat poimineet sekä lähettäneet hoitoonpääsytiedot eri potilastietojärjestelmistä.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tiedot raportoidaan kaksi kertaa vuodessa maalis- ja lokakuun tilanteesta. Puuttuvista hoitoonpääsytiedoista ilmoitetaan hyvinvointialueille ja potilastietojärjestelmätoimittajille, joita pyydetään samalla korjaamaan aineistossa ilmenneet puutteet. Näin pyritään varmistamaan tietojen kattavuus.

THL tuottaa Avohilmosta saaduista hoitoonpääsytiedoista myös kuukausittain päivittyvää raportointia verkkopalveluna. Näissä Avohilmo-tietokantaraporteissa on saatavissa hoitoonpääsytiedot hyvinvointialueittain, palvelutuottajittain ja toimintayksiköittäin. Palveluntuottajien organisaatiotieto perustuu THL:n toimipaikkarekisteriin (TOPI) ilmoittamiin tietoihin. Toimintayksikkötieto perustuu hyvinvointialueiden ja muiden palveluntuottajien Sosiaali- ja terveysalan organisaatiorekisteriin (THL – SOTE-organisaatiorekisteri) ilmoittamiin tietoihin.

Tietojen saatavuus, läpinäkyvyys ja selkeys

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsystä julkaistaan tilastoraportti kaksi kertaa vuodessa ja kerran kuukaudessa päivittyvät kuutiot ja tiivisteet THL:n verkkosivuilla.

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn laaturaportit päivitetään kerran kuukaudessa THL:n verkkosivuilla.

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn seurantatiedot julkaistaan tiivisteinä ja kuutioina. Lisäksi tietoja julkaistaan Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetissä ja THL:n Tietoikkunassa.

Tilastojen vertailukelpoisuus

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsytietoja on kerätty perusterveydenhuollosta vuodesta 2005 lähtien. Tiedonkeruu toteutettiin ensin kokonaisuudessaan kyselytutkimuksena, jonka muoto hieman täsmentyi vuosien aikana.

Vuonna 2014 tiedonkeruuta muutettiin perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa siten, että valtaosa tiedoista tulee suoraan potilastietojärjestelmistä (Avohilmo-tiedot) ja osittain kerran vuodessa toteutettavasta erilliskyselystä Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti. 

Tiedonkeruutavan muutos kaksi kertaa vuodessa kerätystä erilliskyselystä suoraan potilastietojärjestelmistä tapahtuvaan reaaliaikaiseen tiedonkeräykseen vaikuttaa tietojen vertailtavuuteen. Vuodesta 2014 alkaen Avohilmon kautta saatuja hoitoonpääsytietoja ei voi verrata aiempiin kyselyillä saatuihin tietoihin. 

Hyvinvointialueet aloittivat vuoden 2023 alusta, joten tässä raportissa tietoja tarkastellaan aluehallintovirastoittain, hyvinvointialueittain (mukaan lukien valtakunnalliset palveluntuottajat) ja osin myös alemmilla organisaatiotasoilla. Edeltävissä raporteissa tietoja raportoitiin aluehallintovirastoittain, maakunnittain, terveyskeskuksittain ja myös alemmilla organisaatiotasoilla saatujen tietojen perusteella. Tietoja ei siis voida verrata sellaisenaan aikaisempiin raportteihin. 

Selkeys, eheys ja yhtenäisyys

Hoitoonpääsytietojen raportointi sisältää määräaikaan mennessä saadut reaaliaikaiset Avohilmo-tiedot sekä erilliskyselyn vastaukset terveyskeskuksista. Hoitoonpääsytietojen tilastoraportit julkaistaan kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja joulukuussa Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa -sivulla. Hoitoonpääsytiedot lähetetään ennen julkaisua valvontaviranomaisille.

Syksyn 2023 perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn tilastoraportin erityispiirteet

Hyvinvointialueiden aloitettua vuoden 2023 alusta aiempia terveyskeskuskohtaisia tietoja ei saatu kaikilta hyvinvointialueilta, sillä osa hyvinvointialueista tuotti tiedot potilastietojärjestelmittäin tai hyvinvointialuetasoisesti. Tietojen raportointi muuttui maakuntakohtaisesta tiedosta hyvinvointialuekohtaiseksi tiedoksi. Tietoja raportoidaan aluehallintovirastoittain, hyvinvointialueittain (mukaan lukien valtakunnalliset palveluntuottajat YTHS, vankiterveydenhuolto ja Maahanmuuttovirasto) ja myös alemmilla organisaatiotasoilla saatujen tietojen perusteella.

Huomioitavaa 31.8.2023 voimassa olleiden enimmäisaikojen toteutumisen raportoinnissa on, että 0–30 vuorokauden kuluessa toteutuneita hoitoonpääsykäyntejä ei raportoitavien käyntien joukossa ollut lainkaan, sillä 31.8.2023 mennessä tehdyn hoidon tarpeen arvioinnin ja lokakuussa 2023 toteutuneen hoitoonpääsykäynnin välinen aika oli aina yli kuukausi.

Huomioitavaa 1.9.2023 voimaan tulleiden enimmäisaikojen osalta on, että yli 61 vuorokauden odotusaikoja ei voinutkaan vielä tapahtua lokakuussa 2023, sillä uudet enimmäisajat tulivat voimaan vasta 1.9.2023 ja tässä raportissa kuvataan lokakuun 2023 tietoja. Käytännössä siis 31–90 vuorokauden odotusaikaluokka tarkoittaa tässä raportissa 31–61 vuorokauden odotusaikaa.

Hoitoonpääsytietojen kattavuuteen ja laadun tarkistukseen tuotettuja laaturaportteja laajennettiin vuonna 2023 asiakkaiden tarpeiden mukaisesti myös hyvinvointialueille ja valtakunnallisten palveluntuottajien tietoihin mukaan lukien YTHS:n opiskeluterveydenhuolto, vankiterveydenhuolto ja Maahanmuuttoviraston terveydenhuolto.

Raporttien pohjalta on pidetty erilaisia työpajoja palveluntuottajien ja järjestelmätoimittajien kanssa tietojen laadun parantamiseksi ja vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Tietojen kirjaamiseen ja raportointiin liittyviä ongelmia tunnistettiin ja korjattiin. 
Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn laaturaportit (THL)

Terveydenhuoltolain muutos edellytti uusien hoidon tarpeen arvioinnin koodien käyttöönottoa. Syksyn 2023 aikana järjestettiin kolme samansisältöistä koulutusta, jotka suunnattiin palveluntuottajien hoitoonpääsytietoja kirjaaville ja käyttäville henkilöille. Lisäksi tehtiin ohjeita kirjaamiseen.

Lisätietoa