Dataskyddsmeddelande: Evenemang

THL:s evenemang: dataskyddsmeddelande för att informera den registrerade

Institutet för hälsa och välfärd (THL) behandlar personuppgifter för att kunna sköta sina lagstadgade uppgifter. Vid behandling av personuppgifter följer THL gällande dataskyddslagstiftning och ser till att informationssäkerheten är på en ändamålsenlig nivå. I denna beskrivning berättar vi mera detaljerat om hur THL behandlar dina personuppgifter i samband med THL:s evenemang.

1. Registeransvarig

THL beslutar och ansvarar för behandlingen av personuppgifter för de syften som beskrivs i detta meddelande, dvs. THL är registeransvarig för dessa uppgifter. Den kongressbyrå som ansvarar för att administrera deltagaruppgifterna under seminarierna och som nämns i samband med informationen om evenemanget fungerar som personuppgiftsbiträde.

Våra kontaktuppgifter:

Institutet för hälsa och välfärd, THL
PB 30
00271 Helsingfors
tfn 029 524 6000

Kontaktperson i ärenden som gäller behandling av personuppgifter:

Teija Eeva
Institutet för hälsa och välfärd
PB 30
00271 Helsingfors
tfn 029 524 7182
[email protected]

Jarkko Reittu är datasäkerhetsansvarig vid THL. Man kan kontakta honom via e-post tietosuoja(at)thl.fi.

2. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna används för att organisera evenemang och för kommunikation i anslutning till detta samt i THL:s klientuppgifter. Seminariedeltagaren fyller i sina uppgifter i anmälningssystemet av den kongressbyrå som administrerar deltagaruppgifterna eller på en Webropol-blankett som administreras av THL.

3. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundar sig alltid på gällande lagstiftning. THL:s uppgifter föreskrivs i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (31.10.2008/668).

Den lagenliga behandlingsgrunden för syftet enligt denna beskrivning är: Utförande av en uppgift av allmänt intresse (underpunkt e i punkt 1 i artikel 6 i dataskyddsförordningen).

4. Personuppgifter som behandlas

Personens namn, titel, adressuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress), intressen och profileringsuppgifter som uppgetts av kunden.

5. Från vilka källor kommer personuppgifterna?

THL:s klientdataregister och anmälningsblanketten för evenemang. Personuppgifterna samlas in i THL:s klientdataregister eller i systemet av den kongressbyrå som sköter THL:s administrering av evenemangsdeltagare. Kongressbyrån lämnar endast ut uppgifterna till THL och sådana aktörer som är väsentliga med tanke på organiseringen av evenemanget (hotell, restauranger e.d.).

6. Överföring eller utlämnande av personuppgifter

Uppgifterna utlämnas inte regelmässigt  till aktörer utanför THL.

7. Överföring och utlämnande av uppgifter till områden utanför EU eller EES

Personuppgifter överförs inte till områden utanför EU eller EES.

8. Profilering och automatiskt beslutsfattande

THL fattar inga automatiserade beslut baserade på bland annat profilering av personer.

9. Lagring av personuppgifter

Personuppgifternas lagringstider fastställs enligt arkivlagen (831/1994) och THL:s datahanteringsplan.

THL sparar de personuppgifter som avses i detta meddelande tills vidare med stöd av gällande lagstiftning.

10. Vilka rättigheter har du?

Dataskyddslagstiftningen garanterar dig vissa rättigheter, med vilka du kan säkerställa att den grundläggande rättigheten till integritetsskydd tillgodoses. Om du vill utnyttja din rättighet, kontakta THL:s registratorskontor (kirjaamo(at)thl.fi).

I vissa situationer kan dina rättigheter begränsas till exempel på grund av THL:s lagstadgade skyldighet eller om behandlingen sker för vetenskaplig forskning, statistikföring eller arkivering. Om dina rättigheter har begränsats, vidtar THL de ändamålsenliga och nödvändiga skyddsåtgärder som krävs enligt lag.

10.1. Rätt att återta samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter på basen av det samtycke du gett, har du rätt att återta ditt samtycke.

Observera att behandlingen av uppgifter som hänför sig till annan än vetenskaplig forskning grundar sig som utgångspunkt på lagstiftningen och inte på ditt samtycke. Även behandling i anslutning till vetenskaplig forskning kan grunda sig på annat än ditt samtycke.

10.2. Rätt att granska egna personuppgifter

Du har rätt att få veta huruvida THL behandlar personuppgifter om dig. Dessutom har du rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du har också rätt att få en kopia på dina personuppgifter till den del överlåtandet av en kopia inte påverkar andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt eller såvida THL inte har en lagstadgad grund att neka utlämnandet av uppgifter.

10.3. Rätt att korrigera uppgifter

Utgångspunkten är att du har rätt att få bristfälliga eller felaktiga uppgifter korrigerade.

10.4. Rätt att radera uppgifter

Du kan ha rätt att radera uppgifter från THL:s register. Om behandlingen av uppgifter grundar sig på THL:s lagstadgade skötsel av uppdraget eller om det föreligger någon annan lagbaserad skyldighet till lagringen av uppgifter, har din rätt till att radera uppgifter sannolikt begränsats.

10.5. Rätt att begränsa behandlingen

Du kan ha rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter i fall som stadgats i lagen. Rätt att begränsa behandlingen kan komma på fråga till exempel om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, att de behandlas på ett sätt som strider mot lagen eller om du motsatt dig behandlingen av dina uppgifter. I detta fall kan vi behandla dina personuppgifter endast med ditt samtycke om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, i allmänt intresse eller för att skydda en annan persons rättigheter.

10.6. Rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter

Du kan ha rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter i fall som stadgats i lagen. Rätt att göra invändningar kan komma på fråga till exempel om behandlingen omfattar automatiskt beslutsfattande på basen av profilering eller om uppgifterna används i direktmarknadsföringssyfte.

10.7. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att be dataombudsmannen bedöma lagenligheten i THL:s verksamhet (tietosuoja(at)om.fi).