Principer för tryggare evenemang vid THL

THL genomför sin strategi i all sin verksamhet, även vid evenemang. Som jämlikhetens vägvisare vill THL göra sina evenemang trygga och jämlika för alla deltagare. Med tryggare evenemang stärks i synnerhet delaktigheten för människor och grupper av människor i sårbar ställning.

Principerna för tryggare evenemang gäller THL:s arbetstagare och samarbetspartner samt evenemangets talare och deltagare. Deltagarna godkänner principerna i samband med anmälan.

Principerna uppdateras vid behov.

Som deltagare i evenemanget

 • Se till att alla får möjlighet att tala och bli hörda i diskussionen.
 • Försök använda ett språk som är begripligt för alla deltagare.
 • Respektera den andras erfarenhet och självdefinition. Generalisera inte din egen upplevelse så att den gäller andra och gör inte antaganden om andras upplevelser, livssituation eller identitet.
 • Stör inte någon verbalt, genom beröring eller att stirra.
 • Tala inte aggressivt eller använd inte personens inlägg mot närvarande eller frånvarande personer.
 • Ändra ditt beteende om någon annan ber om det.

Som arrangör

Se till att 

 • vid planeringen av evenemanget tillämpas principerna för tryggare evenemang i så stor utsträckning som möjligt, till exempel genom att ordna evenemang i tillgängliga lokaler och kommunicera om evenemanget på ett tillgängligt sätt.
 • evenemangets talare informeras om principerna till exempel i samband med talarinbjudan.
 • arrangörerna har sinsemellan kommit överens om hur man ska gå till väga i situationer där man bryter mot anvisningarna.
 • deltagarna informeras om principerna i samband med anmälan.
 • under evenemanget ingriper man i störningssituationer på ändamålsenligt sätt.
 • i den respons som samlas in efter evenemanget kan man anonymt kommentera evenemangets säkerhet och tillgänglighet. I mån av möjlighet strävar man efter att i efterhand reda ut situationer som uppkommit.
 • god praxis i anslutning till evenemangets säkerhet delas mellan THL:s övriga evenemangsarrangörer.

Om du utsätts för trakasserier eller annat osakligt bemötande vid THL:s evenemang

 • Be evenemangsarrangören om hjälp. Arrangören är skyldig att ingripa i beteende som strider mot principerna.
 • Om du kan, ingripa i störningssituationer som du lägger märke till. Be den som trakasserar att sluta och visa ditt stöd till den utsatta.
 • Du kan också ge respons om evenemangets tillgänglighet och säkerhet till evenemangsarrangören i efterhand.