Hälsosamma och trygga livsmiljöer

Barn som leker vid vattendammen.

I FUI-programmet Hälsosamma och trygga livsmiljöer görs en omfattande undersökning om miljöfaktorernas inverkan på människors hälsa, sjukdomar och välfärd.

I programmet granskas hälso- och välfärdseffekterna av omfattande fenomen som klimatförändringen och urbaniseringen med tanke på bland annat luftföroreningar, buller, vatten, uppvärmningen av klimatet, mikrober i miljön och inomhusluften samt sjukdomsrisker.

I de pågående projekten undersöks bland annat sambandet mellan mikrofloran i inomhusluften och hälsan, dricksvattnets säkerhet, förekomsten av infektionssjukdomar, sjukligheten och bekämpningen av sjukdomar. Dessutom produceras information om förebyggande av och beredskap för miljörelaterade biologiska, kemiska, fysikaliska och sociala hälsohot.

Inom forskningsprogrammet bedrivs ett nära samarbete mellan centrala inhemska forskningsinstitut (Luke, SYKE, STUK, Meteorologiska institutet) och utländska partner (bland annat IS Global) och nätverk (bland annat Planetary Health Alliance). 

Exempel på FUI-programmets projekt

Climate Nudge (på finska)

Projektet utvecklar ”puffar” som förbättrar klimatets tillstånd och undersöker deras hälsomässiga och ekonomiska effekter.

HEATCLIM (på finska)

Projektet producerar information om hur höga sommartemperaturer påverkar hälsan nu och i framtiden samt om sätten att anpassa sig till klimatförändringen.

CHAMPS (på finska)

Projektet undersöker klimatets inverkan på den psykiska och fysiska hälsan samt samhällets utmaningar i anpassningen till klimatförändringen.

Hur fuktskador i byggnader påverkar mikrofloran i inomhusmiljön och exponeringen påverkar lungvävnaden (REMEDIAL) (på finska)

Projektet identifierar mikrobiologiska och toxikologiska spårämnen som är typiska för byggnader med fuktskador och utvecklar mätmetoder för dessa.

HiMiKKo (på finska)

Undersökningen ger information om hur luftrenare fungerar för att minska mängden föroreningar i inomhusluften i grundskolemiljöer.

Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa 2018–2028

Syftet med programmet är att minska de olägenheter för hälsan och välbefinnandet som är förknippade med inomhusmiljön i Finland bland annat genom att främja människors hälsa och välbefinnande, förebygga olägenheter och satsa på heltäckande vård och stöd.

CleanSchool (på finska)

Projektet utreder hur städningen påverkar exponeringen för kemiska och mikrobiologiska föroreningar i skolorna.

Tryggande av grundvattnet genom uppföljning i realtid (SIPO) (på finska)

Målet med projektet är att utreda hoten mot grundvattenkvaliteten och att testa uppföljningsmetoder i realtid som ett sätt att hantera hoten.

WastPan (på finska)

Projektet WastPan utvecklar en avloppsvattenbaserad uppföljning med tanke på spridningen av sjukdomsalstrande mikrober och deras antibiotikaresistens. 

NordicWelfAir (NWA) (på finska)

Projektet bedömer sambanden mellan halterna och sammansättningen av luftföroreningar samt hälsan och undersöker hur effekterna av luftföroreningar fördelas i befolkningen.

PUUTA (på finska)

Projektet utreder halterna av luftföroreningar i småhusområden utanför det centrala stadsområdet.

Nordic Studies on Occupational and Traffic Noise in Relation to Disease (NordSOUND) (på finska)

En nordisk samarbetsundersökning vars syfte är att utreda hur miljö- och arbetsbuller påverkar den vuxna befolkningens hälsa och barnets fosterutveckling.

Miljögifter i modersmjölken (WHO2019) (på finska)

Undersökningen utreder de nuvarande halterna av olika miljögifter (bland annat dioxiner (PCDD/F), PCB-föreningar, flamskyddsmedel, PFAS-föreningar) i modersmjölken samt näringens samband med halterna.

FOODNUTRI (på finska)

Climate Smart Food and Nutritition Research Infrastructure eller FOODNUTRI är en nationell forskningsinfrastruktur för mat och nutrition som betjänar hela livsmedelssystemet.

HEDIMED (på finska)

EU-projektet undersöker människans immunologiska faktorer och faktorer som orsakar och förebygger sjukdomar. Dessa faktorer kan vara interna, såsom arvsanlag och tarmflora, eller externa, såsom kosten, mikroberna i livsmiljön eller exponeringen för olika kemikalier.

THL:s undersökningar och projekt enligt ämne

Kontaktuppgifter

Jaana Halonen.

Jaana Halonen | Expertis (på finska)
Direktör för forskningsprogrammet
THL
tfn 029 524 6100
[email protected]