Regionala projekt

Statsunderstöd beviljades nio regionala projekt. 

Ett liv på egna villkor – PB-projektet för personer med funktionsnedsättning inom samarbetsområdet Vasa–Laihela

Mål

Målet med projektet är att stärka självbestämmanderätten, delaktigheten och valmöjligheterna för personer med funktionsnedsättning i processen för planering och genomförande av service så att hjälp och stöd är tillgängliga på ett flexibelt sätt för olika livssituationer och individuella behov. Målet är att innovativt utveckla och modellera det lokala sättet att ordna personlig budgetering för att möjliggöra ett liv på egna villkor. Inom projektet utvecklas den personliga budgeteringsprocessen och den service som fås via budgetering.

Tilläggsinformation och material

Service som stöder rörlighet i Västra Nylands region

Mål

Göra det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt främja likabehandling i service som stöder rörlighet även i områden med litet utbud av kollektivtrafik.

 • Främja användningen av tillgängliga kollektivtrafikmedel i enlighet med principerna för hållbar utveckling genom att via en euro- eller kilometerbudget uppmuntra klienter som använder färdtjänst enligt handikappservicelagen till att använda kollektivtrafik.
 • Skapa nya, klientorienterade och kostnadseffektiva serviceformer för Västra Nylands region.
 • Utnyttja de möjligheter som Transportcentralens smarta operativsystem medför för att planera resor för klienter som använder färdtjänst enligt handikappservicelagen med en euro- eller kilometerbudget (t.ex. taxi + följeslagare + tillgängligt tåg).

Tilläggsinformation och material

Försöksprojekt för personlig budgetering i Vanda (PB Vanda)

Mål

Inom projektet utförs forsknings- och utvecklingsbetonat klientarbete. Klienterna intervjuas och individuella lösningar och beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Projektet deltar i det regionala nätverksarbetet.

Personcentrerad PB – Försöksprojektet med personlig budget för personer med funktionsnedsättning i Södra Karelen

Mål

Producera information om sättet att ordna personlig budgetering som lämpar sig för Finlands rättssystem och servicestruktur

 • genom att samla in information från målgruppen av klienter
 • genom att koppla serviceproducenterna till utvecklingen av olika typer av service som skaffas med personlig budget.

Projektet för personlig budget i Södra Savolax (SOPIVA - Lämplig)

Mål

Utveckla och modellera ett sätt att ordna personlig budgetering

 • som svarar på områdets och dess invånares behov
 • där effekterna och kostnadseffekterna kan följas upp och bedömas effektivt
 • som är flexibelt och kan senare vidareutvecklas samt är kostnadsneutralt.

Eteva-samkommunens projekt Bro till ett liv på egna villkor

Mål 

 • Utveckling av samarbetsmodeller och smidigare kontaktytor för att beakta klientens helhetssituation som en del av bedömningen av servicebehovet och livsplaneringen.
 • Stärkande av praxis för stöd för beslutsfattande och utveckling av verksamhetsmodeller för oberoende stöd som en del av den nationella organisationsmodellen.
 • Det regionala klient- och nätverksarbetet fungerar som en resurs för det nationella beredningsarbetet och stöder uppnåendet av projektets övergripande mål.

Försöksprojekt för personlig budget för personer med funktionsnedsättning i Mellersta Nyland

Mål

 • Definiera en finansierings- och verksamhetsmodell för PB som lämpar sig för personer med funktionsnedsättning
 • Definiera en verksamhetsmodell för klienthandledning för genomförande av PB

Försöksprojekt för personlig budgetering i Päijänne-Tavastland (PB projektet HeVa)

Mål

Lokalisering av faktorer och hinder som främjar ordnandet av funktioner och service enligt klientens behov och önskemål (verksamhetskultur, processer, informationsbehov, lagstiftning, resurser, samordning av olika aktörers intressen) och vid behov hitta lösningar.

Personlig budget inom service för personer med funktionsnedsättning – stöd till klienter och professionella (PB-Birkaland)

Mål

Syftet med det regionala försöket i Birkaland är att producera information för det riksomfattande utvecklingsarbetet. Målet är att planera och skapa en modell och praxis för ordnandet som stöder klienten och den professionella i planeringen och användningen av en personlig budget.

Tilläggsinformation

Länkar till de regionala projektens slutrapporter, material, nyheter, webbsidor (på finska)