Främjande av hälsosam vikt hos barn (PromoKids) – motverkande av barnfetma i de nordiska länderna

Projektperiod:

1.1.2018–31.12.2023

Organisationsenhet:

Främjande av hälsa och välfärd

På andra webbplatser:

Nätverket PromoKids är ett kommunikationsforum för yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården i de nordiska länderna. 

Nätverket bildades under den nordiska folkhälsokonferensen som ordnades av social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) i Helsingfors 2016.

Barnfetma är en fråga som prioriteras högt i både EU och FN, och under konferensen ordnades en workshop med ämnet ”Motverkande av barnfetma i de nordiska länderna”. Alla nordiska länder representerades i workshopen. Workshopens främsta resultat var beslutet att bilda ett nordiskt nätverk för fortsatt samarbete och för att kunna dela erfarenheter på ett mer organiserat sätt. 

Mål

  • Att stärka nordiskt samarbete och nätverkande när det gäller att främja barns hälsa och förhindra fetma.
  • Att sprida och förankra goda metoder och principer. 
  • Att framhålla främjandet av barns hälsa och förhindrandet av fetma i de nordiska länderna, med beaktande av tidigt förebyggande, olika aktörers roller samt betydelsen av livsmiljön och samhället. 
  • Att dela goda erfarenheter och idéer för hur rekommendationerna i WHO:s rapport Commision on Ending Childhood Obesity kan implementeras i de nordiska länderna.
  • Att dela goda erfarenheter och idéer för hur de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) ska följas i de nordiska länderna, till exempel genom att ta fram riktlinjer för mat och måltider som serveras i skolor och daghem samt genom att dela ut ändamålsenligt hälsofrämjande material.
  • Att samordna och dela god praxis gällande uppföljningen av barnfetma.
  • Att dela goda erfarenheter och idéer om ett samarbete kring omformningen av livsmedel och drycker, samt kring marknadsföringen av livsmedel och alkoholfria drycker till barn.

Samarbetspartner

Nordiskt expertnätverk

Finansiering

  • Nordiska ministerrådet
  • Nordic Working Group for Diet, Food & Toxicology (NKMT)

Kontaktinformation

Päivi Mäki
Utvecklingschef
Institutet för hälsa och välfärd
Tfn 029 524 8612
e-post: [email protected]

Heli Kuusipalo
Ledande expert
Institutet för hälsa och välfärd
Tfn 029 524 6747
e-post: [email protected]