Maintenance and Continuous Development of Existing Services under MyHealth@EU infrastructure in Finland (MaCoDeExSe)

Projektperiod:

1.1.2024 - 31.12.2026

Organisationsenhet:

Information och styrning av informations-hanteringen

På andra webbplatser:

Finland deltar tillsammans med andra medlemsstater i Europeiska unionen i utvecklingen av gränsöverskridande hälso- och sjukvårdstjänster i Europa. EU-länderna kan förmedla hälsouppgifter på ett säkert och effektivt sätt med hjälp av den digitala serviceinfrastrukturen för hälso- och sjukvårdstjänster (MyHealth@EU). Kontinuiteten i vården av EU-medborgare säkerställs när de rör sig inom EU-området. Medborgarna kan lätt identifiera tillgängliga tjänster med MyHealth@EU-användarnamnet (Min hälsa @ EU).

Av de för tillfället tillgängliga gränsöverskridande hälso- och sjukvårdstjänsterna har man i Finland tagit i bruk elektroniska recept och elektronisk expediering av läkemedel.  Under 2024 tas även ett elektroniska sammandrag av patientuppgifterna i bruk. 

Mål

Med finansieringen av projektet MaCoDeExSe stärks underhållet av de gränsöverskridande hälso- och sjukvårdstjänster som produceras i Finland. eHDSI infrastrukturens olika utvecklingsskeden kräver förändringar i de tjänster som produceras. Även de nya medlemsländernas ibruktagande av tjänsterna förutsätter olika former av testnings- och valideringsarbete i Finland. De använda kodsystemens interoperabilitet, kombinationen av motsvarigheter och eventuella översättningar kräver underhåll.   

Genomförande

Projektet genomförs av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Folkpensionsanstalten (FPA). THL ansvarar för tjänsternas semantiska interoperabilitet samt för föreskrifter och väsentliga krav som gäller patientdatasystemen. FPA ansvarar för tjänsternas tekniska interoperabilitet och fungerar som tjänstens nationella kontaktpunkt (NCPeH, National Contact Point of eHealth).

Samarbetspartner

Folkpensionsanstalten (FPA)

Finansiering

EU4H (Work Program 2022), THL och FPA

Kontaktinformation

Heidi Peltotalo
utvecklingschef
Tel. +358 29 524 7340
[email protected]