Projektet Barnahus

Projektperiod:

3.6.2019 – 2025

Organisationsenhet:

Specialtjänster

På andra webbplatser:

I projektet Barnahus etableras verksamhetspraxis enligt Barnahus-standarderna  för processer för att utreda misstankar om våld mot barn samt som en del av stödet för och vården av barn som upplevt våld.

Mål

  • Koordinering av det stöd och den vård som barn och familjer som upplevt våld behöver samt utveckling av innehållet i stödet och vården
  • Säkerställande av barnvänliga möten och utrymmen för alla barn som hörs i en juridisk kontext
  • Stärkande av det yrkesövergripande samarbetet (polisen, åklagaren, rättspsykiatriska enheter, barnskyddet, den somatiska och psykiatriska sjukvården, skolan, småbarnspedagogiken, rådgivningen) och implementering av modeller
  • Inverkan på den tid som löper mellan en brottsanmälan och en dom med hjälp av myndighetssamarbete
  • Skapande av avgiftsfria webbutbildningar som grundar sig på forskningsdata för alla yrkesutbildade personer som möter misstankar om våld mot barn i sitt arbete

Genomförande

  • De modeller för utbyte av information mellan myndigheter och för yrkesövergripande samarbete som THL redan har utvecklat (LASTA-modellen och -blanketten) och de regionala modeller som universitetssjukhusens rättspsykologiska/-psykiatriska enheter har utvecklat tillsammans med andra aktörer görs riksomfattande. Projektkoordinatorerna för de sjukvårdsdistrikt (specialupptagningsområden) som deltar i projektet ansvarar för att genomföra en sådan verksamhet som är förenlig med målen i regionerna.
  • Koordinationen av stödet och vården utvecklas genom att man skapar modeller för vårdvägar, utbildar och förankrar evidensbaserade metoder för stöd och vård samt stärker befintlig kunskap.
  • En avgiftsfri webbutbildning genomförs i syfte att öka identifieringen och stödet i ett tidigt skede, och målgrupperna är bland annat småbarnspedagogiken, skolor, socialväsendet och hälso- och sjukvården. Antalet personer som avlagt utbildningen och utbildningens regionala täckning följs systematiskt.
  • Projektet kommer i stor utsträckning att samarbeta med olika aktörer vars ansvarsområden omfattar identifiering av våld mot barn, utredning av misstankar om våld samt stöd för och vård av barn som upplevt våld, inklusive polisen, åklagaren, barnskyddet, den somatiska och psykiatriska sjukvården, småbarnspedagogiken, skolan och rådgivningen. 

Webbskolan

THL har publicerat en webbskola om våld mot barn. Webbskolan ger metoder för att identifiera våld mot barn och agera vid misstanke om våld. Dessutom ökar utbildningen insikten om våldsfenomen och följderna av våld samt ger verktyg för att stödja barn som utsatts för våld i det egna dagliga arbetet.

Webbskolan Barnahus har skapats för yrkesutbildade personer som i sitt arbete möter barn och unga som upplevt våld. Den riktar sig särskilt till dem som arbetar inom social- och hälsovården, skolor och småbarnspedagogiken och till studerande inom dessa områden.

Läs mer:

THL har publicerat en svenskspråkig webbskola som ökar kunskapen hos yrkesutbildade personer om olika former av våld mot barn

Samarbetspartner

Projektet genomförs i form av ett omfattande samarbete med universitetssjukhusens specialupptagningsområden och koordineras av THL. Samarbetspartner är också bland annat polis- och åklagarväsendet, universitet och högskolor, organisationer samt de framtida kunskaps- och stödcentren (OT). 

Finansiering

Projektet finansieras av social- och hälsovårdsministeriet (SHM). 

Kontaktinformation

Sini Stolt
ledande expert
tfn 029 524 8193
[email protected]

Rika Rajala
koordinator
tfn 029 524 7408
[email protected]

Miia Ståhlberg
specialsakkunnig
tfn 029 524 7210
[email protected]

Matleena Huittinen
planerare
tfn 029 524 7112
[email protected]