Service för personer med funktionsnedsättning 2022

Projektperiod:

1.4.2022–28.2.2023

Organisationsenhet:

Forskning om välfärdsstaten och reformer

På andra webbplatser:

Bakgrund och mål

Lagstiftningen om särskilda tjänster inom socialvården för personer med funktionsnedsättning ska förnyas. Regeringens proposition om reformen överlämnades till riksdagen hösten 2022. Situationen inom servicen för personer med funktionsnedsättning kommer också att påverkas av social- och hälsovårdsreformen som trädde i kraft den 1 januari 2023 och i vilken ansvaret för att ordna service för personer med funktionsnedsättning överförs från kommunerna till välfärdsområdena. 

Målet med projektet Service för personer med funktionsnedsättning 2022 var att utreda och bedöma nuläget inom specialservicen för personer med funktionsnedsättning innan reformen av lagstiftningen träder i kraft.

Genomförande

I utredningen granskades nuläget särskilt med tanke på de aktörer som ansvarar för att ordna tjänsterna, det vill säga kommunerna och de framtida välfärdsområdena. Utredningen gällde situationen inom servicen för personer med funktionsnedsättning i kommunerna och samkommunerna hösten 2022. Lägesbilden behövs för att man under de kommande åren ska kunna följa upp och bedöma påverkan av den nya funktionshinderservicelagen som träder i kraft 2023 samt delvis av social- och hälsovårdsreformen. 

Projektet genomfördes som expertarbete och i samarbete med kommunernas och samkommunernas personal inom servicen för personer med funktionsnedsättning. Dessutom samarbetar man med organisationer inom funktionshinderområdet.

Samarbetspartner

Kommunernas och samkommunernas personal inom servicen för personer med funktionsnedsättning

Finansiering

Social- och hälsovårdsministeriet 

Kontaktinformation

Päivi Nurmi-Koikkalainen
teamledare, ledande expert
tfn. 029 524 7454
E-post: [email protected] 

Päivi Hömppi
specialist
tfn. 029 524 7875
E-post: [email protected]