Undersökningen Coronaviruset COVID-19 –smittans individuella förlopp (COVIDprog)

Projektperiod:

1.4.2020–

Organisationsenhet:

Folkhälsa

På andra webbplatser:

I COVIDprog-undersöks hur coronavirusinfektionen framskrider hos olika personer och varför vissa av de insjuknade får den svårare formen av sjukdomen.

Studiens målsättning

Målet med den nationella COVIDProg-undersökningen är att undersöka hur olika individuella faktorer påverkar infektionsförloppet vid coronavirussjukdom och i synnerhet utvecklingen av en svår sjukdomsform. I undersökningen utreds hur coronavirusinfektionen framskrider hos olika personer och hurdana symtom och komplikationer (andra sjukdomar) den orsakar.

Man har observerat stora individuella variationer i sjukdomsförloppet vid luftvägsinfektionen (COVID-19) som orsakas av coronaviruset. Det förekommer en individuell inklusive ärftlig benägenhet för infektioner och associerade sjukdomar som orsakas av bakterier och virus. Detta kan vara en förklaring till variationer som observerats mellan individer gällande COVID-19:s smittsamhet, hur smittan framskrider samt relaterade följdsjukdomar och andra biverkningar. Vi undersöker även långvariga symtom av covid-19, dvs. syndromet long COVID, som en del av de insjuknade eventuellt får som en komplikation av covid.

Individuella faktorer som påverkar hur coronavirusinfektionen framskrider och komplikationerna av den kan vara t.ex.:

  • ålder, kön, levnadssätt
  • arvsmassa
  • eventuella andra samtidiga sjukdomar
  • läkemedelsbehandlingar
  • vård

Det är viktigt att utreda varför en del människor insjuknar i en svårare coronavirussjukdom. Resultaten av undersökningen används för att planera förebyggande åtgärder och behandlingen av sjukdomen som orsakas av coronaviruset.

Coronaviruset COVID-19

Aktuellt om coronaviruset COVID-19

Hur genomförs undersökningen?

Målet är att få över 3 000 undersökningsdeltagare. Till undersökningen kallas personer som sökt sig till sjukhus för vård eller undersökningar på grund av symtom i luftvägarna som kan ha orsakats av en COVID-19-infektion. Även personer som haft lindrigare symtom kallas till undersökningen. Till kontrollgruppen kallas personer som inte har konstaterats vara smittade av coronavirus.

Det är frivilligt att delta i undersökningen.

Vi ber deltagarna fylla i ett kort frågeformulär för att samla in information om deras allmänna hälsotillstånd och levnadsvanor.

Ett blodprov tas också av deltagarna för att undersöka inflammationens allvarlighetsgrad samt laboratorievärden som berättar om kroppens balans. Från blodprovet isoleras ett DNA-prov som används för att utreda om ärftliga faktorer eventuellt påverkar hur coronavirusinfektionen framskrider.

I undersökningen utnyttjas även patientuppgifter som samlas in på sjukhuset under vården, såsom kliniska mätningar samt laboratorie- och röntgenundersökningar och uppgifter om deltagarnas hälsotillstånd i olika nationella register:

  • Institutet för hälsa och välfärds lagenliga register (t.ex. vårdanmälningsregistret, cancerregistret, registret över smittsamma sjukdomar, vaccinationsregistret)
  • Statistikcentralens register (t.ex. information över dödsorsak)
  • Folkpensionsanstaltens register (t.ex. register över personer som får specialersättning för läkemedel)

Vem genomför undersökningen?

Undersökningen leds av chefen för THL:s enhet för genomik och biobank, forskningsprofessor Markus Perola samt THL:s överläkare vid Avdelningen för hälsosäkerhet Hanna Nohynek.

Undersökningen genomförs i samarbete med universitetssjukhusen, sjukvårdsdistrikten, Terveystalo, Institutet för molekylär medicin i Finland (FIMM) vid Helsingfors universitet samt Finlands Röda Kors Blodtjänst. I undersökningen deltar också alla finländska biobanker och Finska Biobanksandelslaget FINBB.

Kontaktuppgifter

e-post: [email protected]
tfn 029 524 6245 (telefontid ti–to 12–14)

Markus Perola
MD, forskningsprofessor
Institutet för hälsa och välfärd
E-post: [email protected]