Rättsmedicin

Enheten för rättsmedicin

  • ansvarar för den rättsmedicinska obduktionsverksamheten i Finland
  • tillhandahåller histologiska behandlingar och färgningar av vävnadsprover som tagits från organ vid rättsmedicinska obduktioner
  • svarar för styrningen och övervakningen i anslutning till utredning av dödsorsak i Finland. Utredning av dödsorsak är myndighetsverksamhet som grundar sig på lagstiftning.
  • har hand om granskningen av dödsattester
  • hjälper myndigheter att lösa rättsliga och straffrättsliga frågor genom att utföra lagstadgade åldersundersökningar på asylsökande samt identifiering av avlidna med odontologiska metoder
  • tillhandahåller kliniska rättsmedicinska tjänster för polisen och andra myndigheter i huvudstadsregionen
  • utgör expertorgan i frågor som gäller rättsmedicin
  • deltar i egenskap av samarbetspartner till universitetet i utbildningen av specialistläkare inom rättsmedicin
  • deltar i forskning och utveckling inom området

Kontaktinformation

Riikka Laitinen
enhetschef
tfn 029 524 7135
e-post: [email protected]

Aki Eklin
planerare, enhetsassistent
tfn 029 524 7934
e-post: [email protected]

Postadress
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Enheten för rättsmedicin
PB 30
00271 Helsingfors