Lagen om avbrytande av havandeskap förnyades 1.9.2023

De viktigaste lagreformerna

Ändringarna i lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970) träder i kraft den 1 september 2023. I samma sammanhang träder ändringar i förordningen om avbrytande av havandeskap (359/1970) i ​​kraft. De viktigaste reformerna är:

 • Innan graviditetsvecka 12 avslutas (≤12+0 gv) är det möjligt att avbryta graviditeten på den gravidas egen begäran. Den som begär ett avbrott behöver inte uppge någon orsak för sin begäran.
 • Lagen känner inte längre till avbrytande av graviditet som görs på beslut av en läkare. Avbrytande av graviditet görs antingen på den gravidas egen begäran (graviditetens längd ≤12+0 gv), genom beslut av Valvira (graviditetens längd ≥12+1 gv), genom beslut av två läkare (hälsoriskgrund L 1 § 2 mom.) eller som nödavbrytande (L 9 §).
 • Även om man skulle besluta om avbrytande av graviditet på grund av en misstänkt fosterskada, men graviditetens längd är ≤12+0, ansöker man inte om tillstånd för avbrytande av graviditet hos Valvira, utan det görs på den gravidas egen begäran.
 • Verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården och läkare som utför åtgärder inom den privata sektorn behöver inte längre ett separat tillstånd från Valvira för att utföra avbrytande av graviditeter, dvs. tillstånden för läkare som ger utlåtanden och tillstånden för sjukhus där avbrytande av graviditeter görs tas ur bruk.
 • När graviditeten varat över 12+0 veckor antecknas orsaken till fördröjningen av avbrytandet av graviditeten i Valviras ansökningar.
 • Den vägledning som ges till den som begär avbrytande om abortens betydelse och effekter samt preventivrådgivning kan i framtiden komma att ges inte bara av en läkare, utan även av annan legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som har tillräcklig kompetens för uppgiften. Om orsaken till avbrytande av havandeskap är en avvikelse hos fostret ska upplysningen ges av en specialistläkare som är förtrogen med avvikelser hos foster.
 • Rätten för den som begär eller överväger abort och för den andra föräldern att få behövligt psykosociala stöd är lagstadgad.
 • Bestämmelsen enligt vilken det väntade barnets far ska ges tillfälle att framföra sin uppfattning, om det finns anledning till det, gäller endast graviditeter ≥12+1 veckor.

Blanketter i anknytning till avbrytande av graviditet

Blanketterna för avbrytande av graviditet (AB1-AB4) har uppdaterats så att de motsvarar den nya lagstiftningen och deras innehåll har fastställts i ändringen (624/2023) av social- och hälsovårdsministeriets förordning (1063/2008). Blanketterna har uppdaterats så att de motsvarar den nya lagstiftningen och dessutom har mindre stilistiska ändringar gjorts i dem.

Alla fyra blanketter ska användas på det sätt som avgörs enligt situationen:

 • AB 1 -blankett: ifylls alltid innan avbrytandet av graviditeten genomförs. Underskrift av den gravida begärs endast om graviditeten varat 12+1 gv, men läkarens underskrift krävs alltid.
 • AB 2 -blankett: Fylls alltid i innan avbrytande av graviditet, om graviditeten varat ≥12+1 gv och avbrytandet begärs hos Valvira i fall förlossningen och skötseln av barnet med beaktande av den gravidas och hennes familjs levnadsförhållanden samt övriga omständigheter skulle vara avsevärt betungande, dock inte om sökanden gjorts gravid under 17 år (< 17 år).
 • AB 3 -blankett: Fylls alltid i före avbrytande av graviditet, om graviditeten varat 12+1 gv och avbrytande söks på fosterindikation hos Valvira.
 • AB 4 -blankett: En registeranmälan om alla vidtagna åtgärder ska skickas till THL oberoende av bl.a. graviditetens längd eller beslutsfattaren.

Blanketterna ska fyllas i tillsammans med den gravida. Det rekommenderas att ansökningar som lämnas in till Valvira skickas till Valvira från en enhet inom hälso- och sjukvården.

Vad förändras inte?

 • Blanketterna AB1-AB4 används alltid i samband med avbrytande av graviditeter. Utöver dessa ska nödvändiga anteckningar göras även i patientjournalen.
 • Veckogränserna i anslutning till avbrytande av graviditet ändras inte: Största delen av avbrytande av graviditet efter graviditetsvecka 12 görs fortfarande med tillstånd av Valvira. Valvira kan bevilja tillstånd för avbrytande Valvira kan bevilja tillstånd för avbrott på sociala grunder, på basis av barnantal eller ålder, sexualbrott eller på grund av någondera förälderns sjukdom fram till högst 20+0 graviditetsveckor (≤ 20+0 gv). På fosterindikation kan Valvira bevilja tillstånd för avbrytande av graviditet till högst 24+0 graviditetsveckor (≤ 24+0 gv).
 • Ärenden som gäller avbrytande av graviditet ska alltid behandlas utan dröjsmål för att avbrytandet ska kunna utföras inom den tid som lagen förutsätter. Den som överväger avbrytande ska dock ges tillräckligt med tid att för att fatta sitt beslut.

Ändringar i blanketterna i anknytning till sterilisering i och med reformen av lagen om könsfastställelse

 • Lagen om könsfastställelse trädde i kraft 3.4.2023. I och med den nya lagstiftningen är kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga inte längre ett krav på fastställande av könstillhörighet.
 • Blanketterna ST1 och ST2 i anknytning till sterilisering har uppdaterats så att de motsvarar den nya lagstiftningen och dessutom har mindre stilistiska ändringar gjorts i dem.

Nya blanketter

De här nya formulären träder i kraft den 1 september 2023. Fram till dess kommer de gamla formulär att användas.

Om ingreppet har genomförts före den 1 september 2023 kommer det att anmälas till THL med den gamla blanketten AB4 eller ST2.
Gamla formulär (giltiga till 31 augusti 2023)

På andra webbplatser