ABST-blanketter och anvisningar

Avbrytande av havandeskap regleras av lagen om avbrytande av havandeskaps (238/1970) och förordningen om avbrytande av havandeskap (359/1970) som har utfärdats med stöd av lagen. Blanketter för avbrytande av havandeskap bekräftas i social- och hälsovårdsministeriets förordning (1063/2008, vars bilagor innehåller de nya bekräftade blanketterna 624/2023).

Den uppdaterade lagen om avbrytande av havandeskapet träder i kraft den 1 september 2023. Samtidigt tas de förnyade formulären AB1–AB4 och ST1–ST2 i bruk.

Verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården lämnar alltid in anmälan om utförda aborter och steriliseringar till THL (Blankett AB4 och ST2). Blanketterna AB4 och ST2 som lämnas in till THL behöver inte undertecknas och de skickas till THL elektroniskt.

AB 1-AB 4- och ST 1-ST 2 -blanketterna (från den 1 september 2023)

Om ingreppet har genomförts före den 1 september 2023 kommer det att anmälas till THL med den gamla blanketten AB4 eller ST2.
Gamla formulär (giltiga till 31 augusti 2023)

Lagen om avbrytande av havandeskap förnyades 1.9.2023
Mer information om reformen

Kontaktuppgifter

Anna Heino
puh. 029 524 7177

Mika Gissler
puh. 029 524 7279

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Abort- och steriliseringsregistret
PB 30
00271 Helsingfors

Tillståndsansökningar som berör abort och sterilisering:

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) (på finska)

Statikens webbplats

På andra webbplatser

Valvira
Information om tillstånd av Valvira