Laki raskauden keskeyttämisestä uudistui 1.9.2023

Lain keskeisimmät uudistukset

Raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/1970) muutokset astuivat voimaan 1.9.2023. Samassa yhteydessä tuli voimaan muutoksia raskauden keskeyttämisestä annettuun asetukseen (359/1970).
Usein kysyttyä raskauden keskeyttämisestä ja lakimuutoksista (STM)

Merkittävimmät uudistukset olivat:

 • Ennen 12. raskausviikon päättymistä (≤12+0 rvk) raskauden keskeyttäminen on mahdollista raskaana olevan oman pyynnön perusteella. Raskaana olevan ei tarvitse esittää pyynnölleen mitään perustetta.
 • Laki ei enää tunne yhden lääkärin päätöksellä tehtäviä raskaudenkeskeytyksiä. Keskeytykset tehdään joko raskaana olevan oman pyynnön perusteella (raskauden kesto ≤12+0 rvk), Valviran päätöksellä (raskauden kesto ≥12+1 rvk), kahden lääkärin päätöksellä (terveysvaaraperuste L 1 § 2 mom.) tai hätäkeskeyttämisenä (L 9 §).
 • Vaikka keskeytykseen päädyttäisiin epäillyn sikiövaurion takia, mutta raskauden kesto on ≤12+0 rvk, ei lupaa raskauden keskeytykseen haeta Valviralta, vaan se tehdään raskaana olevan oman pyynnön perusteella.
 • Yksityisen terveydenhuollon toimipisteet ja yksityisellä sektorilla toimenpiteitä suorittavat lääkärit eivät enää tarvitse erillistä Valviran lupaa raskaudenkeskeyttämisten suorittamiseen eli lausunnonantajalääkäri- ja raskaudenkeskeyttämissairaalaluvat poistuvat käytöstä.
 • Kun raskauden kesto on yli 12+0 rvk, kirjataan Valviran hakemuksiin syy raskauden keskeyttämisen viivästymiseen.
 • Raskaana olevalle annettavan selvityksen keskeyttämisen merkityksestä ja vaikutuksista sekä ehkäisyneuvonnan saa jatkossa antaa lääkärin lisäksi myös muu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on tehtävään riittävä osaaminen. Jos kuitenkin keskeyttämisen perusteena on sikiöpoikkeavuus, selvityksen antaa sikiöpoikkeavuuksiin perehtynyt erikoislääkäri.
 • Lakiin on kirjattu raskauden keskeytystä pyytävän tai sitä harkitsevan sekä toisen vanhemman oikeus saada tarvitsemansa psykososiaalinen tuki.
 • Säännös, jonka mukaan odotettavan lapsen isälle on varattava tilaisuus esittää käsityksensä, jos siihen katsotaan olevan syytä, koskee vain ≥12+1 rvk raskauksia.

Raskaudenkeskeyttämiseen liittyvät lomakkeet

Raskaudenkeskeyttämistä koskevat lomakkeet (AB 1-AB 4) on päivitetty vastaamaan uutta lainsäädäntöä ja niiden sisältö on vahvistettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1063/2008) muutoksessa (624/2023). Lomakkeet on päivitetty vastaamaan uutta lainsäädäntöä, minkä lisäksi niihin on tehty pienempiä stilistisiä muutoksia.

Kaikkia neljää lomaketta on käytettävä tilanteen määrittämällä tavalla:

 • AB 1 -lomake: täytetään aina ennen raskaudenkeskeyttämisen suorittamista. Raskaana olevan allekirjoitus pyydetään vain, jos raskauden kesto on ≥12+1 rvk, mutta lääkärin allekirjoitus vaaditaan aina.
 • AB 2 -lomake: Täytetään aina ennen raskaudenkeskeyttämistä, jos raskauden kesto on ≥12+1 rvk ja keskeytystä haetaan raskaana olevan tai hänen perheensä elämänoloista tai muista olosuhteista aiheutuvan huomattavan rasituksen perusteella Valviralta, ei kuitenkaan, jos hakija on saatettu raskaaksi alle 17-vuotiaana (< 17 v).
 • AB 3 -lomake: Täytetään aina ennen raskaudenkeskeyttämistä, jos raskauden kesto on ≥12+1 rvk ja keskeytystä haetaan sikiöindikaation perusteella Valviralta.
 • AB 4 -lomake: THL:lle tulee toimittaa rekisteri-ilmoitus kaikista suoritetuista toimenpiteistä mm. raskauden kestosta tai päätöksentekijästä riippumatta.

Lomakkeet on tarkoitettu täytettäväksi yhdessä raskaana olevan kanssa keskustellen. On suositeltavaa, että Valviraan toimitettavat hakemukset lähetetään Valviraan terveydenhuollon yksiköstä.

Kaikista sikiöllä todetuista tai epäillyistä epämuodostumista tulee tehdä ilmoitus THL:n synnynnäisten epämuodostumien rekisteriin riippumatta raskauden kestosta tai keskeytysperusteesta. 
Lisätietoja epämuodostumien ilmoittamisesta

Mikä ei muutu?

 • Raskauden keskeyttämistä koskevat asiat on käsiteltävä aina viivytyksettä, jotta keskeyttäminen pystyttäisiin suorittamaan laissa edellytetyssä ajassa. Keskeyttämistä harkitsevalle tulee kuitenkin varata riittävästi aikaa päätöksensä tekemiseen.
 • Lomakkeita AB 1-AB 4 käytetään aina raskaudenkeskeytysten yhteydessä. Niiden lisäksi tulee tehdä tarvittavat merkinnät myös potilaskertomukseen.
 • Raskaudenkeskeyttämiseen liittyvät viikkorajat eivät muuttuu: Valtaosa raskaudenkeskeytyksistä 12. raskausviikon jälkeen tehdään yhä Valviran myöntämän luvan perusteella.
 • Valvira voi myöntää luvan keskeytykseen sosiaalisin perustein, lapsilukuun tai ikään perustuen, tapahtuneen seksuaalirikoksen perusteella tai jommankumman vanhemman sairauden perusteella enintään 20+0 raskausviikkoon saakka (≤ 20+0 rvk). Sikiöperusteella Valvira voi myöntää raskauden keskeyttämisluvan enintään 24+0 raskausviikkoon saakka (≤ 24+0 rvk).

Steriloimista koskeviin lomakkeisiin muutoksia sukupuolen vahvistamista koskevan lain uudistuksen myötä

 • Laki sukupuolen vahvistamisesta tuli voimaan 3.4.2023. Uuden lainsäädännön myötä vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä ei ole enää vaatimus sukupuolen vahvistamiselle.
 • Steriloimiseen liittyvät lomakkeet ST 1 ja ST 2 on päivitetty vastaamaan uutta lainsäädäntöä, minkä lisäksi niihin on tehty pienempiä stilistisiä muutoksia.

AB 1-AB 4- ja ST 1-ST 2 -lomakkeet 1.9.2023 alkaen

Jos toimenpide on suoritettu ennen 1.9.2023, ilmoitetaan se THL:lle käyttäen vanhaa AB4- tai ST2-lomaketta
Vanhat lomakkeet (voimassa 31.8.2023 saakka)