Nordisk perinatal statistik 2022

Nativiteten sjönk i alla nordiska länder – Finland hade den klart lägsta summerade fruktsamheten

År 2022 föddes cirka 265 000 levande barn i Norden, vilket är 8,3 procent mindre än år 2021. Detta var den största årliga förändringen av antalet barn under statistikens sedan uppföljningsperiodens början år 1975. Antal födda barn minskade in alla nordiska länder (7,8 %–9,8 % jämfört med år 2021). Den summerade fruktsamhetstalen minskade i alla nordiska länder 2022. Liksom tidigare år var den högst på Island (1,59) och Danmark (1,55) och klart lägst i Finland (1,32).

Nordiska kvinnor föder barn vid högre ålder än tidigare – medelåldern för både alla föderskor och för förstagångsföderskor ökade 2022 i alla nordiska länder.  Andelen föderskor som har fyllt 35 år var högst i Finland (26,4 %, andra nordiska länder 20,0–24,3 %). Den högre åldern för kvinnor som föder barn är relaterad till många födelserelaterade risker och interventioner, såväl som den summerade fruktsamhetstalen.

Förlossning med kejsarsnitt har blivit vanligare i alla de nordiska länderna under de senaste fyra årtiondena. År 2022 var andelen kejsarsnitt störst i Danmark (20,1 %), Finland (19,6 %) och Sverige (19,1 %). Andelen av kejsarsnitt bland förstföderskor klart störst i Finland (24,3 %). Andelen planerade kejsarsnitt var också högst i Danmark (8,3 % av alla förlossningar), Finland och Sverige (båda 7,9 %).

För första gången samlades information om föderskornas kroppsmasseindex (BMI) i statistiken. Andelen mödrar med BMI 30 eller mera före graviditeten eller i början av graviditeten var högst i Finland (19,5 %) och Sverige (17,6 %) och något lägre i Danmark (15,2 %) och Norge (14,8 %). Information var inte tillgänglig för Island. Andelen har ökat klart under 2000-talet i alla nordiska länder.

Förlossningsenheter s har stängts under de sista tio åren i alla nordiska länder. Danmark och Sverige har det högsta genomsnittliga antalet förlossningar per sjukhus. Även om antalet födslar per sjukhus har ökat under det senaste decenniet i alla nordiska länder, då minskade det något 2022 i Danmark, Sverige och Norge, på grund av det minskade födelsetalet.

Lädda ner hela statistikrapporten

Andelen föderskor som har fyllt 35 år ökade i alla Nordiska länder och var högst i Finland (26,4 %) år 2022.
Andelen föderskor som fyllt 35 år i nordiska länder 1975–2022, %.

Tabeller

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistiken innehåller uppgifter om perinatal hälsa från alla nordiska länder. De viktigaste indikatorerna i statistiken är antalet förlossningar och födda barn, perinatal dödlighet, föderskornas ålder och de födda barnens vikt. Alla uppgifter presenteras landsvis.

Statistiken publiceras vartannat år. Följande gång utkommer statistiken våren 2026, och rapporten innehåller då uppgifter fram till år 2024.

För utvecklingen av statistiken ansvarar samarbetsorganet för nordiska födelseregister (NOMBIR). THL ansvarar för datainsamlingen och rapporteringen. De siffror som anges har fåtts från ländernas kontaktpersoner eller från födelseregistrens webbplatser.

Källa

Pohjoismaiset perinataalitilastot 2022
Nordisk perinatal statistik 2022
Perinatal statistics in the Nordic countries 2022

Statistikrapport 12/2024, 25.3.2024.
Finlands officiella statistik, Nordisk perinatal statistik. THL. FOS-logo

Ytterligare information

Anna Heino
tfn 029 524 7177

Mika Gissler
tfn 029 524 7279

e-post [email protected]

Kvalitetsbeskrivning

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet

På vår webbplats

På andra webbplatser

Nordisk medicinalstatistisk kommitté (NOMESKO)
Nordisk statistik om perinatal hälsa

Eurostat database
Statistik om hälsa och reproduktion i Europa