Välfärd och hälsa

Det finns skillnader mellan könen i fråga om välfärd, hälsa, sjukfrekvens, levnadsvanor och dödlighet. Även delaktighet är ett könsrelaterat fenomen: till exempel utslagning är vanligare bland unga män än bland kvinnor.

Det finns könsspecifika skillnader i användningen av många offentliga tjänster, så som social-, hälso- och sysselsättningstjänster.

Skillnader i välfärd och hälsa mellan könen

Männens förväntade livslängd är lägre än kvinnornas. Enligt Statistikcentralens befolkningsstatistik var den förväntade livslängden för nyfödda år 2022 i Finland 83,8 år för flickor och 78,6 år för pojkar. 

Av de som avlidit i arbetsför ålder var cirka två tredjedelar män år 2020. Män dör oftare än kvinnor av alkohol, självmord och olycksfall.

Ungefär en tredjedel av både kvinnorna och männen upplever att deras hälsa är medelmåttig eller sämre. Kvinnor har oftare än män en kronisk sjukdom eller ett hälsoproblem. 

Män rör sig aktivare än kvinnor på fritiden. Män använder alkohol och tobaksprodukter oftare än kvinnor.

Det finns en del forskningsrön om hälsa och välfärd hos personer som tillhör könsminoriteter. Enligt undersökningen är till exempel transunga klart missnöjdare med sin hälsa än cisunga. Transunga har också fler depressions- och ångestsymtom. Å andra sidan har upplevelsen av att kunna uttrycka sitt kön en positiv inverkan på personens välbefinnande och hälsa.

Tjänster och kön

Kvinnor använder många social-, hälso- och sysselsättningstjänster i större omfattning än män. Män upplever i allmänhet oftare än kvinnor att användningen av hälso- och socialtjänster går smidigt. 

Personer som tillhör en könsminoritet har varierande erfarenheter av tjänster. Bristfällig kunskap om frågor som gäller könsminoriteter samt rädsla för diskriminering kan göra det svårare för till exempel interkönade och transkönade personer att söka sig till tjänster.