Kön

Kön är ett begrepp med många nivåer. I Finland finns det juridiskt två kön, kvinna och man. Människans kön definieras som ett av dessa vid födseln eller i samband med fastställandet av könstillhörighet. Det rekommenderade sättet att förstå könet är hur man själv bestämmer sitt kön, dvs. individens erfarenhet och definition av det egna könet.

De flesta människors kön motsvarar det juridiska kön som fastställts för dem vid födseln. Dessa kallas ciskönade människor eller cispersoner. Transperson är en allmän term för en person vars kön eller könsuttryck skiljer sig från det kön som hen definierats som vid födelsen. 

Till transpersonlighet räknas till exempel följande

  • transkönade personer 
  • transvestism
  • icke-binäritet.

Hos en intersexuell människa kan kroppens fysiska könsegenskaper inte definieras som typiskt manliga eller kvinnliga. Även för intersexuella personer fastställs i samband med födseln ett juridiskt kön. Intersexualitet är en naturlig fysisk variation i könstillhörigheten. 

För transpersoner och intersexuella personer används ibland benämningen könsminoriteter.

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på grund av kön, könsidentitet och könsuttryck.
Jämställdhetslagen

Främjandet av jämställdhet mellan könen förutsätter ofta ett intersektionellt perspektiv. Intersektionaliteten som begrepp beskriver hur människans ställning i samhället vid sidan av kön påverkas av många andra skillnader, såsom samhällsklass, ålder, ursprung och sexuell läggning. 

Genusvetenskap

Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Genusvetarna granskar till exempel vad könet innebär i samhället och hur könet kopplas till makt och hierarkier.

Genusvetenskapens ställning som ett eget läroämne etablerades i Finland efter mitten av 1980-talet. Man kan studera genusvetenskap vid åtta universitet i Finland. Vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet kan man studera genusvetenskap som huvudämne på svenska.