Kotihoito 2022

THL julkaisee kotihoidosta vuosittain ja kuukausittain päivittyvät tietokantaraportit sekä kerran vuodessa julkaistavan tilastoraportin.

Säännöllisesti päivittyvät tietokantaraportit

Avohilmo-rekisteriin toimitetuista tiedoista muodostetaan tietokantaraportteja. Kotihoidon käyntitietojen tiivisteet ja kuutiot päivittyvät kuukausittain ja asiakastietojen tiivisteet ja kuutiot kerran vuodessa.

Tilastoraportti

Kerran vuodessa julkaistavassa tilastoraportissa tarkastellaan kotihoidon asiakkaita, palvelujen käyttöä ja käyntejä. Tilastoraportin laatuselosteessa arvioidaan tilaston luotettavuutta ja sopivuutta eri käyttötarkoituksiin.

Kotihoidon käynti- ja asiakasmäärä väheni vuonna 2022

Vuonna 2022 kotihoidon asiakkaita oli noin 194 000. Kotihoidon asiakkaista 59 prosenttia (114 091) sai kotihoidon palveluja säännöllisesti ja 46 prosenttia (89 552) oli paljon palveluja käyttäviä eli niin sanotun intensiivisen kotihoidon asiakkaita.

Säännöllisen kotihoidon tarve kasvoi iän myötä. 75–84-vuotiaiden ikäryhmässä 8 prosenttia, 85–94-vuotiaiden ikäryhmässä 30 prosenttia ja yli 95-vuotiaiden ikäryhmässä 57 prosenttia ikäryhmän väestöstä sai säännöllisen kotihoidon palveluita. Säännöllisen kotihoidon palveluja saavien asiakkaiden osuus vaihteli hyvinvointialueittain tarkasteltuna. 85–94-vuotiaiden ikäryhmässä osuus oli pienin Päijät-Hämeen ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueilla (22 %) sekä suurin Keski-Pohjanmaan ja Kainuun hyvinvointialueilla (40 %). 95 vuotta täyttäneistä säännöllisen kotihoidon palveluja saatiin eniten Kainuun (73 %) ja vähiten Päijät-Hämeen hyvinvointialueilla (42 %).

Yli puolella (59 %) säännöllisen kotihoidon asiakkaista oli vähintään yksi kotihoidon käynti päivässä. 17 prosentilla asiakkaista kotihoidon käyntejä oli päivässä kolme tai enemmän.

Lataa koko tilastoraportti

Säännöllisen kotihoidon palveluja saavien asiakkaiden osuus vaihteli hyvinvointialueittain ja ikäryhmittäin.
Kuvio 1. Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden prosenttiosuus ikäryhmän väestöstä hyvinvointialueittain vuonna 2022.

Taulukot

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Kotihoitotilasto tuotettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2020 vuosien 2018–2019 aineistosta. Kotihoitotilasto perustuu Hoitoilmoitusrekisterin (jatkossa Hilmo)-tiedonkeruun mukaisiin Avohilmo-rekisterin kotihoidon tietoihin. Tiedot perustuvat automaattisena tietopoimintana ja tiedonsiirtona sähköisistä asiakas- tai potilastietojärjestelmistä toteutettuun ajantasaiseen Hilmo-ohjeistuksen mukaiseen tietotuotantoon.

Kotihoitotilasto sisältää tietoja kotihoidon, kotisairaanhoidon, kotipalvelun ja kotisairaalan toiminnasta Hoitoilmoitusrekisterin tietojen pohjalta. Hoitoilmoitusrekisteri sisältää tietoja palvelun tuottajasta, väestön palvelujen käytöstä, asiakkaiden terveysongelmista, asiakkaan tai potilaan kotikunnasta ja sukupuolesta, käynneistä ikäryhmittäin, palvelumuodoittain ja yhteystavoittain, käyntisyistä, toimenpiteistä ja jatkohoidosta, lääkityksestä ja rokotuksista.

Tilasto on tarkoitettu toiminnan seurannan, arvioinnin, valvonnan ja ohjauksen tueksi terveydenhuollon ammattihenkilöille, hallintoviranomaisille, suunnittelijoille ja tutkijoille, jotka tarvitsevat ajantasaista tietoa terveyskeskusten palvelutuotannosta Suomessa. Tilaston pohjana olevan hoitoilmoitusrekisterin tietosisältöä ja tiedonkeruuta sekä raportointia kehitetään yhteistyössä tiedontuottajien ja käyttäjien kanssa.

Lähde

Kotihoito 2022
Hemvård 2022
Home care 2022

Tilastoraportti 28/2023, 30.5.2023.
Suomen virallinen tilasto, Kotihoito. THL. SVT logo

Lisätietoa

Ensisijaisesti yhteydenotot: avohilmo(at)thl.fi

Tilaston vastuuhenkilöt:

Emma Tolonen

Tiina Marttila