Hemvård

THL publicerar databasrapporter om hemvård som uppdateras varje månad eller en gång per år och en statistikrapport som publiceras en gång per år.

Databasrapporter som uppdateras regelbundet

Av uppgifterna om ärenden inom hemvården som lämnats in till Avohilmo-registret skapas databasrapporter. Sammanfattningarna och kuberna över hemvårdens besöksuppgifter uppdateras varje månad och sammanfattningarna och kuberna av klientuppgifterna uppdateras en gång per år. Databasrapporterna är på finska.

Statistikrapporten

I statistikrapporten som publiceras en gång per år granskas besöken, användning av tjänster och klienter inom hemvården. I kvalitetsbeskrivningen för statistikrapporten bedöms hur tillförlitlig statistiken är och hur väl den lämpar sig för olika ändamål.

Antalet besök och klienter inom hemvården minskade under 2022

År 2022 hade hemvården cirka 194 000 klienter. Av hemvårdens klienter använde 59 procent (114 091) hemvårdens tjänster regelbundet och 46 procent (91 858) använde dem ofta och var klienter inom den s.k. intensiva hemvården.

Behovet av regelbunden hemvård ökade med åldern. Av befolkningen i åldersgruppen 75–84 år fick 8 procent regelbundna hemvårdstjänster, i åldersgruppen 85–94 år 30 procent och i åldersgruppen över 95 år 57 procent. Andelen klienter som får regelbundna hemvårdstjänster varierade välfärdsområdesvis. I åldersgruppen 85–94 år var andelen minst i Päijänne-Tavastlands och Vanda och Kervo välfärdsområden (22 %) och störst i Mellersta Österbottens och Kajanalands välfärdsområden (40 %). Av dem som fyllt 95 år erhölls flest tjänster inom regelbunden hemvård i Kajanalands välfärds-område (73 %) och minst i Päijänne-Tavastland välfärdsområde (39 %).

Över hälften (59 %) av klienterna inom den regelbundna hemvården fick minst ett hembesök per dag. Av klienterna fick 17 procent tre eller fler hembesök per dag.

Ladda ner hela statistikrapporten

Andelen klienter som får regelbundna hemvårdstjänster varierar beroende på region.
Figur. Procentandelen klienter inom den regelbundna hemvården bland befolkningen i åldersgruppen välfärdsområdevis 2022.

Bakgrundsinformation

Källa

Kotihoito 2022
Hemvård 2022
Home care 2022

Statistikrapport 28/2023, 30.5.2023.
Finlands officiella statistik, Hemvård. THL. FOS-logo

Ytterligare information

Sanna-Mari Saukkonen
tel. 029 524 7250

Tiina Marttila
tel. 029 524 8533

e-post: [email protected]