Iäkkäiden toimintakyky ja palvelutarpeet – RAI-vertailutiedot 2022

Kotihoidon ja ympärivuorokautisen asumispalvelun asiakkailla kognition heikentyminen on yleistä ja kuntouttava toiminta vähäistä.

Iäkkäiden asiakkaiden toimintakykyä arvioidaan lakisääteisesti (STM 980/2012) RAI-välineistöllä (Resident Assessment Instrument) iäkkäiden säännöllisissä palveluissa ja asiakasohjauksessa. Yhdenmukainen arviointi luo pohjan asiakaslähtöisille ja suunnitelmallisille palveluille sekä palvelujen seurannalle ja kehittämiselle.

RAI-vertailutietojen mukaan kognitio oli heikentynyt yli puolella kotihoidon asiakkaista (54 %) ja lähes kaikilla ympärivuorokautisen asumispalvelun asiakkaista (88 %) vuonna 2022. Noin puolessa tapauksista asiakas itse tai hoitaja uskoi kuntoutumisen mahdollisuuksiin, kotihoidossa (54 %) hieman useammin kuin ympärivuorokautisissa asumispalveluissa (45 %). Kuntoutus- ja erityistyöntekijän apua sai silti vain harva. Kotihoidon asiakkaista noin kaksi kolmasosaa (72 %) osallistui toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiinsa. Ympärivuorokautisen asumispalvelun asiakkaista noin puolet (51 %) osallistui arviointinsa tekemiseen.

Vuonna 2022 nykyisten hyvinvointialueiden välillä oli selkeitä eroja RAI-arvioitujen asiakkaiden toimintakyvyssä ja palveluissa sekä RAI-arviointitiedon peittävyydessä. Esimerkiksi kaatumisten yleisyydessä ja päivystyksellisen sairaalahoidon käytössä oli paljon alueellista vaihtelua. Myös omaisten osallistuminen sekä asiakkaan hoidon tavoitteiden ilmaiseminen vaihtelivat paljon hyvinvointialueittain. Erot voivat johtua erilaisista toimintakäytännöistä, mutta myös eroista asiakasrakenteessa sekä RAI-arviointiosaamisessa, mikä on otettava huomioon tuloksia tulkittaessa.

Tässä raportissa tarkastelemme vuoden 2022 tilannetta, jolloin kotihoidossa oli 48 815 RAI-arvioitua asiakasta (43 % palvelunsaajista) ja ympärivuorokautisissa asumispalveluissa 47 629 (64 % palvelunsaajista).

Huom. Tilastoraportin taulukon 6 tietoja on korjattu julkaisun jälkeen 31.1.2024. Kuvion 6 ja taulukon 3 tietoja on korjattu 20.2.2024.

Lataa koko tilastoraportti

Tilastotietoa kotihoidon ja ympärivuorokautisen asumispalvelun asiakkaiden kognitiosta, arkisuoriutumisesta, kuntoutususkosta ja osallisuudesta. Tiedot luettavissa tilastoraportissa.
Kotihoidon ja ympärivuorokautisen asumispalvelun asiakkaiden toimintakyky ja osallisuus vuonna 2022.

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Tilastokuvaus

RAI eli Resident Assessment Instrument on standardoitu toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin välineistö. RAI-arvioinnit tehdään iäkkäiden säännöllisissä palveluissa vähintään puolivuosittain.

Asiakkaasta kertyvä seurantatieto auttaa hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen suunnittelussa sekä vaikuttavuuden arvioinnissa. RAI-arvioinnissa muodostuvat RAI-mittarit kuvaavat esimerkiksi asiakkaan terveydentilaa, toimintakykyä ja voimavaroja sekä hoidon, palvelujen ja kuntoutuksen tarvetta. Tilastoraporttiin mukaan otetut mittarit ja muuttujat on valittu tietojen merkityksellisyyden perusteella tiedolla johtamisen näkökulmasta.

Aineistossa ovat mukana kotihoidon ja ympärivuorokautisten asumispalvelujen 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden RAI-arviointitiedot, jotka poimittiin THL:n RAI-tietovarannosta marraskuussa 2023. Aineistoon sisällytettiin vain asiakkaiden kokonaisarvioinnit vuodelta 2022 – ei osittaisarviointeja. Tiedot raportoidaan hyvinvointialueittain, mukaan lukien Helsinki ja ympärivuorokautisen asumispalvelun osalta myös Ahvenanmaa.

RAI-välineistön käyttö on ollut Suomessa velvoittavaa huhtikuusta 2023 lähtien arvioitaessa iäkkäiden palvelutarpeita säännöllisissä palveluissa ja asiakasohjauksessa (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista). RAI-välineistö on otettu Suomessa käyttöön kuitenkin jo vuonna 2000, joten joillakin alueilla ja organisaatioilla on sen käytöstä jo yli kahden vuosikymmenen kokemus. Arviointitietojen keruu THL:lle perustuu lakiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. RAI-välineiden sisältöä ylläpitää, kehittää ja sen oikeudet omistaa kansainvälinen tutkija- ja asiantuntijaverkosto interRAI.

Lähde

Iäkkäiden toimintakyky ja palvelutarpeet – RAI-vertailutiedot 2022
Funktion och servicebehov hos äldre – RAI-jämförelsedata 2022
Functioning and service needs of older people – RAI benchmarking data 2022

Tilastoraportti 3/2024, 31.1.2024. THL
Iäkkäiden toimintakyky ja palvelutarpeet – RAI-vertailutiedot. THL.

Lisätietoja

Mari Aaltonen
johtava tutkija
puh: 029 524 8532
sähköposti: mari.s.aaltonen(at)thl.fi

Johanna Edgren
erikoistutkija
puh: 029 524 7317
sähköposti: [email protected]