Ikääntyneet

Aiheeseen liittyvät tilastot

Iäkkäiden toimintakyky ja palvelutarpeet – RAI-vertailutiedot

Iäkkäiden toimintakyky ja palvelutarpeet -tilaston aineistossa ovat mukana kotihoidon ja ympärivuorokautisten asumispalvelujen 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden RAI-arviointitiedot (Resident Assessment Instrument). RAI-järjestelmä on standardoitu toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin välineistö, jonka tiedot kerätään lakisääteisesti THL:n RAI-tietovarantoon. Tietosisältö kattaa muun muassa asiakkaan terveydentilan, toimintakyvyn, voimavarat sekä hoidon, palvelujen ja kuntoutuksen tarpeen ja laadun. RAI-arvioinnit tehdään iäkkäiden säännöllisissä palveluissa vähintään puolivuosittain lakiperusteisesti.

Kotihoito

Kotihoitotilasto sisältää tietoja kotihoidon, kotisairaanhoidon, kotipalvelun ja kotisairaalan toiminnasta Hoitoilmoitusrekisterin tietojen pohjalta. Tilasto sisältää tietoja palvelun tuottajasta, väestön palvelujen käytöstä, kotihoidon asiakkaiden terveysongelmista, asiakkaan/potilaan kotikunnasta ja sukupuolesta, käynneistä ikäryhmittäin, palvelumuodoittain ja yhteystavoittain, käyntisyistä, toimenpiteistä ja jatkohoidosta, lääkityksestä ja rokotuksista.

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut

Tilasto sisältää muun muassa kunnittaisia tietoja ikääntyneiden laitoshoidosta ja asumispalveluista. Tiedot perustuvat sosiaalihuollon hoitoilmoituksiin.

Vanhuspalvelujen tila

Vanhuspalvelujen tila -tilasto sisältää tietoa iäkkäiden ympärivuorokautisen palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon yksiköistä, henkilöstörakenteesta ja -mitoituksesta ja välittömän asiakastyön osuudesta. Tilasto sisältää tietoja kotihoitoa tuottavista yksiköistä, henkilöstörakenteesta, asiakasajan osuudesta ja asiakkaille suunniteltujen palvelutuntien määrän toteutumisesta.