Avohilmon raportit

Avohilmon tiedonkeruuseen liittyivät vuodesta 2020 yksityinen työterveyshuolto ja yksityinen avosairaanhoito. Tästä syystä käyntimäärät ja muut tiedot ovat kasvaneet huomattavasti vuodesta 2020 alkaen. Uusia toimijoita tulee edelleen mukaan ja käyntimäärien ja muiden tietojen määrän kasvu jatkuu myös tulevina vuosina. 
Usein kysyttyä Avohilmon raporteista

Avohilmo-rekisteriin toimitetaan perusterveydenhuollon avohoidon, työterveyshuollon ja kotihoidon tiedot asiakas- ja potilastietojärjestelmistä.

Huhtikuun päivitysten yhteydessä tarkennetaan palvelusektoriluokittelua

Avohilmo-tietokantaraportit päivittyvät 9.-13.4.2024 välisenä aikana. Tietokantaraporttien palvelusektori-luokittelua on tarkennettu. Muutos auttaa paremmin erottelemaan Avohilmo-rekisteriin tulleiden julkisten ja yksityisten palveluntuottajien tietoja. Yksityisen terveydenhuollon tiedot eivät ole kattavia. 
 
Raportit, joiden tietoja on mahdollista tarkastella palvelusektoreittain:

 • Arvojen nimet on muutettu siten, että tietoja voi tarkastella erikseen julkisesta terveydenhuollosta, yksityisestä terveydenhuollosta ja työterveyshuollosta.
 • Aiemmat nimet: julkisen terveydenhuollon avohoito, yksityisen terveydenhuollon avosairaanhoito ja työterveyshuolto.
 • Päivitetyistä palvelusektoritiedoista yksityinen terveydenhuolto sisältää avosairaanhoidon lisäksi nyt myös muiden palvelumuotojen tietoja. 

Yksityinen terveydenhuolto tarkoittaa niiden organisaatioiden lähettämiä tietoja, jotka ovat Sote-organisaatiorekisterin sektoritiedon perusteella yksityistä terveydenhuoltoa, eikä käynneissä ole ostopalvelun tilaajan tunnusta.

Palvelusektoritieto lisätään uutena myös kotihoidon kuukausittain päivittyvälle tietokantaraportille. Kotihoidon tietokantaraportissa on sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon tietoja, joten palvelusektorien nimet ovat julkinen ja yksityinen sektori.

Avohilmon raportit

Toimitetuista tiedoista koostetaan säännöllisesti päivittyviä sähköisiä tietokantaraportteja, joita kutsutaan pikaraporteiksi, tiivisteiksi ja kuutioiksi. Tiivisteet ovat valmiiksi tehtyjä koosteita aihealueen keskeisistä tiedoista. Kuutiot mahdollistavat monipuolisimmat omat valinnat erilaisin rajauksin. ​​​​​​
Tietokantaraporttien käyttöohjeet

Avohilmon pikaraportit

Avohilmon pikaraporteilta saat tietoa perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä, asiakkaista, toimenpiteistä ja akuuteista hengitystieinfektioista. Raporteilta voi esimerkiksi tarkistaa, ovatko tietojärjestelmästä lähetetyt tiedot saapuneet Avohilmo-rekisteriin. Pikaraportit päivittyvät kerran vuorokaudessa.

Pikaraportit

Huomioitavaa pikaraporttien käytössä 

 • Tarkoitettu ennen kaikkea palveluntuottajille, kuten hyvinvointialueille, tietojen siirtymisen seurantaan. 
 • Raporttien lukumäärätiedot päivittyvät Avohilmo-rekisteriin suoraan palveluntuottajien käyttämistä asiakas- ja potilastietojärjestelmistä eli tiedot ovat tarkistamattomia. 
 • Puuttuvia tietoja on kuvattu verkkosivuilla ja tilastojen laatuselosteissa. 

Terveydenhuollon avohoidon käynnit

Raporteilla käyntien tietoja voi tarkastella koko maan lisäksi hyvinvointialueittain ja osassa myös kunnittain. Osassa kuutio- ja tiivisteraporteista tiedot ovat tarkasteltavissa palvelusektoreittain. Palvelusektori-valinnalla tietoja voi tarkastella erikseen julkisen terveydenhuollon avohoidosta, yksityisen terveydenhuollon avosairaanhoidosta tai työterveyshuollosta. 

Tiivisteet ja kuutiot päivittyvät kerran kuukaudessa. Päivitysajankohta näkyy tiivisteiden ja kuutioiden alareunassa.

Tiedot kirjataan hoitoilmoitusoppaan tietosisällön mukaisesti.
Lisätietoa käynneistä tilaston sivuilla
Hoitoilmoitusopas terveydenhuollolle

Tiivisteet

Kuutiot

Huomioitavaa kerran kuukaudessa päivittyvissä raporteissa 

 • Raporttien lukumäärätiedot päivittyvät Avohilmo-rekisteriin palveluntuottajien käyttämistä asiakas- ja potilastietojärjestelmistä. Tietoja päivitetään myös takautuvasti eli julkaistut tiedot voivat muuttua. 
 • Lukumäärätiedot ovat pääosin tarkastamattomia eli niissä ei ole mukana asiantuntijoiden tekemää lukujen tarkastamista. 
 • Tarkastetut tiedot esitetään vuosittain tai puolivuosittain julkaistavissa tilastoraporteissa. Kaikista kuukausittain julkaistavista raporteista ei tehdä tilastoraporttia.  
 • Puuttuviksi jääneitä tietoja kuvataan ja tietojen kattavuutta ja laatua arvioidaan vuosittain tai puolivuosittain julkaistavien tilastoraporttien laatuselosteissa. 

Terveydenhuollon avohoidon diagnoosit ja käyntisyyt

Tietokantaraporteista saat tietoa terveydenhuollon avohoidon diagnooseista ja käyntisyistä. Raporteilla tietoja voi tarkastella koko maan lisäksi hyvinvointialueittain ja osassa myös kunnittain. Tietoja ikäryhmittäin ja sukupuolittain voi tarkastella hyvinvointialuetasoisesti. 

Kuutio- ja tiivisteraporteissa tiedot ovat tarkasteltavissa palvelusektoreittain. Palvelusektori-valinnalla tietoja voi tarkastella erikseen julkisen terveydenhuollon avohoidosta, yksityisen terveydenhuollon avosairaanhoidosta tai työterveyshuollosta. 

Tiedot päivittyvät kerran kuukaudessa. Päivitysajankohta näkyy tiivisteiden ja kuutioiden alareunassa.

Tiedot kirjataan hoitoilmoitusoppaan tietosisällön mukaisesti.
Lisätietoa käyntisyistä tilaston sivuilla
Hoitoilmoitusopas terveydenhuollolle

Tiivisteet

Kuutiot

Huomioitavaa kerran kuukaudessa päivittyvissä raporteissa 

 • Raporttien lukumäärätiedot päivittyvät Avohilmo-rekisteriin palveluntuottajien käyttämistä asiakas- ja potilastietojärjestelmistä. Tietoja päivitetään myös takautuvasti eli julkaistut tiedot voivat muuttua. 
 • Lukumäärätiedot ovat pääosin tarkastamattomia eli niissä ei ole mukana asiantuntijoiden tekemää lukujen tarkastamista. 
 • Tarkastetut tiedot esitetään vuosittain tai puolivuosittain julkaistavissa tilastoraporteissa. Kaikista kuukausittain julkaistavista raporteista ei tehdä tilastoraporttia.  
 • Puuttuviksi jääneitä tietoja kuvataan ja tietojen kattavuutta ja laatua arvioidaan vuosittain tai puolivuosittain julkaistavien tilastoraporttien laatuselosteissa. 

Työterveyshuollon käyntisyyt

Tietokantaraporteista saat tietoa työterveyshuollon diagnooseista ja käyntisyistä. Raportit eivät sisällä perusterveydenhuollon avohoidon tietoja. 

Tiedot päivittyvät kerran kuukaudessa. Päivitysajankohta näkyy tiivisteiden ja kuutioiden alareunassa.

Tiedot kirjataan hoitoilmoitusoppaan tietosisällön mukaisesti.
Lisätietoa käyntisyistä tilaston sivuilla
Hoitoilmoitusopas terveydenhuollolle

Tiivisteet

Kuutiot

Huomioitavaa kerran kuukaudessa päivittyvissä raporteissa 

 • Raporttien lukumäärätiedot päivittyvät Avohilmo-rekisteriin palveluntuottajien käyttämistä asiakas- ja potilastietojärjestelmistä. Tietoja päivitetään myös takautuvasti eli julkaistut tiedot voivat muuttua. 
 • Lukumäärätiedot ovat pääosin tarkastamattomia eli niissä ei ole mukana asiantuntijoiden tekemää lukujen tarkastamista. 
 • Tarkastetut tiedot esitetään vuosittain tai puolivuosittain julkaistavissa tilastoraporteissa. Kaikista kuukausittain julkaistavista raporteista ei tehdä tilastoraporttia.  
 • Puuttuviksi jääneitä tietoja kuvataan ja tietojen kattavuutta ja laatua arvioidaan vuosittain tai puolivuosittain julkaistavien tilastoraporttien laatuselosteissa.

Perusterveydenhuollon avohoidon ja työterveyshuollon toimenpiteet

Tietokantaraporteista saat tietoa perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon toimenpiteistä. 

Tiedot päivittyvät kerran kuukaudessa. Päivitysajankohta näkyy tiivisteiden ja kuutioiden alareunassa.

Tiedot kirjataan käyttäen THL-Toimenpideluokitusta. Aiemmin käytössä olleet SPAT-toimenpidekoodit on sisällytetty osaksi THL-Toimenpideluokitusta. SPAT-toimenpidekoodeja käytetään edelleen joissain potilastietojärjestelmissä, mutta niistä toivotaan luovuttavan, sillä luokitusta ei ole päivitetty vuoden 2018 jälkeen. Jatkohoidon kirjaamisessa SPAT-koodeja käytetään jatkossakin.
THL-toimenpideluokitus (Koodistopalvelu)
Hoitoilmoitusopas terveydenhuollolle

Tiivisteet

Kuutiot

Huomioitavaa kerran kuukaudessa päivittyvissä raporteissa 

 • Raporttien lukumäärätiedot päivittyvät Avohilmo-rekisteriin palveluntuottajien käyttämistä asiakas- ja potilastietojärjestelmistä. Tietoja päivitetään myös takautuvasti eli julkaistut tiedot voivat muuttua. 
 • Lukumäärätiedot ovat pääosin tarkastamattomia eli niissä ei ole mukana asiantuntijoiden tekemää lukujen tarkastamista. 
 • Tarkastetut tiedot esitetään vuosittain tai puolivuosittain julkaistavissa tilastoraporteissa. Kaikista kuukausittain julkaistavista raporteista ei tehdä tilastoraporttia.  
 • Puuttuviksi jääneitä tietoja kuvataan ja tietojen kattavuutta ja laatua arvioidaan vuosittain tai puolivuosittain julkaistavien tilastoraporttien laatuselosteissa. 

Terveydenhuollon avohoidon jatkohoito

Jatkohoidon tietoja voi tietokantaraporteilla tarkastella palveluntuottajittain tai alueittain, vuosittain, palvelumuodoittain, yhteystavoittain, ammateittain, sukupuolittain ja palvelusektoreittain. 

Palvelusektoreittain tarkastelu tarkoittaa sitä, että tiedot ovat saatavissa erikseen julkisen terveydenhuollon avohoidosta, yksityisen terveydenhuollon avosairaanhoidosta ja työterveyshuollosta. 

Ikäluokittainen tarkastelu on mahdollista hyvinvointialueittaisessa raportissa. 

Tiedot päivittyvät kerran kuukaudessa. Päivitysajankohta näkyy tiivisteiden ja kuutioiden alareunassa.

Perusterveydenhuollon jatkohoitotiedot kirjataan PTHAVO - Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus (SPAT) -luokituksen mukaisesti. Luokitusta käytetään kuvaamaan perusterveydenhuollon avohoidon jatkohoidon järjestämistä. Käytettävät koodit on kuvattu Koodistopalvelussa ja Hoitoilmoitusoppaan liitteessä 4.
PTHAVO - Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus SPAT (Koodistopalvelu)
Hoitoilmoitusopas terveydenhuollolle 

Tiivisteet

Kuutiot

Huomioitavaa kerran kuukaudessa päivittyvissä raporteissa 

 • Raporttien lukumäärätiedot päivittyvät Avohilmo-rekisteriin palveluntuottajien käyttämistä asiakas- ja potilastietojärjestelmistä. Tietoja päivitetään myös takautuvasti eli julkaistut tiedot voivat muuttua. 
 • Lukumäärätiedot ovat pääosin tarkastamattomia eli niissä ei ole mukana asiantuntijoiden tekemää lukujen tarkastamista. 
 • Tarkastetut tiedot esitetään vuosittain tai puolivuosittain julkaistavissa tilastoraporteissa. Kaikista kuukausittain julkaistavista raporteista ei tehdä tilastoraporttia.  
 • Puuttuviksi jääneitä tietoja kuvataan ja tietojen kattavuutta ja laatua arvioidaan vuosittain tai puolivuosittain julkaistavien tilastoraporttien laatuselosteissa. 

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa ja perusterveydenhuollon suun terveydenhuollossa

Tietokantaraporteista saat tietoa hoitoonpääsystä perusterveydenhuoltoon ja perusterveydenhuollon suun terveydenhuoltoon.
Lisätietoa perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn sivuilla
Hoitoilmoitusopas terveydenhuollolle

Tiedot päivittyvät kerran kuukaudessa. Päivitysajankohta näkyy tiivisteiden ja kuutioiden alareunassa.

Perusterveydenhuollon avohoito

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsytietojen kattavuus

Hoitoonpääsy perusterveydenhuoltoon 14 vuorokauden kuluessa

Tiivisteet

Kuutio

Perusterveydenhuollon lääkärin jatkohoito seitsemän vuorokauden kuluessa

Tiiviste 

Kuutio 

Hoitoonpääsy perusterveydenhuoltoon kolmen kuukauden kuluessa

Tiiviste

Kuutio

Perusterveydenhuollon suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon hoitoonpääsytietojen kattavuus

Hoitoonpääsyn enimmäisajan toteutuminen suun terveydenhuollossa

Tiivisteet

Kuutio

Hammaslääkärin jatkohoitoon pääsyn toteutuminen

Tiivisteet

Kuutiot

Erikoishammaslääkärin hoitoonpääsyn toteutuminen kolmen kuukauden kuluessa

Tiiviste 

Kuutio

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsytietojen laaturaportit

Raportit hoitoonpääsytietojen laadusta ja kattavuudesta. Tiedot päivittyvät kerran kuukaudessa. Päivitysajankohta näkyy tiivisteiden ja kuutioiden alareunassa.

Huomioitavaa kerran kuukaudessa päivittyvissä raporteissa 

 • Raporttien lukumäärätiedot päivittyvät Avohilmo-rekisteriin palveluntuottajien käyttämistä asiakas- ja potilastietojärjestelmistä. Tietoja päivitetään myös takautuvasti eli julkaistut tiedot voivat muuttua. 
 • Lukumäärätiedot ovat pääosin tarkastamattomia eli niissä ei ole mukana asiantuntijoiden tekemää lukujen tarkastamista. 
 • Tarkastetut tiedot esitetään vuosittain tai puolivuosittain julkaistavissa tilastoraporteissa. Kaikista kuukausittain julkaistavista raporteista ei tehdä tilastoraporttia.  
 • Puuttuviksi jääneitä tietoja kuvataan ja tietojen kattavuutta ja laatua arvioidaan vuosittain tai puolivuosittain julkaistavien tilastoraporttien laatuselosteissa. 

Kotihoito

Kotihoidon tietokantaraporteista saat tietoa kotihoidon asiakkaista ja käynneistä.

 • Käyntitietojen tiivisteet ja kuutiot päivittyvät kerran kuukaudessa. Päivitysajankohta näkyy tiivisteiden ja kuutioiden alareunassa.
 • Asiakastietojen tiivisteet ja kuutiot päivittyvät kerran vuodessa. 

Tiedot kirjataan terveydenhuollon hoitoilmoitusoppaan tietosisällön mukaisesti.
Lisätietoa kotihoidosta tilaston sivuilla
Hoitoilmoitusopas terveydenhuollolle

Tiivisteet

Kuutiot

Huomioitavaa kerran kuukaudessa päivittyvissä raporteissa 

 • Raporttien lukumäärätiedot päivittyvät Avohilmo-rekisteriin palveluntuottajien käyttämistä asiakas- ja potilastietojärjestelmistä. Tietoja päivitetään myös takautuvasti eli julkaistut tiedot voivat muuttua. 
 • Lukumäärätiedot ovat pääosin tarkastamattomia eli niissä ei ole mukana asiantuntijoiden tekemää lukujen tarkastamista. 
 • Tarkastetut tiedot esitetään vuosittain tai puolivuosittain julkaistavissa tilastoraporteissa. Kaikista kuukausittain julkaistavista raporteista ei tehdä tilastoraporttia.  
 • Puuttuviksi jääneitä tietoja kuvataan ja tietojen kattavuutta ja laatua arvioidaan vuosittain tai puolivuosittain julkaistavien tilastoraporttien laatuselosteissa. 

Neuvola-asetuksen tiedot

Neuvola-asetuksen toimeenpanon toteutumisen tiedot julkaistaan tiivisteinä. Tietokantaraportit päivittyvät kerran vuodessa.

Ohje neuvola-asetuksen (VNA 338/2011) seurantaraporttien tarkistamiseen Avohilmo-aineistosta (pdf 149 kt)
Lisätietoa neuvola-asetuksen mukaisista tiedoista tilaston sivuilla
Hoitoilmoitusopas terveydenhuollolle

Tiivisteet

Raporttien kehittämistarpeet ja kysymykset

Ensisijaisesti kirjaamiseen liittyvät kysymykset osoitetaan oman organisaation kirjaamisen koordinaattorille tai vastuuhenkilöille.

Yhteystiedot hoitoilmoitukseen liittyen

 • Avohilmo (perusterveydenhuollon avohoito, työterveyshuolto ja kotihoito): avohilmo(at)thl.fi
 • Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuollon vuodeosastot: terveyshilmo(at)thl.fi
 • Sosiaalihuollon asumis- ja laitospalvelut: sosiaalihilmo(at)thl.fi 

Yhteystiedot muuhun kirjaamiseen

sotetiedonhallinta(at)thl.fi

Ajankohtaista

Havaitut tietopuutteet

 • Potilastietojärjestelmän vaihdoksesta johtuen seuraavien alueiden tiedoissa on pidempiaikaisia puutteita: Helsinki, Vantaa, Kerava ja Kauniainen.
 • Ajankohtaiset tietopuutteet päivitetään säännöllisesti verkkosivuille.
  Puuttuvat käyntitiedot palveluntuottajittain
 • Puuttuviksi jääneitä tietoja kuvataan ja tietojen kattavuutta ja laatua arvioidaan vuosittain tai puolivuosittain julkaistavien tilastoraporttien laatuselosteissa. 
  Laatuselosteet
 • Vanhat tilastoraportit laatuselosteineen löydät Julkarista.
  Julkaisuarkisto (Julkari)

Muualla verkossa