Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2023

Sosiaalihuollon ympärivuorokautisten laitos- ja asumispalvelujen piirissä oli lähes 110 000 asiakasta vuonna 2023

Vuoden 2023 lopussa sosiaalihuollon iäkkäiden, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautisissa palveluissa oli yhteensä noin 65 000 ja ei-ympärivuorokautisissa palveluissa noin 12 000 asiakasta. Iäkkäiden laitos- ja asumispalvelujen asiakasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta (Kuvio 1). Koko vuoden aikana ympärivuorokautisten palvelujen piirissä oli kaikkiaan noin 110 000 henkilöä. Koko vuoden asiakasmäärä nousi hieman edellisestä vuodesta (1,2 %). Päihdehuollon laitospalvelussa oli vuoden 2023 aikana yhteensä 6 200 asiakasta. Asiakasmäärä nousi edellisestä vuodesta 17 prosenttia.

Lyhytaikaisten (enintään 90 vuorokautta) hoitojaksojen lukumäärä kasvoi vuonna 2023 merkittävästi päihdehuollon laitospalvelussa. Mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautisessa palveluasumisessa lyhytaikaisista hoitojaksoista yli puolet oli yli viikon mittaisia. Muiden palvelujen osalta lyhyet hoitojaksot olivat tyypillisesti enintään viikon mittaisia. Kehitysvammaisten ympärivuorokautisessa palveluasumisessa enintään viikon mittaisia hoitojaksoja oli 94 prosenttia kaikista lyhytaikaisista hoitojaksoista.

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelujen asiakkaista suhteessa eniten terveyspalvelujen käyttöä sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon osalta oli päihdehuollon laitoshoidon asiakkailla. Käyntejä perusterveydenhuollossa lääkärin vastaanotolla oli suhteessa vähiten ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkailla. Erikoissairaanhoidon käyttö oli suhteessa vähäisintä kehitysvammaisten yhteisöllisen ja tuetun asumisen asiakkailla. Perusterveydenhuollossa käynnit lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotolla olivat lähes kaikkien palvelujen asiakkailla selvästi etävastaanottoja yleisempiä.

Helsingin vuoden 2023 tiedoista puuttuvat suurelta osin päättyneiden hoitojaksojen ilmoitukset, joita käytetään raportoitaessa ympärivuorokautisten laitos- ja asumispalvelujen koko vuoden asiakasmääriä ja hoitopäivien lukumäärää vuoden aikana. Vantaan osalta puuttuvat sekä päättyneiden että 31.12. asiakaslaskennan tiedot. Vuodenvaihteen asiakaslaskennan perusteella raportoidaan eri palvelujen asiakasmäärät vuoden lopussa. Edellisen kerran Helsingin tiedot on saatu kokonaan vuodelta 2020 ja Vantaan tiedot vuoden 2018 osalta.

Lataa koko tilastoraportti

Vuodesta 2014 lähtien iäkkäiden laitospalvelun ja terveyskeskusten pitkäaikaishoidon asiakasmäärä on vähentynyt. Vuodesta 2023 lähtien tavallinen palveluasuminen on korvautunut yhteisöllisellä asumisella.
Iäkkäiden laitos- ja asumispalvelujen asiakkaat yhteensä vuosien 2014–2023 lopussa

Taulukot

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Tilastoraportti sosiaalihuollon laitos- ja asumispalveluista sisältää tietoa sosiaalihuollon laitoshoidosta ja ympärivuorokautisesta sekä ei-ympärivuorokautisesta asumispalvelusta, laitosten toiminnasta ja niiden asiakkaista.

Raportin tilastoaineisto on kerätty kunnallisista ja yksityisistä vanhainkodeista, vanhusten ympärivuorokautisesta palveluasumisesta, kehitysvammaisten laitoshoidosta ja autetusta asumisesta, vaikeavammaisten ja psykiatrian ympärivuorokautisesta palveluasumisesta, päihdehuollon katkaisuhoidosta ja kuntoutuslaitoksista sekä ei-ympärivuorokautisesta palveluasumisesta. Tilastoinnin piiriin eivät kuulu päihdehuollon asumispalveluyksiköt, eikä lastensuojelulaitokset.

Tietoja on kerätty vuodesta 1995 lähtien. Tiedot esitetään palvelualojen mukaan kunnittain ja maakunnittain. Tietoja esitetään myös ikäryhmittäin ja palveluntuottajatyypeittäin.

Tilastoraportit ovat verkossa vuodesta 1999 lähtien.

Tilastot julkaistaan vuosittain toukokuussa.

Lähde

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2023
Anstaltsvård och boendeservice inom socialvården 2023
Institutional Care and Housing Services in Social Welfare 2023

Tilastoraportti 15/2024, 15.05.2024.
Suomen virallinen tilasto, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut. THL. SVT-logo

Lisätietoja

Lasse Mielikäinen
puh. 029 524 7011

Raija Kuronen
puh. 029 524 7477

sähköposti: [email protected]