Julkaisut

Hankkeen julkaisut

Digiturvataitoja lapsille (Julkari)

THL Työpaperi 2/2024: Psykososiaaliset menetelmät lasten traumaattisten kokemusten käsittelyyn : kokemuksia Barnahus-hankkeessa pilotoiduista ja jalkautetuista työmenetelmistä (Julkari)

Lasta-seula-malli lapsiin kohdistuvan väkivallan rikosepäilyjen selvittämisen välineenä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja)

POLICY BRIEF 2023:39: Lapsirikosasioiden moniammatillinen esikäsittely huomioitava lainsäädännössä (tietokayttoon.fi)

Miten kohdata 12–19-vuotias nuori, jonka epäillään kokeneen seksuaaliväkivaltaa? – Tietopaketti ammattilaiselle (barnahus.fi)

THL Työpaperi 19/2023: Nuoret seksuaalirikoksen kokijana : Alle 20-vuotiaiden seksuaaliväkivaltaa kokeneiden nuorten psykososiaalinen tuki ja sen kehittäminen (Julkari).

THL Ohjaus 8/2023: Lasten ja nuorten oikeuspsykologian ja -psykiatrian yksiköiden toiminta ja toiminnan periaatteet Suomessa (Julkari).

THL Työpaperi 4/2023: Selvitys koira-avusteisen työskentelyn mahdollisuuksista lasten oikeuspsykologisissa haastatteluissa ja psykososiaalisen tuen kontekstissa (Julkari).

Yhteistyöhankkeessa Euroopan neuvoston kanssa tuotettu laaja lainsäädäntöselvitys liittyen Barnahus- ja LASTA-työhön sekä erityisesti monialaiseen tiedonvaihtoon:
Lapsiin kohdistuviin hyväksikäyttöepäilyihin puuttuminen - Selvitys Suomen lainsäädännöstä (coe.int)
Legal review analysis of Finnish legislation concerning child sexual exploitation and abuse cases (coe.int)

THL Työpaperi 45/2022: Lastensuojelun sosiaalityö ja lapsiin kohdistuva väkivalta : Pilottikoulutuksen kokemuksia ja osaamistarpeiden analyysi tutkimustiedon valossa (Julkari).

THL Työpaperi 19/2022: Suunnitelma lapsen edunvalvonnan kehittämisestä valtakunnallisesti rikosasioissa ja lastensuojeluasioissa (Julkari).

THL Ohjaus 8/2022: Sanoilla on merkitystä : Termikäsikirja lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan sanoittamiseen (Julkari). Kirjoitettu yhdessä Koordinaatin kanssa. Saatavilla myös ruotsiksi Julkari-sivulta.

THL Tutkimuksesta tiiviisti 28/2022: Uskalla nähdä – lapsiin kohdistuvan henkisen väkivallan tunnistamisen ja puuttumisen haasteet ammattilaisten silmin (Julkari). Kirjoitettu yhdessä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa osana Uskalla nähdä! -kampanjaa (lskl.fi)

Käsikirja lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkintaan (poliisi.fi)

THL Raportti 17/2020: Miten toteutuu väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen tuki? – Tuki ja hoitomuodot sekä potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijöiden ehkäisevä kuntoutus (Julkari)

THL 2020: Vanhempana Suomessa: Ulkomaalaistaustaisille suunnatun psykoedukatiivisen pilottiryhmän käsikirja (Julkari). Saatavilla myös ruotsiksi Julkari-sivulta.

Päätösten tueksi 3/2020: Lapsiin kohdistuvien rikosten tutkintaa nopeutettava (Julkari)

Tieteelliset julkaisut

Nikkola, Eeva; Joki-Erkkilä, Minna & Laajasalo, Taina (2022) Mitä teen, kun epäilen lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa? Duodecim 138(20):1789-95.

Zumbach J, Brubacher S, Davis F, de Ruiter C, Ireland J, McNamara K, October M, Saini M, Volbert R and Laajasalo T (2022). International perspective on guidelines and policies for child custody and child maltreatment risk evaluations: A preliminary comparative analysis across selected countries in Europe and North America. Frontiers in Psychology. 

Juusola, Aino & Korkman, Julia (2022) Oikeutta omalla kielellä? Kartoitus tulkkauksen laadusta ja kehitystarpeista lapsirikostutkinnassa. Psykologia-lehti 3/2022.

Laajasalo, Taina; Ellonen, Noora; Horselenberg, Robert; Izura, Cristina; Wager, Nadia (2022). Child Sexual Abuse: Empirical Research on Understanding and Helping Victims and Offenders. Frontiers in Psychology.

Leppäkoski, T., Laajasalo, T., Mäkelä, J., Rajala, R., & Paavilainen, E. (2021). Askeleita kohti lapsiin kohdistuvan väkivallan riskiarvioinnin työkalua – kartoittava katsaus lapsiin kohdistuvan väkivallan riskitekijöistä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 58(4).

Laajasalo, T. & Peltonen, K. (2021). Lapseen kohdistuva väkivalta. Keskiössä lasten traumaperäisten oireiden ehkäisy ja hoito. Kasvun tuki 1/2021.

Saini, M. Laajasalo, T., Platt, S. (2020). Gatekeeping by Allegations: An Examination of Verified, Unfounded, and Fabricated Allegations of Child Maltreatment Within the Context of Resist and Refusal Dynamics. Family Court Review 58(2):417-431.

Muut

Laajasalo, T. (2022). Lapsi myrskyn keskellä  – vaikeiden huoltoriitojen dynamiikka, väkivalta, väkivaltaepäilyt ja vieraannuttaminen. Vaativan erotyön käsikirja. Toim. Vaitomaa, J. Muukkonen, T., Rautio, S. Ensi- ja Turvakotien liitto 2022. (pdf 1,34 Mt)

Blogit, tiedotteet ja uutiset

30.5.2024 Blogi: Traumakokemusten tunnistaminen raskaus-, synnytys- ja vauva-ajan palveluissa vähentää ylisukupolvisia riskejä (thl.fi)

25.3.2024 Blogi: Tekoälyllä tuotetun lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin määrä räjähdysmäisessä kasvussa (thl.fi)

7.12.2023 Blogi: Lapsi ei pääse väkivallasta omin keinoin eroon (thl.fi) 

3.10.2023 Blogi: Lapset kokevat Suomessa enemmän henkistä väkivaltaa kuin Ruotsissa (thl.fi)

28.9.2023 Uutinen: THL julkaisi ohjeita lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ja pahoinpitelyepäilyiden selvittämiseksi (thl.fi)

18.11.2022 Blogi: Lapsiin kohdistuvan väkivallan tunnistamiseen ja puuttumiseen tulee olla osaamista sote-palvelujen kaikilla tasoilla (thl.fi)

8.9.2022 Uutinen: Uusi verkkosivusto tarjoaa ammattilaiselle tukea, työkaluja ja tietoa lapsiin kohdistuvasta väkivallasta (thl.fi)

30.5.2022: Sanoilla on merkitystä -termikäsikirja sanoittaa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa (koordinaatti.fi)

9.5.2022: Ammattiryhmien välillä on eroja lapsiin kohdistuvan henkisen väkivallan tunnistamisessa – ilmiöön puuttuminen vaikeaa (thl.fi)

26.4.2022: THL har publicerat en svenskspråkig webbskola som ökar kunskapen hos yrkesutbildade personer om olika former av våld mot barn (thl.fi)

14.3.2022 Blogi: Seksuaaliväkivaltaa kokeneen nuoren auttamiseen tarvitaan uskallusta kohdata ja toimiva verkosto (thl.fi)

27.1.2022 Uutinen: Uusi käsikirja lapsirikostutkintaan kokoaa hyvät käytännöt yksiin kansiin (poliisi.fi)

13.1.2022 Blogi: Lasten kokema henkinen väkivalta on yllättävän yleistä – ammattilaisilla on iso rooli lasten auttamisessa (thl.fi)

10.8.2021 Blogi: Eihän se edes koskaan oikeasti tavannut sitä! – Verkkovälitteisten seksuaalirikosten vaikutukset lapsiin ja nuoriin ovat yhä puutteellisesti tiedostettuja eri aloilla (thl.fi)

17.5.2021 Blogi: Seksuaaliväkivaltaa kokenut tarvitsee apua (thl.fi)

6.5.2021 Blogi: Väkivaltaa kokeneiden lasten ja nuorten osallisuus on turvattava (thl.fi)

4.5.2021 Blogi: Onko tässä mitään järkeä? NoMAD-kysely johdolle näyttöön perustuvien menetelmien juurruttamiseksi työyhteisöissä (thl.fi)

13.4.2021 Uutinen: THL:n uusi verkkokoulu lisää ammattilaisten tietoutta lapsiin kohdistuvan väkivallan eri muodoista (thl.fi)

16.3.2021 Uutinen: Ei enää hiljaisuutta! Kaltoinkohdeltujen ja väkivaltaa kokeneiden lasten ääni on kuultava (Lastensuojelun keskusliitto)

5.3.2021 Uutinen: Vanhempana Suomessa — ulkomaalaistaustaisille vanhemmille suunnattu pilottiryhmä pyrkii lisäämään luottamusta viranomaisiin (thl.fi)

8.10.2020 Blogi: Seksuaaliväkivalta haavoittaa nuoren mieltä yhtä pahoin kuin pienemmänkin lapsen (thl.fi)

12.6.2020 Blogi: Barnahus-hankkeessa rakennetaan mutkattomia palvelupolkuja väkivaltaa kokeneille lapsille (thl.fi)

TF-KKT materiaali

Tilaa tästä maksuttomasti sähköinen versio suomennetusta kirjasta Lasten ja nuorten trauman ja traumaattisen surun hoito (Webropol)

Jos olet käynyt tai käyt parhaillaan TF-KKT koulutusta, voit tilata maksuttomasti myös sähköisen version ja/tai kaksi painokappaletta:

Hankesuunnitelma

Barnahus-hankesuunnitelma vuosille 2024-2025 (pdf 555 kt)

Barnahus-hankesuunnitelma vuosille 2022-2023 (pdf 460 kt)

Barnahus-hankesuunnitelma vuosille 2019-2021 (pdf 2 Mt)