Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeet

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen näkyy monipuolisesti kaikkien hyvinvointialueiden Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman sisällöissä. Hyvinvointialueet ovat valinneet sisällöt ja painopisteet omien alueellisten tarpeidensa mukaan. 

Valtionavustuksen ehtona oli, että kaikki hyvinvointialueet laajentavat psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa kaikille ikäryhmille yhteistyössä yliopistollisen sairaalan kanssa. Yliopistolliset sairaalat saivat koordinointitehtäviin erillisen valtionavustuksen, jolla tuetaan keskittämisasetuksen (2017) mukaisia tehtäviä ja yhteiskehittämistä hyvinvointialueiden kanssa.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämissisällöt 

Kukin hyvinvointialue on määritellyt mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisen sisältöjä omista tarpeistaan lähtien. Suunnitelmissa esiin tuotuja teemoja ovat

 • monialaisten tiimimallien kehittäminen
 • digitaaliset palvelut
 • konsultaatiokäytännöt
 • osaamisen vahvistaminen
 • hoidon saatavuus ja matalan kynnyksen palvelut
 • hoitoprosessit ja palveluketjut
 • perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö
 • eri-ikäisten huomioiminen mielenterveys- ja päihdepalveluissa
 • asiakaspalaute ja osallisuus.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) kehittämissisällöt 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) alkoi hallituskaudella 2016–2019. Sitä jatketaan nykyisen hallitusohjelman mukaisesti vuosina 2020–2023. 
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Ohjelmassa kehitetään seuraavia kokonaisuuksia:

 • perhekeskukset ja lasten, nuorten ja perheiden varhainen tuki arjessa
 • lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • lastensuojelun monialaisuus.

LAPE-rahoituksella on vahvistettu ammattilaisten osaamista näyttöön perustuvin menetelmin erityisesti lasten käytöshäiriöiden ehkäisyssä ja varhaisessa tuessa. 

Koulutuksia on järjestetty vuodesta 2017 alkaen muun muassa seuraaviin menetelmiin (linkit johtavat sivustolle kasvuntuki.fi):

Lisäksi on edistetty Voimaperheet-toimintamallin käyttöä vanhemmuustaitojen vahvistamisessa.  
Voimaperheet

Psykososiaaliset interventiot 

Osana sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa edistetään vaikuttavien psykososiaalisten interventioiden käyttöönottoa. Vuosina 2020-2021 rahoitus kohdennettiin erityisesti nuorten auttamiseksi tarkoitettujen interventioiden koulutukseen. Vuoden 2023 loppuun mennessä psykososiaaliset interventiot otetaan käyttöön kaikilla alueilla kaikkiin ikäryhmiin. 

Psykososiaalisten interventioiden käyttöönoton tavoitteena perustasolla on siirtää hoitojen painopistettä psykiatrisista erityispalveluista perustason toiminnaksi. Samalla halutaan parantaa vaikuttavien hoitojen yhdenvertaista saatavuutta. 

Tarkoituksena on 

 • kouluttaa ammattilaisia yleisimpien häiriöiden vaikuttaviin interventioihin 
 • varmistaa menetelmäohjausta 
 • juurruttaa ja ylläpitää osaamista.

Käyttöönoton tukeminen toimijoiden yhteistyönä hyvinvointialueilla sisältää seuraavat tavoitteet: 

 • rakennetaan kattavat hoito- ja palveluketjut 
 • luodaan sujuva perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen yhteistyörakenne
 • varmistetaan vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien tarjonta
 • toteutetaan interventioiden oikea-aikainen ja oikein kohdennettu saatavuus perusterveydenhuollossa 
 • huomioidaan asiakkaiden, alueiden ja toimintaympäristön erityistarpeet palvelujen järjestämisessä.

Keskittämisasetus velvoittaa yliopistoklinikoita tukemaan hyvinvointialueita vaikuttavien hoitojen tarjoamisessa. Klinikoiden pysyvää tehtävää on tuettu vuosille 2022-2023 myönnetyllä valtionavustuksella. Kukin yliopistoklinikka tukee omien hyvinvointialueidensa vaikuttavien hoitojen käyttöönottoa yhteiskehittämisen menetelmin.

Terapiat etulinjaan

Helsingin ja Uudenmaan yliopistoklinikan Terapiat etulinjaan-hanke on lisäksi saanut koordinaatiohankerahoituksen muun muassa palveluohjauksen parantamiseen ja sähköisen koulutusalustan käyttämiseen koulutusten järjestämisessä. 
Terapiat etulinjaan