Julkaisut

Julkaisuluettelo sisältää Kouluterveyskyselyn aineistoista tehdyt tutkimusraportit, tieteellisissä julkaisusarjoissa tai oppikirjoissa julkaistut artikkelit, opinnäytteet ja muut julkaisut, jotka eivät kuulu perusraportointiin.

Julkaisuvuosi

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
1999 | 1998 | 1996

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 • Falah Hassani K: Changes in Sexual Behavior and Hormonal Contraceptives Use Among Finnish Adolescents (Dissertation). Tampere: Tampere University Press, 2010. (Acta Universitatis Tamperensis 1536)
 • Kalalahti M: Perhetaustan ja sukupuolen yhteys koulunkäyntiin (Koulutussosiologian ja -politiikan pro gradu -tutkielma). Helsinki: Helsingin yliopisto, 2010.
 • Luopa P, Lommi A, Kinnunen T, Jokela J: Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000-luvulla. Kouluterveyskysely 2000-2009. Raportti 20/2010. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010.
 • Rauhala E-M: Koulun tupakointikäytäntöjen yhteys nuorten tupakointiin (Kansanterveystieteen pro gradu -tutkielma). Tampere: Tampereen yliopisto, 2010.
 • Rimpelä M, Luopa P: Kouluterveyskysely. Teoksessa: Rimpelä M, Fröjd S, Peltonen H (toim.): Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perusopetuksessa 2009. Koulutuksen seurantaraportit 2010:1. Helsinki: Opetushallitus & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010, 77-81.
 • Rimpelä M, Saaristo V: Yläkoulujen väliset erot oppilaiden sosioekonomisessa taustassa, koulukokemuksissa, terveydessä ja terveystottumuksissa. Teoksessa: Rimpelä M, Bernelius V (toim.): Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla. MetrOP-tutkimus 2010-2013. Mitä tiedettiin tutkimuksen käynnistyessä keväällä 2010? Geotieteiden ja maantieteen laitoksen julkaisuja B. Helsinki: Helsingin yliopisto & Tampereen yliopisto, 2010, 55-63.

2009

2008

2007

 • Borodulin K, Helakorpi S, Sulander T, Puusniekka R, Prättälä R: Liikunta. Teoksessa: Palosuo H, Koskinen S, Lahelma E, Prättälä R, Martelin T, Ostamo, A, Keskimäki I, Sihto M, Takala K, Hyvönen E, Linnanmäki E (toim.): Terveyden eriarvoisuus Suomessa. Sosioekonomisten terveyserojen muutokset 1980-2005 (pdf 1,04 Mt). Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:23. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2007, 159-163. 
 • Kalalahti M: Opiskeluympäristöstä koulumyönteisyyttä? Kasvatus 2007;38(5):417-431.
 • Luopa P, Pietikäinen M, Jokela J: Päihteet, kieli, sallivuus. Nuorten päihteiden käyttö ja sen riskitekijät Kauniaisissa vuonna 2006 (pdf 776 kt). Kauniainen: Kauniaisten kaupunki & Stakes, 2007.
 • Raulio S: Kouluterveyskysely 2006. Kouluruoan syömättä jättäminen yhteydessä nuorten elintapoihin ja kouluviihtyvyyteen. Ravitsemuskatsaus (2007): 2, 16-17.
 • Raulio S, Pietikäinen M, Prättälä R: Suomalaisnuorten kouluaikainen ateriointi, Ruokapalveluiden seurantaraportti 2. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 26/2007. Helsinki: Kansanterveyslaitos, 2007.
 • Roos E, Ovaskainen M-L, Raulio S, Pietikäinen M, Sulander T, Prättälä R: Ruokatottumukset. Teoksessa: Palosuo H, Koskinen S, Lahelma E, Prättälä R, Martelin T, Ostamo, A, Keskimäki I, Sihto M, Takala K, Hyvönen E, Linnanmäki E (toim.): Terveyden eriarvoisuus Suomessa. Sosioekonomisten terveyserojen muutokset 1980-2005 (pdf 1,04 Mt). Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:23. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2007, 149-158.

2006

2005

2004

 • Karvonen S, Rahkonen O: Hyvinvointi eriytyy alueellisesti - kasvavatko nuorten terveyden erot? Teoksessa: Paju P. (toim.): Samaan aikaan toisaalla... Nuoret, alueellisuus ja hyvinvointi. Vammala: Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisoasiain neuvottelukunta & Stakes, 2004, 76-83.
 • Kosunen E: Seksuaalikäyttäytymisen muutokset. Teoksessa: Kosunen E. & Ritamo M (toim.): Näkökulmia nuorten terveyteen. Raportteja 282. Helsinki: Stakes, 2004, 46-59.
 • Kuusela J: Raportti Helsingin oppimistulosten arviointien ja kouluterveyskyselyjen yhdistämisestä (pdf 499 kt). Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A3:2004. Helsinki: Helsingin kaupungin opetusvirasto, 2004.
 • Luopa P, Räsänen M, Jokela J: Missä mennään? Helsinkiläisnuorten päihdekäyttäytymisen suuntia 1996-2004. Helsinki: Helsingin kaupunki & Stakes, 2004.
 • Rimpelä A, Raunio S: The effectiveness of tobacco sales ban to minors: the case of Finland. Tobacco control 2004;13:167-174.
 • Roos E, Karvonen, S, Rahkonen O: Lifestyles, social background and eating patterns of 15-year-old boys and girls in Finland. Journal of youth studies 2004;7(3):331-349.
 • Virtema P: Koulukiusaamisen vaikutus masennukseen koulutasolla 8.- ja 9.-luokkalaisilla (Tilastotieteen pro gradu -tutkielma). Tampere: Tampereen yliopisto, 2004.

2003

 • Juopperi K, Remes J, Juhani H: Paleltumavammojen esiintyvyys ja niiden syntyyn vaikuttavat riskitekijät nuorilla. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2003;40:74-180.
 • Kalalahti M: Pedagogista eetosta mittaamassa : tutkimus helsinkiläisnuorten alueellisista eroista koulutusyhteiskuntaan kiinnittymisessä (Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma). Helsinki: Helsingin yliopisto, 2003.
 • Kaltiala-Heino R, Kosunen E, Rimpelä M: Pubertal timing, sexual behaviour and self-reported depression in middle adolescence. Journal of adolescence 2003;26:531-545.
 • Kaltiala-Heino R, Marttunen M, Rantanen P, Rimpelä M: Early puberty is associated with mental health problems in middle adolescence. social science & medicine 2003;57(6):1055-1064.
 • Kaltiala-Heino R, Poutanen P, Kilkku N, Rimpelä, M: Runsaiden koulupoissaolojen yhteys mielenterveysongelmiin yläasteikäisillä nuorilla. Suomen Lääkärilehti 2003;58(14):1677-1683.
 • Kaltiala-Heino R, Rissanen A, Rantanen P, Rimpelä M: Bulimia and impulsive behaviours in middle adolescence. Psychotherapy and psychosomatics 2003;72:26-33.
 • Karvonen S, Rimpelä M, Luopa P: Kuntien väliset erot lasten ja nuorten terveydessä ja hyvinvoinnissa. Tutkimuksia 131. Helsinki: Stakes, 2003.
 • Korander T, Vanhala A: Arviointitutkimus nuorten humalajuomisen ehkäisystä ja rikosten tilannetorjunnan rajallisuudesta Oikeus 2003;32(3):250-277.
 • Kosunen E, Kaltiala-Heino R, Rimpelä M, Laippala P: Risk-taking sexual behaviour and self-reported depression in middle adolescence - a school based survey. Child: Health care and development 2003;29:337-344.
 • Liinamo A: Terveyskasvatusohjelmien vaikutukset peruskoulujen yläluokkien seksuaaliopetukseen. Yhteiskuntapolitiikka 2003;68(6):568-583.
 • Luopa P, Karvonen S, Rimpelä M, Jokela J: Nuorten hyvinvointikartasto. Kouluterveyskyselyn indikaattorit seutukunnittain ja kunnittain. Aiheita 17/2003. Helsinki: Stakes, 2003.
 • Luopa P, Rimpelä M, Jokela J: Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin lääneissä. Kouluterveyskysely 2000 ja 2002. Aiheita 7/2003. Helsinki: Stakes, 2003.
 • Mikkilä V, Lahti-Koski M, Pietinen P, Virtanen SM, Rimpelä M: Associates of obesity and weight dissatisfaction among Finnish adolescents. Public health nutrition 2003;6(1):49-56.

2002

 • Hakala P, Rimpelä A, Salminen JJ, Rimpelä M: Increase in the neck, shoulder and low-back pain among Finnish adolescents in 1985-2001. British medical journal 2002;325:743-746.
 • Härmä AM, Kaltiala-Heino R, Rimpelä M, Rantanen P: Are adolescents with frequent pain symptoms more depressed? Scand j prim health care 2002;20(2):92-6.
 • Karvonen S, Rahkonen O: Kuka vastustaa koulutusta? Kouluvastaisuuden alueelliset erot Helsingissä. Yhteiskuntapolitiikka 2002;67(4):324-332.
 • Karvonen S, Rimpela A, Helakorpi S, Rimpelä M: Nuorten tupakointia selittävät maakunnalliset tekijät. Suomen lääkärilehti  2002;57(8):911-918.
 • Karvonen S, Rimpelä M: Kuntatyypin mukaiset erot nuorten hyvinvoinnissa ja terveydessä. Yhteiskuntapolitiikka 2002;67(5):403-414.
 • Konu A: Oppilaiden hyvinvointi koulussa (Dissertation). Tampere: Tampere University Press, 2002. (Acta Universitatis Tamperensis 887).
 • Konu AI, Alanen E, Lintonen TP, Rimpelä MK: Factor structure of the School Well-being. Model. Health education research 2002;17(6):732-742.
 • Konu AI, Lintonen TP, Autio VJ: Evaluation of Well-Being in Schools - A Multilevel Analysis of General Subjective Well-Being. School Effectiveness and School Improvement 2002;13(2):187-200.
 • Konu A, Lintonen T, Rimpelä M: Factors associated with schoolchildren's general subjective well-being. Health Education Research. Theory  & Practice 2002;17(2): 155-165.
 • Konu A, Rimpelä M: Well-being in schools - a conceptual model. Health promotion international  2002;17(1):79-87.
 • Kouvonen A, Lintonen T: Adolescent Part-time Work and Heavy Drinking in Finland. Addiction 2002;97(3):311-318.
 • Kouvonen A, Lintonen T: Adolescent Work and Drug Experiments. Journal of substance use 2002;7(2):85-92.
 • Mikkilä V, Lahti-Koski M, Pietinen P, Virtanen SN, Rimpela M: Nuorten lihavuuden ja painokäsitysten yhteydet perhetaustaan, koulumenestykseen ja elintapoihin. Duodecim 2002;118(9):921-929.
 • Rimpelä M: Lasten hyvinvoinnin trendit. Teoksessa: Terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön laadun arvioinnin perusteet perusopetusta varten. Helsinki: Opetusministeriö, 2002.
 • Rimpelä M: Nuorten terveyden kehityssuunta Suomessa: Jatkuuko 1900-luvun menestystarina? Teoksessa: Silvennoinen H (toim.): Nuorisopolitiikka Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. Helsinki: Opetusministeriö, 2002.
 • Torikka A, Kaltiala-Heino R, Marttunen M, Rimpelä A, Rantanen P, Rimpela M: Drinking, other substance use and suicidal ideation in middle adolescence: a population study. Journal of Substance Use 2002;7(4):237-243.

2001

 • Kaltiala-Heino R, Rimpelä M, Rantanen P, Laippala P: Adolescent depression. The role of discontinuities in life course and social support. J AFF DIS 2001;64(2-3):155-166.
 • Kaltiala-Heino R, Rissanen A, Rimpelä M, Rantanen P: Early puberty and early sexual activity are associated with bulimic type eating pathology in middle adolescence. J adol health 2001;23(6):346-52.
 • Karvonen S, Rahkonen O: Young people's values and their lifestyles. In: Helve H, Wallace C: Youth, Citizenship and Empowerment. Ashgate, Chippenham, Wiltshire, 2001.
 • Karvonen S, West P, Rahkonen O, Sweeting H, Young R: Lifestyle, social class and health-related behaviour: a cross-cultural comparison of 15 year olds in Glasgow and Helsinki. Journal of youth studies 2001;4(4):393-413.
 • Karvonen S, Vikat A, Rimpelä M: Monitasoanalyysi nuorten tupakoinnin seutukuntavaihtelun selittämisessä. Sosiaalilääketieteen aikakauslehti 2001;38(4):336-345.
 • Kivivuori J, Karvonen S, Rimpela M: Nuorten rikoskäyttäytymisen yleisyys kyselyjen valossa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 54. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 2001.
 • Konu AI, Lintonen TP, Rimpelä MK: Factors associated with schoolchildren's subjective well-being. Health education research 2001;101(4):159-168.
 • Kouvonen A: Koululaisten työssäkäynti ja ongelmakäyttäytyminen. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 179/2001. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 2001.
 • Nummelin R, Luopa P, Rimpelä M, Jokela J: Kouluterveyskysely Helsingissä vuosina 1995-2000. Katsaus kyselyyn ja sen tuloksiin. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A 7:2001. Helsinki: Yliopistopaino, 2001.
 • Roos EB, Hirvonen T, Mikkilä V, Karvonen S, Rimpelä M: Household educational level as a determinant of consumption of raw vegetables among male and female adolescents. Preventive Medicine 2001;38:282-291.
 • Torikka A, Kaltiala-Heino RK, Rimpelä A, Rimpelä M, Rantanen P: Depression, drinking and substance use among 14- to 16-year-old Finnish adolescents. Nordic Journal of Psychiatry 2001;55:351-357.
 • Young R, West P, Sweeting H, Karvonen S, Rahkonen O: Temporal and cross-cultural stability of adolescent leisure. MRC Social & Public Health Sciences Unit, Working Paper No 6. Glasgow, 2001.

2000

 • Kaltiala-Heino R, Rimpelä M, Rantanen P, Laippala P: Finnish modification of the 13-item Beck Depression Inventory (R-BDI) in screening an adolescent population for depressiveness and positive mood. Nord j psychiatry 2000;53:451-457.
 • Kaltiala-Heino R, Rimpelä M, Rantanen P, Rimpelä A: Bullying at school - an indicator to detect adolescents at risk for mental disorders. J adol 2000;23:661-674.
 • Karvonen S, Rahkonen O: Nuorten elämäntyylin ja terveyskäyttäytymisen kulttuurinen vaihtelu. Yhteiskuntapolitiikka 2000;65(2):135-145.
 • Kosunen E, Rimpelä M. Liinamo A, Jokela J: Suomalaisten nuorten seksuaalikäyttäytymisen muutokset 1990-luvun lopulla. Sosiaalilääketieteen aikakauslehti 2000;37:273-282.
 • Liinamo A, Rimpelä M, Kosunen E, Jokela J: Nuorten seksuaaliterveystiedot. Suomen lääkärilehti 2000;55:4603-4610.
 • Liinamo A, Rimpelä M, Kosunen E, Jokela J: Seksuaaliopetuksen muutokset peruskoulujen yläasteilla 1995-1998. Sosiaalilääketieteen aikakauslehti 2000;37:53-63.
 • Liinamo A, Rimpelä M, Kosunen E, Jokela J: Vaikuttavatko seksuaaliopetus ja seksuaalivalistuslehti nuorten seksuaaliterveystietoihin?. Sosiaalilääketieteen aikakauslehti 2000;37:293-303.
 • Luopa P, Rimpelä M, Jokela J: Huumeet ja koululaiset. Tuloksia Kouluterveyskyselystä 1996-2000. Aiheita 25/2000. Helsinki: Stakes, 2000.
 • Nummelin R, Rimpelä M, Luopa P, Stubbe J, Jokela J: Seksuaalikasvatus helsinkiläisten yläasteiden haasteena. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A9:2000. Helsinki: Helsingin kaupunki, 2000.

1999

 • Hirvonen T, Lahti-Koski M, Roos E, Pietinen P, Rimpelä M: Yläasteen oppilaiden ruokavalinnat ja kouluruokailu. Sosiaalilääketieteen aikakauslehti 1999;36:162-171.
 • Kaltiala-Heino R, Rimpelä M, Marttunen M, Rimpelä A, Rantanen P: Bullying, depression, and suicidal ideation in Finnish adolescents: school survey. British medical journal 1999;319:348-51.
 • Kaltiala-Heino R, Rissanen A, Rantanen P, Rimpelä M: Bulimia in middle adolescence: more common than thought? Acta psychiatr scand  1999;97:1-7.
 • Koivusilta LK, Rimpelä AH, Rimpelä MK: Health-related lifestyle in adolescence - origin of social class differences in health? Health education research - Theory & Practice 1999;14:339-355.
 • Kosunen E, Rimpelä M, Vikat A, Rimpelä A, Helakorpi S: Ehkäisytablettien käyttö Suomessa 1990-luvulla. Suomen lääkärilehti 1999;54:163-167.
 • Kosunen E, Vikat A, Rimpelä M, Rimpelä A, Huhtala H: Questionnaire study of use of emergency contraception among teenagers. British medical journal 1999;319:91.
 • Liinamo A, Kosunen E, Rimpelä M, Jokela J: Seksuaaliopetus peruskoulujen yläasteilla. Suomen lääkärilehti 1999;54:1433-1439.
 • Liinamo A, Rimpelä M, Jokela J, Konu A: Koulujen terveystyö ja työolot rehtorien kuvaamina. Aiheita 2/1999. Helsinki: Stakes, 1999.

1998

 • Kaltiala-Heino R, Rimpelä M, Rantanen P, Rimpelä A: Koulukiusaaminen, masentuneisuus ja itsetuhoajatukset. Suomen lääkärilehti 1998;53:2543-2549.
 • Kaltiala-Heino RK, Rimpelä M, Rantanen P: Nuorten mielialan mittaaminen. Suomen lääkärilehti 1998;53:3891-3898.
 • Kaltiala-Heino RK, Rimpelä M, Rantanen P: School performance and self-reported depressive symptoms in middle adolescence. Psychiatrica fennica 1998;29:40-49.
 • Kaukonen O, Jokela J: Nuorisoasteen helsinkiläiskoululaisten päihteiden käyttö. Teoksessa: Jaatinen J, Kaukonen O, Warsell L, Halmeaho M, Ahtola R (toim.): Huumeet ja kouluyhteisö. Konstruktionistinen tapaustutkimus. Stakes Tutkimuksia 91. Helsinki: Stakes 1998.
 • Kosunen E, Rimpelä M, Liinamo A, Jokela J, Vikat A, Rimpelä A: Nuorten seksuaalikäyttäytyminen Suomessa 1996-1997. Suomen lääkärilehti 1998;53:3353-3360.
 • Lukkari O, Kaltiala-Heino RK, Rimpelä M, Rantanen P: Nuorten kokema avuntarve ja hoitoon hakeutuminen masentuneisuuden vuoksi. Suomen lääkärilehti 1998;53:1765-1768.

1996