Vastaajamäärät

Tämän sivun sisältö

Vastaajamäärä kouluasteittain ja sukupuolittain

Kouluterveyskyselyyn vastasi vuonna 2023

 • 102 866 perusopetuksen 4.–5. luokan oppilasta (kattavuus 83 %)
 • 90 981 perusopetuksen 8.–9. luokan oppilasta (kattavuus 73 %)
 • 44 862 lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijaa (arvio kattavuudesta 68 %)
 • 21 371 ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaa (arvio kattavuudesta 31 %).

Vastauksia saatiin yhteensä noin 260 100 lapselta ja nuorelta. Heistä 13 335 (5 %) vastasi suppeaan selkokieliseen lomakkeeseen.

Suppeaan selkokieliseen lomakkeeseen vastanneet oppilaat ja opiskelijat eivät ole mukana tulospalvelun alueittaisissa tuloksissa. Vuonna 2023 vastaajamäärät tulospalvelussa ovat:

 • 95 523 perusopetuksen 4.–5. luokan oppilasta (kattavuus 77 %)
 • 87 147 perusopetuksen 8.–9. luokan oppilasta (kattavuus 70 %)
 • 44 862 lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijaa (arvio kattavuudesta 68 %)
 • 19 215 ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaa (arvio kattavuudesta 28 %).

Vastanneiden lukumäärä ja aineiston kattavuus kouluasteittain ja sukupuolittain

Ulkomaalaistaustaisten osuudet ja määrät

Ruotsinkielisissä oppilaitoksissa vastanneiden osuudet ja määrät

Vastaajamäärä hyvinvointialueittain löytyy Lasten ja nuorten hyvinvointi- tilastoraportista.

Vastaajat ja kattavuus kunnittain

Kuntakohtaisten vastaajamäärien lisäksi voit katsoa vastausaktiivisuuden vuosilta 2017-2023. Jos tarvitset aikaisempien vuosien vastaajamääriä, ota yhteyttä [email protected].

Suppeaan selkokieliseen lomakkeeseen vastanneet eivät ole mukana kuntakohtaisissa vastaajamäärissä.

2023

2017-2021

Vastaajamäärä oppilaitoksittain

Kouluterveyskyselyn vastaajamäärät esitetään liitetiedostoissa oppilaitoksittain sukupuolen mukaan vuosilta 2017-2023. Jos tarvitset aikaisempien vuosien vastaajamääriä, ota yhteyttä [email protected].

Oppilaitoskohtaisissa vastaajamäärissä ovat mukana myös suppeaan selkokieliseen lomakkeeseen vastanneet.

Perusopetuksen 4. ja 5. luokat

Perusopetuksen 8. ja 9. luokat

Lukiot

Ammatilliset oppilaitokset

Vanhempien aineisto 2017-2019

Perusopetuksen 4. ja 5. luokkalaisten oppilaiden vanhemmille suunnattu tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella vuosina 2017 ja 2019. Vastaamisaikaa oli maalis-toukokuu. Vastauksia saatiin yhteensä 33 726 vuonna 2017 ja 35280 vuonna 2019. Vastausaktiivisuus oli 28–29 %.

Aineiston edustavuus

Vuosien 2017 ja 2019 vanhempien aineiston edustavuutta ja vastausaktiivisuutta tarkasteltiin eri taustatekijöiden osalta vertailemalla tuloksia 25–54-vuotiaaseen aikuisväestöön (Tilastokeskus, Väestörakenne & Väestön koulutusrakenne, Tilastokeskus).

 • Sukupuoli: Naiset ovat aineistossa huomattavan yliedustettuina (85 %).
 • Ikä: Verrattuna 25–54-vuotiaiden väestöön, aineistossa ovat yliedustettuina 35–49-vuotiaat ja aliedustettuina 25–34-vuotiaat ja 50–54-vuotiaat. Tätä selittää se, että vuosina 2006-2008 synnyttäjien keski-ikä oli noin 30 vuotta.
 • Koulutus: Korkeasti koulutetut; ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinnon, lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittaneet, ovat jonkin verran aineistossa yliedustettuina.

Kun keskeisiä tuloksia tarkasteltiin koulutuksen, iän ja asuinpaikan suhteen, merkittäviä eroja ei havaittu tai erot olivat samansuuntaisia kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. Sukupuolen mukaan tarkastelua ei tehty naisten huomattavan yliedustuksen vuoksi.

Matala aineiston kattavuus (28–29 %) ja naisten huomattava yliedustus rajoittavat aineiston yleistettävyyttä perusjoukkoon. Vastaajan iän ja koulutuksen suhteen aineisto edustanee kuitenkin suhteellisen hyvin perusjoukkoa.