Kirjallisuus

Tupakka

Tupakkatilasto

THL tupakka-sivusto

Ollila Hanna ym.(2017) Nuorten nikotiinituotteiden käyttö, taustat ja terveysvaikutukset, Duodecim 11/2017.

Ollila Hanna & Ruokolainen Otto (2016) Tupakkatuotteiden yhteiskäyttö yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa 2000–2015. Tutkimuksesta tiiviisti 2/2016. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinninlaitos.

Heloma Antero ym.(toim.)(2017) Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus. Helsinki: Duodecim.

Heloma Antero ym. (toim.) (2012) Kohti savutonta Suomea. Tupakoinnin ja tupakkapolitiikan muutokset. Teema 16/2012. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Vähänen Miikka (2015) Tupakoinnin yhteiskunnalliset kustannukset ja niiden arviointimenetelmät. Raportti 15/2015. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinninlaitos

Martikainen Pekka ym. (2014) Income differences in life expectancy. The changing contribution of harmful consumption of alcohol and smoking. Epidemiology25(2):182–190.

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito. Käypähoito-suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018 (viitattu 24.10.2018). Saatavilla internetissä (Käypähoito).

Puupponen Maina ym.(2016) Savukkeiden, nuuskan ja sähkösavukkeiden aloittamisalttius, käyttö ja hankinta sekä suhtautuminen tekstivaroituksiin nuorilla keväällä 2016. Tutkimuksesta tiiviisti 1/2017. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

NikEdu-verkkopalvelu. Tietoa ja tehtäviä tupakkatuotteista – kotiin, kouluun ja nuorisotyöhön.
NikEdu-verkkopalvelu

Nuuskatesti

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma (STM 2015)

Alkoholi

Holmila M, Raitasalo K, Tigerstedt T (toim.)(2016). Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot –vanhemmat, lapset ja alkoholi. THL, Teema25.

WHO:n julkaisema AUDIT:n käyttöopas

Aalto M. Alkoholin suurkulutuksen varhainen tunnistaminen ja hoito. Duodecim 2009 125:891-896.

Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015 (viitattu 4.10.2018).

Mäkelä P. ym. (toim.) (2018). Näin Suomi juo – Suomalaisten muuttuvat alkoholinkäyttötavat. THL.

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 – Alkoholi ja tupakka. THL.

Jääskeläinen M. Arvio eräistä alkoholin ja huumeiden käytön aiheuttamista välillisistä kustannuksista Suomessa vuonna 2012. YP 81 (2016):6.

Fors R. ym. Paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisy – Käsikirja yhdessä toteutettavaan Pakka-toimintamalliin. THL, Kide 23, 2013.

Kiianmaa K. ym. Vähennä vähäsen – Opas alkoholinkäytön vähentäjälle. THL, 2015.

Markkula J. ym. Tapaturmapotilaiden alkoholinkäytön puheeksiotto. THL, Tiedä ja toimi, 2017.

Markkula J. ym. Tapaturmapotilaan alkoholin ongelmakäytön tunnistaminen, puheeksiotto ja tuki päivystyspoliklinikalla. THL, Tutkimuksesta tiiviisti 37, 2017

THL. Alkoholin terveydelle aiheuttamien riskien vähentäminen. THL, Tiedä ja toimi, 2015.

THL. Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet –aihesivut (puheeksiotto)

Heino T. ym. Lastensuojelun kustannukset ja palvelujen hinnat. HuosTa-hanke 2014−2015. THL, työpaperi 11/2016.

Karjalainen K. ym. Alkoholin, tupakan, huumeiden ja rahapelien haitat läheisille, sivullisille ja yhteiskunnalle. THL, Tutkimuksesta tiiviisti 34/2015.

Päihdetilastollinen vuosikirja 2013: Alkoholi ja huumeet. Suomen virallinen tilasto, Sosiaaliturva2013. THL.

Mäkelä P, Martikainen P, Peltonen M. Sosioekonomiset erot alkoholikuolleisuudessa ja alkoholin käytössä. Tutkimuksesta tiiviisti: 2017_004. THL.

Tarkiainen L, Martikainen P, Peltonen R, Remes H. Sosiaaliryhmien elinajanodote-erojen kasvu on pääosin pysähtynyt. Suomen lääkärilehti 2017;71(9): 588−593c.

Tarkiainen L. ym. Tuloluokkien väliset erot elinajanodotteessa ovat kasvaneet vuosina1988−2007. Suomen lääkärilehti 48/2011 vsk 66, 3651−3657.

Lehti M. (2017 ) Henkirikoskatsaus 2017. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Katsauksia 19/2017.

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö, ks. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sosiaali- ja terveysministeriö.

Huumeet

Se on veressä. Tietoa C-hepatiittia sairastavalle. Verkkosivu

Rahapelaaminen

 

Päihdehoito

Nuorisobarometri

Nuorisotakuu

Gissler Mika ym .(2016 ) NEET-indikaattori kuvaa nuorten syrjäytymistä.

Gretschel Anu & Myllyniemi Sami (2017) Työtä, koulutus- tai harjoittelupaikkaa ilman olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista –Nuorisobarometrin erillisnäyte/aineistonkeruu.

Nuorten yteiskuntatakuu 2012. TEM raportteja 8/2012.

Nuorisotakuu työryhmän loppuraportti ja suositukset jatkotoimenpiteiksi (pdf). TEM julkaisuja Työ ja yrittäjyys 19/2015.

ARA:n asunnottomuusselvitykset

Ympäristöministeriö Asunnottomuusohjelmien arviointi : Ohjelmista asunnottomuustyön vakiinnuttamiseen

Asuntoensin Tietoa asunnottomuudesta ja asunnottomuuden vastaisesta valtakunnallisesta kehittämistyöstä

Asuntoensin? Asunto vain? -selvityksestä. Riikka Perälä EHYT

Henkirikoskatsaus 2017. Lehti (2017) Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Katsauksia 19/2017