Ehkäisevän päihdetyön johtaminen

Ehkäisevä päihdetyö on osa terveyden ja hyvinvoinnin johtamisen kokonaisuutta ja kunnan talouden ja toiminnan suunnittelua. Tuloksekas johtaminen edellyttää kokonaiskuvaa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin tilasta, sekä vallitsevasta toimintakulttuurista ja -ympäristöstä. 

Valtakunnallisesti ehkäisevää päihdetyötä johtaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja kehittää ja ohjaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Aluehallintoviranomaisten lakisääteinen tehtävä on ohjata ja tukea oman alueensa kuntia ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa ja kehittämisessä. Useilla alueilla on ehkäisevän päihdetyön alueellista koordinaatiota ja ohjausta vahvistettu niin, että siitä vastaa lisäksi esimerkiksi sairaanhoitopiiri, kuntayhtymä tai maakuntaliitto.

Kunta ehkäisevän päihdetyön toteuttajana

Kunta on avainasemassa riippuvuutta aiheuttavien tuotteiden käytön ja niistä aiheutuvien haittojen ehkäisyssä ja vähentämisessä. Päihdekasvatus ja -viestintä, vaikuttavien toimintamallien käytön edistäminen, sekä eri viiteryhmille tarjottavan kohderyhmälähtöisen toiminnan kehittäminen ovat kunnan perustyötä. Niin koululaiset, työssä käyvät kuin seniorit ja myös vaikeasti päihderiippuvaiset ovat oikeutettuja laadukkaaseen ehkäisevään päihdetyöhön. 

Toimiva yhteistyö kunnan eri toimijoiden välillä edellyttää tehokasta ehkäisevän päihdetyön johtamista, selkeästi nimetyt vastuut ja toimivaa viestintää.

Kunnan strategia määrittää hyvinvointityön linjaukset

Kunnan strategiassa linjataan kunnan tärkeimmät tavoitteet ja keinot, joilla kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään pitkällä aikavälillä. Ehkäisevän päihdetyön huomioiminen strategiassa on työn toteuttamisen ja vaikuttavuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää: strategiassa määritellyt painopisteet heijastuvat talous- ja toimintasuunnitelmiin konkreettisina toimenpiteinä ja resursseina.

Strategiassa määriteltyjen toimenpiteiden toteutumista ja vaikutuksia seurataan ja niistä raportoidaan hyvinvointikertomuksessa.  

Asukkaat mukaan työhön

Asukkaiden yhdenvertaisuus ja osallisuus on tärkeää varmistaa myös ehkäisevässä päihdetyössä. Tämä tarkoittaa sitä, että asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua ehkäisevän päihdetyön suunnitteluun ja toteutukseen edistetään kunnassa aktiivisesti, ja heidän näkemyksiään kysytään ja kuunnellaan.