Päihde- ja riippuvuuspalvelut

Monenlaiset tuen tarpeet

Päihteiden käytön tai muun riippuvuuden aiheuttama tuen ja avun tarve voi liittyä yksittäiseen käyttökertaan (tapaturma, väkivalta yms.) tai pitkäaikaiseen käyttöön (ihmissuhdeongelmat, taloudelliset vaikeudet, sairaudet, köyhyys, asunnottomuus yms.). Riippuvuuksiin voi liittyä myös mielenterveydenhäiriö tai fyysinen sairaus, joka vaatii hoitoa. 

Päihteiden käyttö, tupakointi ja rahapelaaminen voivat aiheuttaa jo erikseen vaikeita riippuvuusongelmia, mutta ne voivat kietoutua myös toisiinsa monimutkaiseksi ongelmakimpuksi.

Riippuvuudet aiheuttavat monenlaista avun, tuen, hoidon ja kuntoutuksen tarvetta. Päihdeongelmista toipumiseen tarvitaan usein sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen lisäksi myös muuta arjen apua ja tukea, kuten itsehoitoa tukevia verkkopalveluja, vertaistukea sekä läheisten tukea. Myös läheiset voivat tarvita tukea omaan jaksamiseen. Joskus myös ammatillinen kuntoutus on tarpeen päihdeongelmasta toipumisen jälkeen.

Hyvinvointialueet vastaavat päihde- ja riippuvuustyön järjestämisestä 

Hyvinvointialueiden päihde- ja riippuvuustyötä ohjaa ensisijaisesti sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki Työn tavoitteena on vähentää ja poistaa päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyviä terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä. 

Päihde- ja riippuvuustyöhön kuuluvat ehkäisevä päihdetyö, sosiaalihuollon yleiset ja erityiset päihde- ja riippuvuuspalvelut sekä terveydenhuollon järjestämä päihde- ja riippuvuushoito

Sosiaalihuollon päihde- ja riippuvuustyö

Sosiaalihuollon päihde- ja riippuvuustyöllä tarkoitetaan niitä yleisiä ja erityisiä palveluja tai toimintaa, jolla

  • vähennetään ja poistetaan päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyviä, hyvinvointia ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä,
  • vastataan päihdeongelmasta tai muusta riippuvuudesta aiheutuvaan tuen tarpeeseen sekä
  • tuetaan päihteettömyyttä ja riippuvuudesta toipumista.

Terveydenhuollon päihde- ja riippuvuushoito

Päihde- ja riippuvuushoito kuuluu terveydenhuollon vastuulle. Siitä säädetään terveydenhuoltolaissa.

Päihde- ja riippuvuushoidolla tarkoitetaan erilaisia avo- ja laitospalveluja, joista voi saada hoitoa ja kuntoutusta riippuvuushäiriöihin. Osa palveluista voi olla myös teknologia-avusteisia.

Monitoimijainen yhteistyö 

Päihteisiin ja riippuvuuksien ehkäisyä, hoitoa tai haittojen vähentämistä ei voi hoitaa kukaan toimija kokonaan yksin. Haittojen ehkäisyn ja oikea-aikaisen ja riittävän avun ja tuen saamisen edellytyksenä on samaan tavoitteeseen toimiva kokonaisuus ja eri toimijoiden saumaton yhteistyö. Päihde- ja riippuvuustyöhön tarvitaan mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden lisäksi järjestöt, asiakkaat ja heidän läheisensä, oppilaitokset, päivähoito, työelämäpalvelut ja sivistystoimi. 

THL tutkii ja kehittää päihteiden käyttäjille tarkoitettuja palveluja

Päihde- ja riippuvuuspalveluiden kehittäminen tapahtuu osana muun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämistä. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa on viime vuosina pyritty parantamaan päihdepalveluhin pääsyä.

STM:n Mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma 2030 sekä Päihde- ja riippuvuusstrategia 2030 ohjaavat päihdepalveluiden kehittämistä.