Päihdetestaus

Päihdetestauksessa  selvitetään laboratoriotutkimuksen keinoin, mitä päihteitä henkilöllä on näytteenottohetkellä tai sitä ennen ollut elimistössään. Päihdetestausta voidaan pyytää joko terveydenhoidollisin tai valvonnallisin perustein. 

Putket laboratoriossa.

Päihdetestausta tehdään akkreditoiduissa laboratorioissa.

Tarvittavan korkean laadun varmistamiseksi kaikessa päihdetestauksessa suositellaan käytettävän ainoastaan akkreditoituja laboratorioita, joiden pätevyysalueeseen kyseessä olevat analyysimenetelmät kuuluvat.  

Näytteen antaneen henkilön oikeusturvan varmistamiseksi henkilölle tulee antaa mahdollisuus kiistää positiivinen testitulos. Tuloksen kiistäneellä henkilöllä on oikeus uuteen testaukseen. Ristiriitatilanteissa on tärkeää, että analyysi uusitaan ennen mahdollisia seuraamuksia tutkittavalle.

Muuntohuumeet huumetestauksen haasteena

Päihteisiin kuuluvat alkoholi, varsinaiset huumausaineet sekä tärkeimmät väärinkäytetyt lääkeaineet, jotka löytyvät yleensä myös huumausaineluokituksesta.  Jälkimmäisissä tapauksissa käytetään usein termiä huumetestaus, vaikka tavallisesti testiin sisältyy myös vaihteleva määrä huumausaineiksi luokiteltuja lääkkeitä, useimmiten unilääkkeitä ja opioidikipulääkkeitä. 

Perinteisten päihteiden rinnalle on viime vuosina noussut kasvava ja alati muuttuva aineryhmä, uudet psykoaktiiviset aineet, eli ns. "muuntohuumeet", jotka muistuttavat vaikutuksiltaan perinteisiä huumausaineita. Näitä aineita  kehitetään ja käytetään tyypillisesti huumausainelainsäädännön tai päihdetestauksen kiertämiseksi. 

Nykylainsäädännön mukaan näistä merkittävimmät voidaan kansallisella päätöksellä luokitella huumausaineiksi, jolloin niihin kohdistuvat samat rajoitukset kuin muihinkin huumausaineisiin. Luokittelu ei kuitenkaan poista niiden aiheuttamia ongelmia huumetestauksessa: yhdisteet eivät näy perinteisissä huumeseuloissa. Myöskään laajojen modernien seulontamenetelmien käyttäminen ei automaattisesti tarkoita kaikkien aineiden tunnistamista: jotta aine löydettäisiin, sitä pitää osata etsiä.  

Päihde- ja huumetestausta tehdään valvonnallisin tai terveydenhoidollisin perustein

Päihdetestausta tehdään usein potilaan taudinmäärityksen tai hoidon seurannan yhteydessä. Valvonnallisessa testauksessa henkilön päihteiden käyttö halutaan tutkia muista kuin terveydenhoidollisista syistä. Esimerkkejä valvonnallisesta testauksesta ovat liikennejuopumustutkimukset, työelämässä tehtävät huumetestit ja opiskelun aikaiset huumetestit. 

Päihdetestien tekeminen
Työelämässä tehtävät huumetestit
Opiskelun aikaiset huumetestit

Päihdemääritykset

THL:n tarjoamat päihdetestauspalvelut

Finas logo.

THL tekee alkoholi-, huumausaine- ja lääkeainemäärityksiä päihde- ja terveydenhuoltosektorille, työterveyshuollolle sekä poliisi- ja oikeusviranomaisille.

Ajankohtaista

Hyvät menettelytavat terveydenhuollon huumetestaukseen - THL:n ja Valviran suositus ilmestynyt

Uusi suositus antaa kokonaisvaltaisen kuvan huumetestauksesta ja sen merkityksestä. Suositus on tehty kaikille potilaan huumetestaukseen osallistuville tai tulosten perusteella johtopäätöksiä tekeville ammattihenkilöille. Suosituksesta on hyötyvät myös palveluiden tuottamis- ja järjestämisvastuussa olevat tahot.